Yeremya 52

IX. SONUÇ: YERUŞALİM’İN DÜŞÜŞÜ (52. Bölüm)

Yeremya’nın son bölümü, Yeruşalim’in ve sürgünlerin tutsaklığını anlatan tarihsel bir bölümdür.

52:1-16   Sidkiya’nın son günlerinin öyküsü, 1-11’inci ayetlerde tekrarlanır. Yeruşalim’in yıkımı, 12-16’ncı ayetlerde anlatılır.

52:17-23   Sonra, Babilliler tarafından alınıp getirilen tapınak eşyalarının ayrıntılı bir envanteri verilir.

52:24-27   Muhafız birliği komutanı Yeruşalim’den Babil Kralı’na yetmiş dört adam götürür; Babil Kralı daha sonra bu adamları Rivla’da öldürür.

52:28-34   Diğerleri ise üç ayrı grup halinde sınır dışı edilerek tutsak alınırlar. Kral Yehoyakin, tutsaklığının otuz yedinci yılında Babil Kralı tarafından hapisten çıkartılır ve öldüğü güne kadar kendisine nazik davranılır.

Böylece, yargı ve gözyaşları konusunda yoğun bilgi veren bir peygamberlik kitabı nazik bir ifadeyle son bulur.

Bu kitabın pek çok yerde peygamberlik olarak önceden yazılmış salt bir ‘İbrani tarihi’ olduğunu düşünmemeliyiz. Yeremya Kitabı, Tanrı sözünün her zaman taze kalan bir bölümüdür. Yaklaşık üç yüz yıl önce İngiliz yorumcu Matthew Henry, Yeremya Kitabı’ndaki ruhsal dersleri bizim için şöyle özetlemişti:

Bu kitapta yer alan peygamberlikleri ve tarihini karşılaştırdığımızda, genel olarak öğreneceklerimiz şunlardır:

  1. Bu kitap, kiliseler için yeni bir şey değildir ve büyük değer verilen kişiler yozlaşarak çok kötü hale gelirler.
  2. Günah, kendisini barındıran kişileri mahvetmeye eğilimlidir; günahtan tövbe edilmez ve terk edilmezse, insanları sonunda mutlaka mahveder.
  3. Dünyadaki meslek ve ayrıcalıklar, günah için yalnızca bir bahane olmayıp mahvolma konusunda da bağışıklık kazandırmazlar, her ikisi de çok daha fazla şiddetlendirirler.
  4. Tanrı sözü asla boş çıkmayacak, olay önbildiriyi bütünüyle yanıtlayacaktır; insanın imansızlığı Tanrı’nın vaatlerini olduğu gibi tehditlerini de etkilemez. Tanrı’nın adaleti ve gerçeği burada zalim sözlerle yazılmıştır, çünkü O’nun tehditlerini ciddiye almayan herkesin ikna olması gerekir. Aldatılmayalım, Tanrı’yla alay edilmez. 1
 

