Yeşaya 36

II. TARİHSEL GEÇİŞ: HİZKİYA’NIN KİTABI (36-39. Bölümler)

Bazen “Hizkiya’nın Kitabı” olarak anılan 36-39’uncu bölümler, Yeşaya Kitabı’nın tarihsel kısmını oluştururlar. 38:9-20 dışında neredeyse hepsi, 2.Krallar 18:13, 17; 20:19’un tekrarıdır.

A. Hizkiya’nın Asur’dan Kurtarılışı (36, 37. Bölümler)

1. Asur’un Tanrı’ya Meydan Okuması (36. Bölüm)

36:1-3   36’ncı bölümde, Sanherib’in komutanı Rabşake (baş şarapçı, ama bir yönetici ya da grup başı olarak da kullanılır), Asur Kralı’nın bir elçisi olarak Hizkiya’nın üç saray sorumlusuyla Yukarı Havuz’un su yolunun yanında, Çırpıcı Tarlası yolunda buluştu. Bu yer, kendisini Suriye-Efrayim birliğinden kurtarması için Rab yerine Asur’a güvenen Ahaz’ın durduğu yerdi (7:3).

36:4-10   Rabşake, onları Mısır’ın vaatlerine güvenmenin aptallık olduğu konusunda uyarır, çünkü kırık kamış değneğe benzeyen Mısır, kendisine yaslanan herkesi yaralayacaktır. Rab’be güvendiklerini söyleyenlere, Hizkiya’nın tapınma yerlerini ve Rab’bin sunaklarını kaldırdığını söyler. Bu ya bilgisizlik ya da tasarlanmış bir yalandır; Hizkiya putlara tapınma yerlerini kaldırmış ve tapınakta Rab’be tapınılmasını buyurmuştur. Rabşake, alaylarında daha ileri giderek Yahuda Kralı’nın yeterli binici sayısını sağlayamayacağını söyler. Sahnerib’in iki bin at vereceğine dair bahse girişmek ister. Yahuda’daki adam sayısı bu kadar azken, Mısır’ın yardımıyla bile olsa Asurlular’ı bozguna uğratmayı nasıl umabilirler? Son olarak, Rab’bin Asurlular’a Yahuda’yı yok etmelerini buyurduğunu iddia eder.

36:11-20   Hizkiya’nın elçileri, Rabşake’in İbrani dilindeki küstahça övünme ve tehditlerinden korkarlar. Bu, Yahuda erkeklerinin cesaretlerini yitirmelerine neden olacağından, ondan Aramice konuşmasını isterler. Komutan Rabşake bunu yalnızca reddetmekle kalmaz, daha uzun ve şiddetli bir tacize başlar; Hizkiya’yı, halkına sahte bir güven vererek aldatmakla suçlar. Yahuda erkeklerine kendisine teslim oldukları taktirde bol yiyecek ve verimli bir toprakta yerleşim yeri sağlamayı vaat eder. Tanrıları, kendilerini Asur tanrılarından kurtaracak güçte olmayan, fethedilmiş birçok kentin (Samiriye dahil) adlarını sıralar ve anlamlı bir şekilde Yeruşalim’in şansının ne olabileceğini sorar. Rabşake tekrar küstahça konuşur; Tanrı halkının teslim olması gerektiğine karar vermiştir.

36:21,22   Krallarının buyruğuna uyan Hizkiya’nın adamları onu yanıtlamaz, ama söylediklerini krallarına bildirmek için oradan ayrılırlar.

