Yeşaya 14

14:1,2   Rab merhamet edecek ve İsrail’i yine seçip topraklarına yerleştirecektir. Diğer uluslar bu dönüşe yardımcı olacak ve Tanrı halkıyla esenlik içinde yaşayacaklardır. Önceleri İsrail üzerinde egemenlik sürenler, şimdi İsrail’e hizmet edeceklerdir.

Yakup soyu ve İsrail halkı, Babil sürgünündeki Yahudiler’i temsil eder. Rab onları kölelik ülkesinden kurtararak kendi ülkelerine yerleştirdi. Yakup soyuna katılan bu yabancılar, inançlarından dönen Babilliler’dir. İsrail’i, kendi topraklarına götüren uluslar, onlara lütufkarca arka çıkan Koreş ve geri dönüşlerinde yardımcı olan diğerleridir.

14:3-11   Zulüm ve ağır işlerden özgür kılınan İsrail, Babil Kralı’nı alaya alan ezgiler söyleyecekti. Rab onun gücünü kırmış ve baskısını sona erdirmişti. Yeryüzü seviniyordu. Babil Kralı’nın orduları tarafından artık çıplak bırakılmayacak olan ormanlar bile sevinç içindeydi. Sonunda esenlik gelmişti! Ölüler diyarında oturanlar, Babil Kralı’nın gücünün kırılmasından zevk alarak onu karşılamak için sabırsızlanmaktadırlar. Babil Kralı’nın debdebeli dönemi bitmiş, sarayında çalınan müzik sona ermişti. Üzerinde uyuduğu çarşafı kurtlar, üzerine örttüğü battaniyesini ise kurtçuklar kaplayacaktı.

14:12-17   Kralı alaya alan ezgi sürerken, konu Babil Kralı’nın düşüşünden, ona güç veren Şeytan’ın (Lüsifer 1) düşüşüne yönelir. Ryrie, bunun, Şeytan’a ait bir referans olduğunu yazar, çünkü Mesih’in de buna benzer bir tanımı bulunur (Luk.10:18). Ayrıca, Yeşaya 14:13-14’teki ifadelerin yalnızca Şeytan’ın dudaklarına yakıştığı şüphesizdir (1Ti.3:6). 2 Bu parlak yıldız, seherin oğlu, kendi isteğini Tanrı’nın isteğinden üstün tutarak gururlandığından, göklerden atıldı. 13 ve 14’üncü ayetler, Tanrı’ya meydan okuyan Şeytan’ın ‘benim isteklerim’ gibi kötülüğüyle ün salmış ifadelerini içerir. Sonunda ölüler diyarına gönderilecek ve orada oturanlar, bir zamanlar çok büyük bir güce sahip olanın nasıl olup da bu kadar alçaldığına şaşıracaklardır.

14:18-21   Bu ayetlerde yeniden Babil Kralı’na dönülür. Ezgi, kralların çoğu görkemli mezarlarında yatarken, Babil Kralı’nın normal bir mezardan bile yoksun bırakıldığından söz eder. Kendisini hatırlatacak hiçbir şey yoktur ve soyu (çocukları) kesilip atılacaktır.

14:22,23   Babil Kenti ıssız bırakılacak ve Tanrı’nın süpürgesiyle temizlenecektir.

2. Asur’un Yargılanması (14:24-27)

Ayetlerde, o tarihlerde Babil üzerinde baskı kuran Asur’un yıkımına dönülür. Asur orduları, İsrail dağlarında ezilecektir. 3 Bu önbildirinin gerçekleşmesi için, Büyük Sıkıntı Dönemi’nde Asur, Kuzey Kralı İmmanuel’in ülkesini yok etmeye çalışırken yenildiğinde gerçekleşecektir.

3. Filist’in Yargılanması (14:28-32)

14:28-31   Filist, Filistliler’i vuran (2Ta.26:6, 7), Uzziya’nın torunu (burada değnek olarak anılır) Ahaz’ın ölümüne sevinmemelidir. Onun soyundan gelen Hizkiya, onlara yılanın kökünden gelen bir engerek ve ateşli, uçan bir yılan olarak saldıracaktır (Bk. 2Kr.18:8). Tanrı’nın yoksulları ve çaresizleri güvende olacaklardır, ama Rab Filistliler’i kıtlıkla ziyaret edecek ve hayatta kalanları öldürecektir. İstilacı Asurlular kuzeyden tozu dumana katarak gelecek, ama Tanrı’nın halkı Yeruşalim’de güven içinde oturacaktır.

14:32   Eğer ulusların elçileri neler olup bittiğini sorarlarsa, kendilerine RAB’bin Siyon’a vermiş olduğu vaatleri yerine getirdiği ve Yeruşalim halkını koruduğu söylenecektir.

