Yeşaya 23

12. Sur’un Yargılanması (23. Bölüm)

23:1-5   Büyük olasılıkla burada, Tarşiş’ten (İspanya) dönen Surlu denizciler Kıbrıs’a ulaştıklarında kentin düştüğü haberini alırlar. Evleri yıkıldığı ve geri dönecek limanları kalmadığı için dehşetle inlerler. Saydalı tüccarlar, Surlu komşularının Şihor’un tahılı ve Nil’in ürününü getirmek için nasıl denizleri aştıklarını hatırladıklarında şaşırarak susarlar. Dalgalar, kentin yasını yankılarcasına Sur’un harabelerini döverken, Sayda utanç içindedir. Sanki Sur’un, içinde oturacak çocukları hiç doğmamış gibidir. Mısır ise en iyi müşterisini kaybetmiş olduğu haberiyle vurulmuştur.

23:6-9   Surlular’a sığınak aramaları için Tarşiş’e (İspanya) geçmeleri söylenir. Bu dehşeti, bir zamanlar güçlü, zengin ve görkemli Sur Kenti’nin üzerine kim getirmişti? Orduların Rabbi, insan gururunu yok etmeye kararlıdır.

23:10-17   Halka, Sur Kenti’ne saldıran Nebukadnessar’dan kaçmaları için diğer ülkelere gitmeleri söylenir. Kendi topraklarına Nil gibi basıp geçmelidir (Nil Nehri birçok ülkede akar). Tanrı, Babil’i tüccar kentini (Kenan) yıkması için harekete geçirmiştir. Halk Kıbrıs’a kaçsa bile huzur bulamayacaktır. Peygamber, Asur tarafından kurulmuş olan, tanınmamış bir ülkenin Sur’u yıkmasına şaşırmıştır. Sur, Kildan Krallığı’nın yetmiş yılı boyunca unutulacaktır. Bu sürenin sonunda, dünyanın bütün krallıklarıyla yeniden fahişelik edecektir.

23:18   “Sur halkı armağan getirecek” (Mez.45:12) ifadesi, “Sur’un kazanç ve payının”, Mesih’in İkinci Gelişi’nde Rab’bin önünde yaşayanlara verileceğini belirtir.

 

Kutsal Kitap

1 Sur Kentiyle ilgili bildiri: Ey ticaret gemileri, feryat edin!
Çünkü Sur Kenti evleriyle,
Limanlarıyla birlikte yok oldu.
Kittimden size haber geldi.
2 Ey kıyı halkı ve denizcilerin zenginleştirdiği
Sayda tüccarları, susun!
3 Şihorun tahılı, Nilin ürünü
Denizleri aşar, Sura gelir sağlardı.
Ulusların kârı ona akardı.
4 Utan, ey Sayda, ey deniz kıyısındaki kale!
Çünkü deniz sana sesleniyor:
‹‹Ne doğum ağrısı çektim, ne de doğurdum.
Ne delikanlılar büyüttüm, ne de kızlar.››
5 Surun haberi Mısıra ulaşınca,
Yüreği burkulacak insanların.
6 Tarşişe geçin, ey kıyıda oturanlar,
Feryat edin.
7 Uzak ülkeleri yurt edinmiş,
Eğlenceye düşkün halkınız,
Eski, tarihsel kentiniz bu mu?
8 Taçlar giydiren Sura karşı bu işi kim tasarladı?
O kent ki, tüccarları prenslerdi,
İş adamları dünyanın saygın kişileriydi.
9 Görkeminin sonucu olan gururunu kırmak,
Dünyaca ünlü bütün saygın kişilerini alçaltmak için
Her Şeye Egemen RAB tasarladı bunu.
10 Kendi topraklarını Nil gibi basıp geç,
Ey Tarşiş kızı, artık engel yok.
11 RAB denizin üzerine elini uzatıp ülkeleri titretti,
Kenan kalelerinin yıkılmasını buyurdu.
12 ‹‹Eğlencen sona erdi, ey Sayda, erden kız!›› dedi,
‹‹Kirletildin.
Kalk, Kittime geç,
Orada bile rahat yüzü görmeyeceksin.››
13 Kildan ülkesine bak!
O halk yok artık.
Asurlular onların ülkesini yabanıl hayvanlara verdi,
Kuşatma kuleleri diktiler, saraylarını soydular,
Ülkeyi viraneye çevirdiler.
14 Feryat edin, ey ticaret gemileri!
Çünkü sığınağınız harap oldu.
15 Bundan sonra Sur Kenti yetmiş yıl, bir kralın ömrü süresince unutulacak. Yetmiş yıl bitince, fahişe için bestelenen türküdeki gibi Sura şöyle denecek:
16 ‹‹Bir lir al, dolaş kenti,
Ey sen, unutulmuş fahişe!
Güzel çal seni anımsamaları için,
Türkü üstüne türkü söyle.››
17 Yetmiş yıl geçince RAB Surla ilgilenecek, ama Sur para için yine fahişeliğe dönecek. Dünyanın bütün krallıklarıyla fahişelik edecek.
18 Kentin ticaretten ve fuhuştan kazandıkları RAB’be adanacak. Bunlar biriktirilmeyecek, hazineye konmayacak. Ticaretten kazandıklarını doyuncaya dek yesinler, güzel güzel giyinsinler diye RAB’bin önünde yaşayanlara verilecek.