Yeşaya 13

Ç. Ulusların Yargılanması (13-24. Bölümler)

1. Babil’in Yargılanması (13:1 – 14:23)

13:1-5   Bundan sonraki 11’inci bölüm diğer uluslar hakkındaki önbildirileri içerir. İlki, Asur’u ezen Babil hakkındadır (Yaklaşık İ.Ö. 609’da). 13’üncü bölümde, Babil’in Medler ve Persler tarafından fethedildiğini görürüz (İ.Ö. 539). Yine de, önbildirilerin bazıları bu olayın ötesine geçerek, Büyük Sıkıntı’nın sonunda Babil’in yıkımına işaret ederler (Va.17, 18).

Tanrı, Med-Pers ordusunu toplar. Ordu, soylulara ayrılan kapılardan (Babil) içeri girecek ve bütün ülkeyi yıkıma uğratacaktır.

13:6-13   Bu ayetlerde felaketin yol açtığı unsurlar tanımlanır: Korku ve üzüntüler, korkunç göksel belirtiler ve halkın cezalandırılması. Bu ayetlerin bazıları, Med-Pers zaferinin ötesine uzanarak tüm dünyayı etkileyecek ve göklerde büyük değişikliklere yol açacak olan Rab’bin gününü açıklamaktadır.

13:14-22   Babil’den topluca çıkış olacak, yabancılar kendi ülkelerine dönecekler. Geride kalanlar, sözle anlatılamaz bir zulümle ezileceklerdir. 19-22. ayetler kısmen gerçekleşmiştir. 1 Ancak bu ayetlerde açıklananların tamamı gelecekte gerçekleşecektir.

Babil’in hem kent hem de kırsal kesiminin yıkımına ilişkin önbildirilerde bağlantılı olarak bazı zorluklar bulunur (Yşa.13:6-22; 14:4-23; 21:2-9; 47:1-11; Yer.25:12-14; 50; 51). Örneğin, kentin Medler tarafından ele geçirilmesi (Yşa.13:17) İ.Ö. 539’da gerçekleşti. Sodom ve Gomora’daki gibi bir yıkımla sonuçlanmadı (Yşa.13:19); kenti sonsuza kadar ıssız bırakmadı (Yşa.13:20-22); yıkım kuzeyden gelen bir ulus tarafından yapılmadı; Med-Pers doğudaydı (Yer.50:3). İsrail ve Yahuda halkından sağ kalanlar Rab’bi arayarak Siyon’a geri döneceklerdi (Yer.50:4,5). Duvarları yerle bir edilmedi, kapıları ateşe verilmedi (Yer.51:58).

Bunun gibi bir zorlukla karşılaştığımızda öncelikle Tanrı sözüne olan güvenimizi tazeleriz. Eğer bir zorlukla karşılaşıyorsak, bunun nedeni bilgi eksikliğidir. Ancak peygamberler sık sık yakın ve uzak geleceği birleştirmişlerdir. Diğer bir deyişle, bir önbildiri yerel, kısmen ve gelecekteki gerçekleşmeyi kapsayabilir. Bu, Babil için geçerli olan durumdur. Önbildirilerin tamamı yerine gelmemiştir. Bazıları halen gerçekleşecekleri zamanı beklemektedir.

Babil’in, Sıkıntı Dönemi’nde önemli bir rolü vardır. Ama yıkımı Vahiy 17 ve 18’de canlı ve renkli örneklerle anlatılmıştır. Mesih’in İkinci Gelişi’nden önce Babil’in yıkımına ilişkin önbildirilerin tümü gerçekleşecektir. Bugün bizim için belirsiz olan, o tarihte yaşayanlar için çok belirgin olacaktır.

