Yeşu 18

4. Toprakların Diğer Oymaklara Bölüştürülmesi (18, 19. Bölümler)

18:1   İsrail’in kamp yeri Gilgal’dan, Şilo’ya değişir. Burada Buluşma Çadırı kurulur ve Samuel’in günlerine kadar burada kalırlar. Ülkenin bölüştürülmesi bu bölümde de devam eder.

18:2-10   Yahuda ve Yusuf, miraslarını kura atarak almışlardı, ama Şerianın batısında, mirasları henüz devredilmemiş olan yedi oymak daha bulunmaktaydı. Bu nedenle, Yeşu her oymaktan üç kişi seçerek kalan yedi oymağın topraklarını kura ile kayda geçirmek üzere bir grup gönderdi.

18:11-28   11-20. ayetlerde Benyaminoğulları’nın sınırları ve 21-28. ayetlerde kentleri bildirilir. Benyaminoğulları’nın payı küçüktü, ama seçkin bir paydı. Ülkenin en iyi bölgesindeydi ve Kenan’daki İsrail emeğinin ilk ürünleri sınırları içinde bulunmaktaydı.

Gilgal, Benyaminoğulları’nın toprağındaydı ve Şeria’nın batısındaki ilk kamp yeriydi. Şeria’dan mucizevi geçişe tanıklık eden anı taşları oradaydı. Halk, Kenan’daki ilk Fısıh’ı orada kutlamış ve ülkenin ürününden beslenmeye başlamıştı. Ulus orada tekrar sünnet edilmiş ve Mısır’ın utancı üzerlerinden kaldırılmıştı. Kenan’da, bundan daha önemli tarihi bir yer olamazdı, çünkü başka hiçbir yer bu kadar çok ruhsal ders öğretmemişti.

Eriha’nın harabeleri, halen Benyaminoğulları’nın ülkesinde ziyaret edilebilir durumdaydı. Bir zamanlar aşılmaz olduğu düşünülen surları şimdi çökmüştü. Rahav’ın evine ait olan pay, Tanrı lütfuna bir tanık olarak duruyordu, Tanrı lütfu, imana daima karşılık verir. Benyaminoğulları’ndan biri, savaşın Rab’be ait olduğunu yeniden hatırlamaya ihtiyaç duyduğunda burayı ziyaret edebilirdi.

Beytel (Tanrı’nın Evi) Benyaminoğulları’na, babalarının imanını ve İsrail’in Kurtaran Tanrısı’nın sadakatini hatırlatırdı (Yar.28:18-22; 35:1-15).

Yeruşalim sonunda başkent olacaktı, ama Yevuslular’ın dağlık kalelerinden sürülmeleri, Yesse’nin oğlu gelinceye kadar gerçekleşmeyecekti.

Benyaminoğulları’nın toprağı; geçmiş, bugün ve gelecekteki bereketlerin pek çok kanıtı ve belirtisiyle çevrilmişti. Yakup’un en küçük oğluna düşen pay çok zengindi!

 