Kutsal Kitap

1 Sidkiya yirmi bir yaşında kral oldu ve Yeruşalimde on bir yıl krallık yaptı. Annesi Livnalı Yeremyanın kızı Hamutaldı.
2 Yehoyakim gibi Sidkiya da RABbin gözünde kötü olanı yaptı.
3 RAB Yeruşalimle Yahudaya öfkelendiği için onları huzurundan attı. Sidkiya Babil Kralına karşı ayaklandı.
4 Sidkiyanın krallığının dokuzuncu yılında, onuncu ayın onuncu günü, Babil Kralı Nebukadnessar bütün ordusuyla Yeruşalim önlerine gelip ordugah kurdu. Kentin çevresine rampa yaptılar.
5 Kral Sidkiyanın krallığının on birinci yılına kadar kent kuşatma altında kaldı.
6 Dördüncü ayın dokuzuncu günü kentte kıtlık öyle şiddetlendi ki, halk bir lokma ekmek bulamaz oldu.
7 Sonunda kentin surlarında bir gedik açıldı. Kildaniler kenti çepeçevre kuşatmış olmasına karşın, bütün askerler gece kral bahçesinin yolundan iki duvarın arasındaki kapıdan kaçarak Arava yoluna çıktılar.
8 Ama Kildani ordusu Kral Sidkiyanın ardına düşerek Eriha ovalarında ona yetişti. Sidkiyanın bütün ordusu dağıldı.
9 Kral Sidkiya yakalanıp Hama topraklarında, Rivlada Babil Kralının huzuruna çıkarıldı. Babil Kralı onun hakkında karar verdi.
10 Sidkiyanın gözü önünde oğullarını, sonra da bütün Yahuda önderlerini öldürttü.
11 Sidkiyanın gözlerini oydu, zincire vurup Babile götürdü. Sidkiya öldüğü güne dek cezaevinde tutuldu.
12 Babil Kralı Nebukadnessarın krallığının on dokuzuncu yılında, beşinci ayın onuncu günü muhafız birliği komutanı, Babil Kralının görevlisi Nebuzaradan Yeruşalime girdi.
13 RABbin Tapınağını, sarayı ve Yeruşalimdeki bütün evleri ateşe verip önemli yapıları yaktı.
14 Muhafız birliği komutanı önderliğindeki Kildani ordusu Yeruşalimi çevreleyen bütün surları yıktı.
15 Komutan Nebuzaradan yoksullardan bazılarını, kentte sağ kalanları, Babil Kralının safına geçen kaçakları ve zanaatçıları sürgün etti.
16 Ancak bağcılık, çiftçilik yapsınlar diye bazı yoksulları orada bıraktı.
17 Kildaniler RABbin Tapınağındaki tunç sütunları, ayaklıkları, tunç havuzu parçalayıp tunçları Babile götürdüler.
18 Tapınak törenlerinde kullanılan kovaları, kürekleri, fitil maşalarını, çanakları, tabakları, bütün tunç eşyaları aldılar.
19 Muhafız birliği komutanı saf altın ve gümüş tasları, buhurdanları, çanakları, kovaları, kandillikleri, tabakları, dökmelik sunu taslarını alıp götürdü.
20 RABbin Tapınağı için Kral Süleymanın yaptırmış olduğu iki sütun, havuz ve altındaki on iki tunç boğa heykeliyle ayaklıklar için hesapsız tunç harcanmıştı.
21 Her sütun on sekiz arşınfü yüksekliğindeydi, çevresi on iki arşındı. Her birinin kalınlığı dört parmaktı, içi boştu.
22 Üzerinde tunç bir başlık vardı. Başlığın yüksekliği beş arşındı, çevresi tunçtan ağ ve nar motifleriyle bezenmişti. Öbür sütun da nar motifleriyle süslenmişti ve ötekine benziyordu.
23 Yanlarda doksan altı nar motifi vardı. Başlığı çevreleyen ağ motifinin üzerinde toplam yüz nar motifi bulunuyordu.
24 Muhafız birliği komutanı Nebuzaradan Başkâhin Serayayı, Başkâhin Yardımcısı Sefanyayı ve üç kapı nöbetçisini tutsak aldı.
25 Kentte kalan askerlerin komutanını, kralın yedi danışmanını, ayrıca ülke halkını askere yazan ordu komutanının yazmanını ve ülke halkından kentte bulunan altmış kişiyi tutsak etti.
26 Hepsini Rivlaya, Babil Kralının yanına götürdü.
27 Babil Kralı Hama ülkesinde, Rivlada onları idam etti. Böylece Yahuda halkı ülkesinden sürülmüş oldu.
28 Nebukadnessarın sürgüne götürdüğü halkın sayısı şudur: Yedinci yıl 3 023 Yahudi;
29 Nebukadnessarın on sekizinci yılında Yeruşalimden 832 kişi;
30 yirmi üçüncü yılında, muhafız birliği komutanı Nebuzaradanın sürdüğü 745 Yahudi. Hepsi 4 600 kişiydi.
31 Yahuda Kralı Yehoyakinin sürgündeki otuz yedinci yılı Evil-Merodak Babil Kralı oldu. Evil-Merodak o yılın on ikinci ayının yirmi beşinci günü, Yahuda Kralı Yehoyakine lütfederek onu cezaevinden çıkardı.
32 Kendisiyle tatlı tatlı konuştu ve ona Babildeki öteki sürgün krallardan daha üstün bir yer verdi.
33 Yehoyakin cezaevi giysilerini üstünden çıkardı. Yaşadığı sürece Babil Kralının sofrasında yer aldı.
34 Yaşamı boyunca Babil Kralı tarafından günlük yiyeceği sürekli karşılandı.

1. Henry, “Jeremiah,” IV:711.