 

Kutsal Kitap

1 Hizkiyanın krallığının on dördüncü yılında Asur Kralı Sanherib, Yahudanın surlu kentlerine saldırıp hepsini ele geçirdi.
2 Komutanını büyük bir orduyla Lakişten Yeruşalime, Kral Hizkiyaya gönderdi. Komutan Çırpıcı Tarlası yolunda, Yukarı Havuzun su yolunun yanında durdu.
3 Saray sorumlusu Hilkiya oğlu Elyakim, Yazman Şevna ve devlet tarihçisi Asaf oğlu Yoah onu karşılamaya çıktı.
4 Komutan onlara şöyle dedi: ‹‹Hizkiyaya söyleyin. ‹Büyük kral, Asur Kralı diyor ki: Güvendiğin şey ne, neye güveniyorsun?
5 Savaş tasarıların ve gücün boş laftan başka birşey değil diyorum. Kime güveniyorsun da bana karşı ayaklanıyorsun?
6 İşte sen şu kırık kamış değneğe, Mısıra güveniyorsun. Bu değnek kendisine yaslanan herkesin eline batar, deler. Firavun da kendisine güvenenler için böyledir.
7 Yoksa bana, Tanrımız RABbe güveniyoruz mu diyeceksiniz? Hizkiyanın Yahuda ve Yeruşalim halkına, yalnız bu sunağın önünde tapınacaksınız diyerek tapınma yerlerini, sunaklarını ortadan kaldırdığı Tanrı değil mi bu?›
8 ‹‹Haydi, efendim Asur Kralıyla bahse giriş. Binicileri sağlayabilirsen sana iki bin at veririm.
9 Mısırın savaş arabalarıyla atlıları sağlayacağına güvensen bile, efendimin en küçük rütbeli komutanlarından birini yenemezsin!
10 Dahası var: RABbin buyruğu olmadan mı saldırıp ülkeyi yıkmak için yola çıktığımı sanıyorsun? RAB, ‹Git, o ülkeyi yık› dedi.››
11 Elyakim, Şevna ve Yoah, ‹‹Lütfen biz kullarınla Aramice konuş›› diye karşılık verdiler, ‹‹Çünkü biz bu dili anlarız. Yahudice konuşma. Surların üzerindeki halk bizi dinliyor.››
12 Komutan, ‹‹Efendim bu sözleri yalnız size ve efendinize söyleyeyim diye mi gönderdi beni?›› dedi, ‹‹Surların üzerinde oturan bu halka, sizin gibi dışkısını yemek, idrarını içmek zorunda kalacak olan herkese gönderdi.››
13 Sonra ayağa kalkıp Yahudi dilinde bağırdı: ‹‹Büyük kralın, Asur Kralının sözlerini dinleyin!
14 Kral diyor ki, ‹Hizkiya sizi aldatmasın, o sizi kurtaramaz.
15 RAB bizi mutlaka kurtaracak, bu kent Asur Kralının eline geçmeyecek diyen Hizkiyaya kanmayın, RABbe güvenmeyin.
16-17 Hizkiyayı dinlemeyin.› Çünkü Asur Kralı diyor ki, ‹Teslim olun, bana gelin. Böylece ben gelip sizi kendi ülkeniz gibi bir ülkeye -tahıl ve yeni şarap, ekmek ve üzüm dolu bir ülkeye- götürene kadar herkes kendi asmasından, kendi incir ağacından yiyecek, kendi sarnıcından içecek.
18 ‹‹ ‹Hizkiya, RAB bizi kurtaracak diyerek sizi aldatmasın. Ulusların ilahları ülkelerini Asur Kralının elinden kurtarabildi mi?
19 Hani nerede Hamanın, Arpatın ilahları? Sefarvayimin ilahları nerede? Samiriyeyi elimden kurtarabildiler mi?
20 Bütün bu ülkelerin ilahlarından hangisi ülkesini elimden kurtardı ki, RAB Yeruşalimi elimden kurtarabilsin?› ›› halk (bkz. 2Kr.17:24,31; 18:34).
21 Herkes sustu, komutana tek sözle bile karşılık veren olmadı. Çünkü Kral Hizkiya, ‹‹Karşılık vermeyin›› diye buyurmuştu.
22 Sonra saray sorumlusu Hilkiya oğlu Elyakim, Yazman Şevna ve devlet tarihçisi Asaf oğlu Yoah giysilerini yırttılar ve gidip komutanın söylediklerini Hizkiya’ya bildirdiler.