Yeşu 24

F. Yeşu’nun İsrail Halkına Yaptığı Veda Konuşması (24:1-15)

24:1-14   İkinci veda konuşması, Şekem’de İsrail halkına yapıldı.

Yeşu, Tanrı halkının tarihini, Terah’la başlayarak İbrahim, İshak ve Yakup zamanlarına dönerek yeniden gözden geçirdi. Halka, Rab’bin gücüyle Mısır’dan nasıl kurtarıldıklarını, çöldeki yürüyüşlerini ve Şeria’nın doğu kıyısındaki Moavlılar üzerinde nasıl zafer kazandıklarını hatırlattı. Sonra vaat edilen ülkeye girişlerini, Eriha’daki zaferlerini ve Kenan krallarını yok edişlerini anlattı (2-13. ayetler). 7. ayetteki karanlık, Mısır’dan Çıkış 14:19, 20’ye işaret eder; bulut, İsrailliler’e ışık sağlarken Mısırlılar’a karanlık getiriyordu.

Yaratılış’tan Yeşu’ya kadar olan tarihin bu az ve öz anlatımında göze çarpan gerçek şudur: Tanrı’nın Egemenliği. Rab’bin öyküyü nasıl anlattığına dikkat edin: Aldım (3. ayet), verdim (4. ayet), gönderdim (5. ayet), götürdüm (6-8. ayetler), dinlemedim (10. ayet), teslim ettim (11. ayet), gönderdim (12. ayet), verdim (13. ayet). Yehova sonsuz amaçlarıyla uyumlu çalışır. O’nun gücüne karşı kim durabilir? Böyle bir Tanrı’dan korkulmalı ve itaat edilmelidir (14. ayet).

24:15   Buradaki seçim Rab ve putlar arasında değildi: Yeşu, halkın Rab’be kulluk etmemeye karar verdiğini varsaymıştı. Bu nedenle onları, atalarının Fırat Irmağı’nın ötesinde kulluk ettikleri günahlara mı, yoksa topraklarında yaşadıkları Amorlular’un günahlarına mı kulluk edecekleri konusunda seçim yapmaya çağırdı. Yeşu’nun kendisi ve ev halkı için aldığı soylu karar, başarılı imanlı kuşaklar için bir esin olmuştur: “Ben ve ev halkım Rab’be kulluk edeceğiz.”

G. Şekem’de Yenilenen Antlaşma (24:16-28)

24:16-28   Halk Yehova’ya kulluk etmeye söz verdiğinde, Yeşu, “Sizler Rab’be kulluk edemeyeceksiniz” dedi (19. ayet). Bu, onların hem Yehova’ya kulluk edip hem de putlara tapınamayacakları anlamına geliyordu. Yeşu, hiç kuşkusuz, halkın yüreğini yabancı ilahlara vereceğini fark etmişti. Çünkü çadırlarında bile yabancı ilahlar barındırıyorlardı (23. ayet). Halk, Tanrı’ya bağlılık sözünde ısrar etti, bu nedenle Yeşu büyük bir taş alıp Rab’bin Tapınağı’nın yanındaki yabanıl fıstık ağacının altına taşı İsrail tarafından yapılan antlaşmanın bir tanığı olarak dikti (26. ayetteki Rab’bin Tapınağı, Şilo’daki taşınabilen tapınak çadır olmayıp, yalnızca kutsal bir yerdir).

Put sorunuyla ilgili olarak, Carl Armerding şöyle yazar:

Putperestlik, İsrail’in yakasını bırakmayan günahlardan biri gibidir. Eski çağlarda ataları diğer ilahlara kulluk etmişlerdi (2. ayet). Yakup ve ailesi Lavan’dan ayrıldığında, babasının ilahlarını çalıp yanında götüren Rahel’di (Yar.31:30-34). Ama ülkeye vardıklarında, Yakup ev halkına bu ‘yabancı ilahları’ bırakmalarını buyurdu ve onları Şekem’deki yabanıl fıstık ağacının altına gömdü (Yar.35:2, 4). Ve aynı yerde Yeşu, kuşağına babalarının kulluk ettiği ilahları atmaları konusunda öğüt verdi (14. ayet). 1

Ğ. Yeşu’nun Ölümü (24:29-33)

24:29-33   Yeşu, 110 yaşında öldü ve mülkünün sınırları içindeki kente gömüldü. İsrail halkı, Yeşu’nun kuşağındakiler yaşadıkları sürece Rab’be sadık kaldılar. Kitabın bu son ayetlerini kimin kaleme aldığını ve bu bilgilerin gerekli olup olmadığını bilmiyoruz, ama gerekli olmasalardı, eminiz metne eklenmezlerdi.