Kutsal Kitap

1 Ülkenin denetimini eline geçiren İsrail topluluğu Şiloda bir araya geldi. Orada Buluşma Çadırını kurdular.
2 Ne var ki, mülkten henüz paylarını almamış yedi İsrail oymağı vardı.
3 Yeşu İsraillilere, ‹‹Bu uyuşukluğu üzerinizden ne zaman atacaksınız, atalarınızın Tanrısı RABbin size verdiği toprakları ele geçirmek için daha ne kadar bekleyeceksiniz?›› dedi.
4 ‹‹Her oymaktan üçer adam seçin. Onları, ülkeyi incelemeye göndereceğim. Mülk edinecekleri yerlerin sınırlarını belirleyip kayda geçirerek yanıma dönsünler.
5 Bu toprakları yedi bölgeye ayırsınlar. Yahuda güney bölgesinde, Yusufoğulları kuzey bölgesinde kalsın.
6 Yedi bölgeyi belirleyip kayda geçirdikten sonra, sonucu bana getirin. Burada, Tanrımız RABbin önünde aranızda kura çekeceğim.
7 Levililere gelince, onların aranızda payı yoktur; mirasları RAB için kâhinlik yapmaktır. Gad ve Ruben oymaklarıyla Manaşşe oymağının yarısı ise RABbin kulu Musanın Şeria Irmağının doğusunda kendilerine verdiği mülkü almış bulunuyorlar.››
8 Yeşu, toprakları kayda geçirmek için yola çıkmak üzere olan adamlara, ‹‹Gidip toprakları inceleyin, kayda geçirip yanıma dönün›› diye buyurdu, ‹‹Sonra burada, Şiloda, RABbin önünde sizin için kura çekeceğim.››
9 Adamlar yola çıkıp ülkeyi dolaştılar; kent kent, yedi bölge halinde kayda geçirdikten sonra Şiloda, ordugahta bulunan Yeşunun yanına döndüler.
10 Yeşu Şiloda RABbin önünde onlar için kura çekti ve toprakları İsrail oymakları arasında bölüştürdü.
11 Boy sayısına göre Benyaminoğulları oymağı için kura çekildi. Paylarına düşen bölge Yahudaoğullarıyla Yusufoğullarının toprakları arasında kalıyordu.
12 Topraklarının sınırı kuzeyde Şeria Irmağından başlıyor, Erihanın kuzey sırtlarına doğru yükselerek batıda dağlık bölgeye uzanıyor, Beytaven kırlarında son buluyordu.
13 Sınır oradan Luza -Beytele- Luzun güney sırtlarına geçiyor, Aşağı Beythoronun güneyindeki dağın üzerinde kurulu Atrot-Addara iniyor,
14 bölgenin batısında Beythoronun güneyindeki dağdan güneye dönüyor ve Yahudaoğullarına ait Kiryat-Baal -Kiryat-Yearim- Kentinde son buluyordu. Bu batı tarafıydı.
15 Güney tarafı Kiryat-Yearimin batı varoşlarından başlıyorfı, Neftoah sularının kaynağına uzanıyordu.
16 Sınır buradan Refaim Vadisinin kuzeyindeki Ben-Hinnom Vadisine bakan dağın yamaçlarına varıyor, Hinnom Vadisini geçip Yevusun güney sırtlarına, oradan da Eyn-Rogele iniyordu.
17 Kuzeye kıvrılan sınır Eyn-Şemeş ve Adummim Yokuşunun karşısındaki Gelilota çıkıyor, Ruben oğlu Bohanın taşına iniyor,
18 sonra Arava Vadisinin kuzey sırtlarından geçip Aravaya sarkıyor,
19 buradan Beythoglanın kuzey yamaçlarına geçiyor, Lut Gölünün kuzey körfezinde, Şeria Irmağının güney ağzında bitiyordu. Güney sınırı buydu.
20 Şeria Irmağı doğu sınırını oluşturuyordu. Boy sayısına göre Benyaminoğullarının payına düşen mülkün sınırları çepeçevre buydu. başlayıp batıya yöneliyor.››
21 Boy sayısına göre Benyaminoğulları oymağının payına düşen kentler şunlardı: Eriha, Beythogla, Emek-Kesis,
22 Beytarava, Semarayim, Beytel,
23 Avvim, Para, Ofra,
24 Kefar-Ammoni, Ofni, Geva; köyleriyle birlikte on iki kent.
25 Givon, Rama, Beerot,
26 Mispe, Kefira, Mosa,
27 Rekem, Yirpeel, Tarala,
28 Sela, Haelef, Yevus -Yeruşalim- Givat ve Kiryat; köyleriyle birlikte on dört kent. Boy sayısına göre Benyaminoğulları’nın payı buydu.