 

Kutsal Kitap

1 Çünkü RAB Yakup soyuna acıyacak,
İsrail halkını yine seçip
Topraklarına yerleştirecek.
Yabancılar da Yakup soyuna katılıp onlara bağlanacak.
2 Uluslar İsrail halkını
Kendi topraklarına götürecekler.
İsrail halkı RABbin verdiği topraklarda onları
Erkek ve kadın köle olarak sahiplenecek.
Kendisini tutsak edenleri tutsak edecek,
Kendisini ezenlere egemen olacak.
3 RAB İsrail halkını acıdan, sıkıntıdan
Ve yaptığı ağır işlerden kurtardığı gün
4 Babil Kralını alaya alarak,
‹‹Halkı ezenin nasıl da sonu geldi!›› diyecekler,
‹‹Zorbalığı nasıl da sona erdi!››
5 RAB kötülerin değneğini,
Egemenlerin asasını kırdı.
6 O asa ki, halklara gazapla vurdukça vurdu,
Ulusları öfkeyle, dinmeyen zulümle yönetti.
7 Bütün dünya esenlik ve barış içinde
Sevinçle haykırıyor.
8 Lübnanın çam ve sedir ağaçları bile
Kralın yok oluşuna seviniyor.
‹‹Onun ölümünden beri kimse bizi kesmeye gelmiyor›› diyorlar.
9 Toprağın altındaki ölüler diyarı
Babil Kralını karşılamak için sabırsızlanıyor.
Onun gelişi ölüleri,
Dünyanın eski önderlerini heyecanlandırıyor;
Ulusları yönetmiş kralları
Tahtlarından ayağa kaldırıyor.
10 Hepsi ona seslenip diyecekler ki,
‹‹Sen de bizim gibi gücünü yitirdin,
Bize benzedin.››
11 Görkemin de çenklerinin sesi de
Ölüler diyarına indirildi.
Altında kurtlar kaynaşacak,
Üstünü kurtçuklar kaplayacak.
12 Ey parlak yıldızfö, seherin oğlu,
Göklerden nasıl da düştün!
Ey ulusları ezip geçen,
Nasıl da yere yıkıldın!
13 İçinden, ‹‹Göklere çıkacağım›› dedin,
‹‹Tahtımı Tanrının yıldızlarından daha yükseğe koyacağım;
İlahların toplandığı dağda,
Safonun doruğunda oturacağım.
14 Bulutların üstüne çıkacak,
Kendimi Yüceler Yücesiyle eşit kılacağım.››
15 Ancak ölüler diyarına,
Ölüm çukurunun dibine
İndirilmiş bulunuyorsun.
16-17 Seni görenler bakıp bakıp şöyle düşünecekler:
‹‹Dünyayı sarsan, ülkeleri titreten,
Yeryüzünü çöle çeviren,
Kentleri yerle bir eden,
Tutsakları evlerine salıvermeyen adam bu mu?››
18 Ulusların bütün kralları tek tek,
Görkemli mezarlarda yatıyor.
19 Ama sen reddedilen bir dal gibi
Mezarından dışarı atıldın;
Bedenleri kılıçla delinip
Ölüm çukurunun dibine atılmış ölülerle örtülüsün;
Ayak altında çiğnenen leş gibisin.
20 Ülkeni harap edip halkını katlettiğin için
Başkaları gibi gömülmeyeceksin. Kötülük yapan soy bir daha anılmayacak.
21 Atalarının suçundan ötürü
Babil Kralının oğullarını boğazlamak için yer hazırlayın.
Kalkıp dünyayı sahiplenmesinler,
Yeryüzünü kentlerle doldurmasınlar.
22 ‹‹Babil halkına karşı harekete geçeceğim››
Diyor Her Şeye Egemen RAB,
‹‹Babilin adını, sağ kalanlarını,
Oğullarını, torunlarını dünyadan sileceğim.››
Böyle diyor RAB.
23 ‹‹Babili baykuş yuvasına, bataklığa çevirecek,
Yıkım süpürgesiyle süpüreceğim››
Diyor Her Şeye Egemen RAB.
24 Her Şeye Egemen RAB ant içerek şöyle dedi:
‹‹Düşündüğüm gibi olacak,
Tasarladığım gibi gerçekleşecek.
25 Asurluları kendi ülkemde ezecek,
Dağlarımda çiğneyeceğim.
Halkım Asurun boyunduruğundan,
Omuzlarındaki yükten kurtulacak.
26 İşte bütün dünya için belirlenen tasarı budur.
Bütün uluslara karşı elim kalkmış durumda.
27 Her Şeye Egemen RABbin tasarısını kim boşa çıkarabilir?
Kalkmış durumdaki elini kim indirebilir?››
28 Kral Ahazın öldüğü yıl gelen bildiri:
29 Ey Filistliler, sizi döven değnek kırıldı diye sevinmeyin.
Çünkü yılanın kökünden engerek türeyecek,
Onun ürünü uçan yılan olacak.
30 Yoksulların en yoksulu doyacak,
Düşkünler güvenlikte yatacak.
Ama sizin kökünüzü kıtlıkla kurutacağım,
Sağ kalanlarınız da ölecek.
31 Ulumaya başla ey kapı! Ey kent, feryat et!
Ey Filistliler, eridiniz baştan başa.
Kuzeyden toz duman yükseliyor,
Düşman askerleri sıra sıra geliyor.
32 O ulusun elçilerine ne yanıt verilecek?
‹‹RAB Siyon’un temelini attı,
Halkının düşkünleri oraya sığınacak›› denecek.

1. Lüsifer: Latince’de “parlak yıldız” anlamına gelen sözcük. “Işık taşıyıcı” anlamına da gelir.

2. Ryrie, Study Bible, s.1054.

3. Ryrie şöyle yazar: “Asur’un yıkımıyla ilgili bu önbildirinin ye­rine gelişi 37:21-38’de kayıtlıdır.” A.g.e., s.1055.