İsteği üzerine Mısır’dan taşınarak getirilen Yusuf’un kemikleri, Şekem’de gömüldüler (Yar.50:24; Çık.13:19).

Sonunda Harun’un oğlu Elazar öldü ve Efrayim dağlarında gömüldü.

Bu kitabın son beş ayetinde gömülen üç kişiden söz edilir: Yeşu (29-31. ayetler), Yusuf (32. ayet), ve Elazar (33. ayet). Üçü de Yusuf’un toprağında gömüldüler. Üçü de Tanrıları’na ve ülkelerine kulluk etmişlerdi. Yeşu ve Yusuf, yaşamları boyunca, Elazar ise ölürken halkın kurtarılmasında büyük rol oynamışlardı. Elazar başkâhin olduğu için öldüğünde sığınak kente kaçan herkesi özgür kılmıştı (20:6). Yaratılış ve Yasa’nın Tekrarı kitaplarında olduğu gibi, Yeşu Kitabı ölüm çanının Tanrı’nın büyük adamları üzerinde ağır ağır çalışıyla son bulur. “Tanrı hizmetkârlarını gömer, ama işini sürdürür.”

 

Kutsal Kitap

1 Yeşu İsrail oymaklarının tümünü Şekemde topladıktan sonra, İsrailin ileri gelenlerini, boy başlarını, hakimlerini, görevlilerini yanına çağırdı. Hepsi gelip Tanrının önünde durdular.
2 Yeşu bütün halka, ‹‹İsrailin Tanrısı RAB şöyle diyor›› diye söze başladı, ‹‹ ‹İbrahimin ve Nahorun babası Terah ve öbür atalarınız eski çağlarda Fırat Irmağının ötesinde yaşar, başka ilahlara kulluk ederlerdi.
3 Ama ben atanız İbrahimi ırmağın öte yakasından alıp bütün Kenan topraklarında dolaştırdım; soyunu çoğalttım, ona İshakı verdim.
4 İshaka da Yakup ve Esavı verdim. Esava mülk edinmesi için Seir dağlık bölgesini bağışladım. Yakupla oğulları ise Mısıra gittiler.
5 Ardından Musa ile Harunu Mısıra gönderdim. Orada yaptıklarımla Mısırlıları felakete uğrattım; sonra sizi Mısırdan çıkardım.
6 Evet, atalarınızı Mısırdan çıkardım; gelip denize dayandılar. Mısırlılar savaş arabalarıyla, atlılarıyla atalarınızı Kızıldenize dek kovaladılar.
7 Atalarınız bana yakarınca, onlarla Mısırlıların arasına karanlık çöktürdüm. Mısırlıları deniz sularıyla örttüm. Mısırda yaptıklarımı gözlerinizle gördünüz. ‹‹ ‹Uzun zaman çölde yaşadınız.
8 Sonra sizi Şeria Irmağının ötesinde yaşayan Amorluların topraklarına götürdüm. Size karşı savaştıklarında onları elinize teslim ettim. Topraklarını yurt edindiniz. Onları önünüzden yok ettim.
9 Moav Kralı Sippor oğlu Balak, İsraile karşı savaşmaya hazırlandığında, haber gönderip Beor oğlu Balamı size lanet etmeye çağırdı.
10 Ama ben Balamı dinlemeyi reddettim. O da sizi tekrar tekrar kutsadı; böylece sizi onun elinden kurtardım.
11 Sonra Şeria Irmağını geçip Erihaya geldiniz. Size karşı savaşan Erihalıları, Amor, Periz, Kenan, Hitit, Girgaş, Hiv ve Yevus halklarını elinize teslim ettim.
12 Önden gönderdiğim eşekarısı Amorlu iki kralı önünüzden kovdu. Bu işi kılıcınız ya da yayınız yapmadı.
13 Böylece, emek vermediğiniz toprakları, kurmadığınız kentleri size verdim. Buralarda yaşıyor, dikmediğiniz bağlardan, zeytinliklerden yiyorsunuz.› ›› bilinmiyor. Dehşet ya da bir çeşit hastalık anlamına da gelebilir.
