Yeşu 12

I. Fetihlerin Özeti (12. Bölüm)

12:1-6   İlk 6 ayet bizi, Tanrı’nın Musa’ya Amor Kralı Sihon ve Başan Kralı Og üzerinde sağladığı zaferlere geri götürür. Bu zaferler tüm fethin bir bölümü olarak düşünülür; çünkü toprak Şeria Irmağı’nın doğusundaki 2,5 oymak tarafından işgal edilmişti.

12:7,24   Tanrı, Şeria Irmağı’nı geçmeden önce İsrail’e bir vaatte bulunmuştu: “Rab, onların krallarını elinize teslim edecek; adlarını göğün altından sileceksiniz. Onları yok edene dek kimse size karşı duramayacak” (Yas.24). Burada Tanrı’nın sadakatine ilişkin 31 olay mevcuttur (7:24. ayet); Yeşu, Şeria’nın batı kıyısında 31 kralı yendi.

 

Kutsal Kitap

1 İsraillilerin bozguna uğrattığı, Şeria Irmağının doğusunda, Aravanın bütün doğusu ile Arnon Vadisinden Hermon Dağına kadar topraklarını ele geçirdiği krallar şunlardır:
2-3 Heşbonda oturan Amorluların Kralı Sihon: Krallığı Arnon Vadisi kıyısındaki Aroerden -vadinin ortasından- başlıyor, Ammonluların sınırı olan Yabbuk Irmağına dek uzanıyor, Gilatın yarısını içine alıyordu. Arava bölgesinin doğusu da ona aitti. Burası Kinneret Gölünden Arava -Lut- Gölüne uzanıyor, doğuda Beytyeşimota, güneyde de Pisga Dağının yamaçlarına varıyordu.
4 Sağ kalan Refalılardan, Aştarot ve Edreide oturan Başan Kralı Og:
5 Kral Og, Hermon Dağı, Salka, Geşurlularla Maakalıların sınırına kadar bütün Başanı ve Heşbon Kralı Sihonun sınırına kadar uzanan Gilatın yarısını yönetiyordu.
6 RABbin kulu Musanın ve İsraillilerin yenilgiye uğrattığı krallar bunlardı. RABbin kulu Musa bunların topraklarını Ruben ve Gad oymaklarıyla Manaşşe oymağının yarısına mülk olarak verdi.
7-8 Lübnan Vadisindeki Baal-Gattan, Seir yönünde yükselen Halak Dağına kadar Şeria Irmağının batısında bulunan toprakların kralları -Yeşu ve İsraillilerin yenilgiye uğrattığı kralları- şunlardır: -Yeşu, Hitit, Amor, Kenan, Periz, Hiv ve Yevus halklarına ait dağlık bölgeyi, Şefelayı, Arava bölgesini, dağ yamaçlarını, çölü ve Negevi İsrail oymakları arasında mülk olarak bölüştürdü.-
9 Eriha Kralı, Beytel yakınındaki Ay Kentinin Kralı,
10 Yeruşalim Kralı, Hevron Kralı,
11 Yarmut Kralı, Lakiş Kralı,
12 Eglon Kralı, Gezer Kralı,
13 Devir Kralı, Geder Kralı,
14 Horma Kralı, Arat Kralı,
15 Livna Kralı, Adullam Kralı,
16 Makkeda Kralı, Beytel Kralı,
17 Tappuah Kralı, Hefer Kralı,
18 Afek Kralı, Şaron Kralı,
19 Madon Kralı, Hasor Kralı,
20 Şimron-Meron Kralı, Akşaf Kralı,
21 Taanak Kralı, Megiddo Kralı,
22 Kedeş Kralı, Karmeldeki Yokneam Kralı,
23 Dor sırtlarındaki Dor Kralı, Gilgaldaki Goyim Kralı
24 ve Tirsa Kralı. Toplam otuz bir kral.