 

Kutsal Kitap

1 Amots oğlu Yeşayanın Babille ilgili bildirisi:
2 Çıplak dağın tepesine sancak dikin!
Savaşçıları yüksek sesle çağırıp
El sallayın ki
Soylulara ayrılan kapılardan içeri girsinler.
3 RAB seçtiklerine buyruk verdi,
Onun yüceliğiyle övünen yiğitleri
Öfkesinin gereğini yapmaya çağırdı.
4 Dağlardaki kalabalığın gürültüsünü dinleyin!
Büyük bir halkın sesini andırıyor.
Bir araya gelmiş ulusların
Ve krallıkların gümbürtüsünü dinleyin!
Her Şeye Egemen RAB bir orduyu savaşa hazırlıyor.
5 Öfkesinin araçlarıyla uzak bir ülkeden,
Dünyanın öbür ucundan
Bütün ülkeyi yerle bir etmek üzere geliyor.
6 Feryat edin! Çünkü RABbin günü yakındır.
Her Şeye Gücü Yetenin göndereceği yıkım gibi geliyor o gün.
7 Bu yüzden ellerde derman kalmayacak,
Her yürek eriyecek.
8 Herkesi dehşet saracak,
Hepsi acı ve ıstırap içinde boğulacak,
Doğuran kadın gibi kıvranacak,
Şaşkın şaşkın birbirlerine bakacaklar;
Yüzleri kızaracak.
9 İşte RABbin acımasız günü geliyor.
Ülkeyi viraneye çevirip
İçindeki günahkârları ortadan kaldıracağı
Gazap ve kızgın öfke dolu gün geliyor.
10 Gökteki yıldızlarla takımyıldızlar ışımayacak,
Doğan güneş kararacak, ay ışığını vermez olacak.
11 RAB diyor ki, ‹‹Kötülüğünden ötürü dünyayı,
Suçlarından ötürü kötüleri cezalandıracağım.
Kibirlilerin küstahlığını sona erdirecek,
Zalimlerin gururunu kıracağım.
12 İnsanı saf altından,
Ofir altınından daha ender kılacağım.
13 Ben, Her Şeye Egemen RAB,
Gazaba geldiğim, öfkemin alevlendiği gün
Gökleri titreteceğim, yer yerinden oynayacak.
14 ‹‹Herkes kovalanan ceylan gibi,
Çobansız koyunlar gibi halkına dönecek,
Ülkesine kaçacak.
15 Yakalananın bedeni delik deşik edilecek,
Ele geçen kılıçtan geçirilecek.
16 Yavruları gözleri önünde parçalanacak,
Evleri yağmalanacak,
Kadınlarının ırzına geçilecek.
17 ‹‹Gümüşe değer vermeyen,
Altını sevmeyen Medleri
Onlara karşı harekete geçireceğim.
18 Oklarıyla gençleri parçalayacak,
Bebeklere acımayacak,
Çocukları esirgemeyecekler.
19 Ben Tanrı, Sodom ve Gomorayı nasıl yerle bir ettimse,
Kildanilerin yüce gururu,
Krallıkların en güzeli olan Babili de yerle bir edeceğim.
20 Orada bir daha kimse yaşamayacak,
Kuşaklar boyu kimse oturmayacak,
Bedeviler çadır kurmayacak,
Çobanlar sürülerini dinlendirmeyecek.
21 Orası yabanıl hayvanlara barınak olacak,
Evler çakallarla dolacak,
Baykuşlar yuva yapacak, tekeler oynaşacak orada. (bkz. Lev.17:7).
22 Kalelerinde sırtlanlar,
Görkemli saraylarında çakallar uluyacak.
Babil’in sonu yaklaştı, günleri uzatılmayacak.››

1. Ryrie şöyle yazar: “Babil’in düşüşü aşamalardan oluşuyordu. İ.Ö. 20’ye kadar, Strabo, bu yeri “boş bir virane” olarak tanımladı. Çöl yolcusu (Arap) bile, bu görüntüden kaçındı. Çünkü Babil, kötü talihin bir önbildirisi haline gelmişti. (Ryrie Study Bible, New King James Version, s.1053).