14 Yeşu, ‹‹Bunun için RABden korkun, içtenlik ve bağlılıkla Ona kulluk edin›› diye devam etti, ‹‹Atalarınızın Fırat Irmağının ötesinde ve Mısırda kulluk ettikleri ilahları atın, RABbe kulluk edin.
15 İçinizden RABbe kulluk etmek gelmiyorsa, atalarınızın Fırat Irmağının ötesinde kulluk ettikleri ilahlara mı, yoksa topraklarında yaşadığınız Amorluların ilahlarına mı kulluk edeceksiniz, bugün karar verin. Ben ve ev halkım RABbe kulluk edeceğiz.››
16 Halk, ‹‹RABbi bırakıp başka ilahlara kulluk etmek bizden uzak olsun!›› diye karşılık verdi,
17 ‹‹Çünkü bizi ve atalarımızı Mısırda kölelikten kurtarıp oradan çıkaran, gözümüzün önünde o büyük mucizeleri yaratan, bütün yolculuğumuz ve uluslar arasından geçişimiz boyunca bizi koruyan Tanrımız RABdir.
18 RAB bu ülkede yaşayan bütün ulusları, yani Amorluları önümüzden kovdu. Biz de Ona kulluk edeceğiz. Çünkü Tanrımız Odur.››
19 Yeşu, ‹‹Ama sizler RABbe kulluk edemeyeceksiniz›› dedi, ‹‹Çünkü O kutsal bir Tanrıdır, kıskanç bir Tanrıdır. Günahlarınızı, suçlarınızı bağışlamayacak.
20 RABbi bırakıp yabancı ilahlara kulluk ederseniz, RAB daha önce size iyilik etmişken, bu kez size karşı döner, sizi felakete uğratıp yok eder.››
21 Halk, ‹‹Hayır! RABbe kulluk edeceğiz›› diye karşılık verdi.
22 O zaman Yeşu halka, ‹‹Kulluk etmek üzere RABbi seçtiğinize siz kendiniz tanıksınız›› dedi. ‹‹Evet, biz tanığız›› dediler.
23 Yeşu, ‹‹Öyleyse şimdi aranızdaki yabancı ilahları atın. Yüreğinizi İsrailin Tanrısı RABbe verin›› dedi.
24 Halk, ‹‹Tanrımız RABbe kulluk edip Onun sözünü dinleyeceğiz›› diye karşılık verdi.
25 Yeşu o gün Şekemde halk adına bir antlaşma yaptı. Onlar için kurallar ve ilkeler belirledi.
26 Bunları Tanrının Yasa Kitabına da geçirdi. Sonra büyük bir taş alıp oraya, RABbin Tapınağının yanındaki yabanıl fıstık ağacının altına dikti.
27 Ardından bütün halka, ‹‹İşte taş bize tanık olsun›› dedi, ‹‹Çünkü RABbin bize söylediği bütün sözleri işitti. Tanrınızı inkâr ederseniz bu taş size karşı tanıklık edecek.››
28 Bundan sonra Yeşu halkı mülk aldıkları topraklara gönderdi.
29 RABbin kulu Nun oğlu Yeşu bir süre sonra yüz on yaşında öldü.
30 Onu Efrayimin dağlık bölgesindeki Gaaş Dağının kuzeyine, kendi mülkünün sınırları içinde kalan Timnat-Seraha gömdüler.
31 Yeşu yaşadıkça ve Yeşudan sonra yaşayan ve RABbin İsrail için yaptığı her şeyi bilen ileri gelenler durdukça İsrail halkı RABbe kulluk etti.
32 İsrailliler Mısırdan çıkarken Yusufun kemiklerini de yanlarında getirmişlerdi. Bunları Yakupun Şekemdeki tarlasına gömdüler. Yakup bu tarlayı Şekemin babası Hamorun torunlarından yüz parça gümüşe satın almıştı. Burası Yusuf soyundan gelenlerin mülkü oldu. ağırlığı ve değeri bilinmeyen bir para birimiydi.
33 Harun’un oğlu Elazar ölünce, onu Efrayim’in dağlık bölgesinde oğlu Pinehas’a verilen tepeye gömdüler.

1. Carl Armerding, The Fight for Palestine, s.149.