Yeremya 50

Ğ. Babil’e İlişkin Önbildiriler (50, 51. Bölümler)

50:1-16   Bu ve bundan sonraki bölüm, Tanrı’nın Babil’i yargılamasını işler. Önbildiriler, kısmen Babil’in Medler tarafından tutsak edileceğine işaret eder. Ama bu, gelecekte gerçekleşecektir.

Babil, Kutsal Kitap’ta adı en çok geçen ülkedir; Yeremya’da 174 kez Babil’den söz edilir. Bu ülke kuzeyden gelenler tarafından fethedilecektir. Peygamber, altı kez Babil’e gelecek yargıdan söz ettikten sonra, İsrail ve Yahuda’nın bereketleneceğini söyler. Sürgündeki Yahudiler’e tutsakların kendi ülkelerine dönüşüne önderlik etmeleri söylenir, çünkü Babil yağmalanacaktır. Galip gelen orduda çeşitli ülkeler yer alacaktır. 11’inci ayet Kildani ordusuna hitap eder. “Anne” sözcüğü ulusa işaret etmektedir. Babil’in yıkımıyla ilişkisi olan bazı sorunlar için Yeşaya 13:14-22’nin yorumuna bakınız.

50:17-34   İsrail’in dağılmış sürüsü verimli otlaklarına kavuşturularak yenilenecektir. Tanrı’nın Babil’e karşı olan gazabı 21-32’nci ayetlerde tanımlanır. Sonra Tanrı İsrail ve Yahuda’yı anar.

50:35-46   Babil halkını kılıçla yıkım beklemektedir. İstilacı, kenti yağma edecek ve kentin düşüşüyle ilgili haberler uluslar arasında işitilecektir. 41-43 ve 44-46’ncı ayetler daha önce Yahuda ve Edom’a uyarlanmıştı (6:22-24; 49:19-21), ama burada Babil’e uyarlanırlar.

 

Kutsal Kitap

1 RABbin Babil ve Kildan ülkesine ilişkin Peygamber Yeremya aracılığıyla bildirdiği söz şudur:
2 ‹‹Uluslara duyurun, haberi bildirin!
Sancak dikip duyurun, hiçbir şey gizlemeyin!
‹Babil ele geçirilecek› deyin,
‹İlahı Bel utandırılacak,
İlahı Marduk paramparça olacak.
Putları utandırılacak,
İlahları paramparça olacak.›
3 Çünkü kuzeyden gelen bir ulus ona saldıracak,
Ülkesini viran edecek.
Orada kimse yaşamayacak,
İnsan da hayvan da kaçıp gidecek.
4 O günlerde, o zamanda›› diyor RAB,
‹‹İsrail halkıyla Yahuda halkı birlikte gelecek;
Tanrıları RABbi aramak için
Ağlaya ağlaya gelecekler.
5 Yüzleri Siyona dönük,
Oraya giden yolu soracak,
Kalıcı, unutulmaz bir antlaşmayla
RABbe bağlanmak için gelecekler.
6 ‹‹Halkım yitik koyunlardır,
Çobanları onları baştan çıkardı.
Dağlarda başıboş dolandırdılar onları,
Dağ, tepe avare dolaştılar,
Kendi ağıllarını unuttular.
7 Kim bulduysa yedi onları.
Düşmanları, ‹Biz suçlu değiliz› dediler,
‹Çünkü onlar gerçek otlakları olan RABbe,
Atalarının umudu RABbe karşı günah işlediler.›
8 ‹‹Babilden kaçıp kurtulun!
Kildan ülkesini terk edin,
Sürüye yön veren teke gibi olun!
9 Çünkü birbiriyle anlaşmış büyük ulusları
Kuzeydeki topraklardan kışkırtıp
Babilin karşısına çıkaracağım.
Babille savaşmak üzere karşısına dizilecek,
Onu kuzeyden ele geçirecekler.
Okları usta savaşçı oku gibidir,
Hiçbiri boş dönmeyecek.
10 Kildan ülkesi yağmaya uğrayacak,
Onu yağmalayanlar mala doyacak›› diyor RAB.
11 ‹‹Ey mirasımı yağmalayan sizler!
Madem sevinip coşuyorsunuz,
Harman döven düve gibi sıçrıyor,
Aygır gibi kişniyorsunuz;
12 Anneniz büyük utanca boğulacak,
Sizi doğuranın yüzü kızaracak.
Ulusların en önemsizi,
Kurak, bozkır, çöl olacak.
13 RABbin öfkesi yüzünden kimse yaşamayacak orada,
Büsbütün ıssız kalacak.
Her geçen, Babilin aldığı yaraları görünce şaşacak,
Hayrete düşecek.
14 Babilin çevresinde savaşmak üzere dizilin,
Ey bütün yay çekenler!
Oklarla saldırın ona, oklarınızı esirgemeyin!
Çünkü o RABbe karşı günah işledi.
15 Her yandan ona karşı savaş narası yükseltin!
Teslim oldu, kuleleri düştü,
Surları yerle bir oldu.
Çünkü RABbin öcüdür bu.
Ondan öç alın.
Yaptığının aynısını yapın ona.
16 Ekin ekeni biçim vakti orakçıyla birlikte
Babilden atın.
Zorbanın kılıcı yüzünden
Herkes halkına dönsün,
Ülkesine kaçsın.››
17 ‹‹İsrail aslanların kovaladığı
Dağılmış bir sürüdür.
Önce Asur Kralı yedi onu.
Sonra Babil Kralı Nebukadnessar kemiklerini ezdi.››
18 Bu yüzden İsrailin Tanrısı,
Her Şeye Egemen RAB diyor ki,
‹‹Asur Kralını nasıl cezalandırdıysam,
Babil Kralıyla ülkesini de öyle cezalandıracağım.
19 İsraili yeniden otlağına kavuşturacağım,
Karmelde, Başanda otlayacak;
Efrayim ve Gilat dağlık bölgelerinde
İstediği kadar yiyip doyacak.
20 O günlerde, o zamanda›› diyor RAB,
‹‹İsrailin suçu araştırılacak
Ama bulunamayacak;
Yahudanın günahları da araştırılacak
Ama bulunamayacak.
Çünkü sağ bıraktıklarımı bağışlayacağım.››
21 ‹‹Meratayimfş ülkesine,
Pekotta yaşayanlara saldır.
Onları öldür, tümüyle yok et›› diyor RAB,
‹‹Sana ne buyurduysam hepsini yap. gelir.
22 Ülkede savaş, büyük yıkım
Gürültüsü duyuluyor.
23 Dünyanın balyozu
Nasıl da kırılıp paramparça oldu!
Babil uluslar arasında nasıl dehşet oldu!
24 Senin için tuzak kurdum, ey Babil,
Bilmeden tuzağıma düştün.
Bulunup yakalandın,
Çünkü RABbe karşı çıktın.
25 RAB silahhanesini açtı,
Öfkesinin silahlarını çıkardı.
Her Şeye Egemen Egemen RABbin
Kildan ülkesinde yapacağı iş var.
26 Uzaktan ona saldırın.
Ambarlarını açın,
Mallarını tahıl gibi küme küme yığın.
Tamamen yok edin onu,
Geriye hiçbir şey kalmasın.
27 Genç boğalarını öldürün,
Kesime gitsinler!
Vay başlarına!
Çünkü onların günü,
Cezalandırılma zamanı geldi.
28 Dinleyin! Tanrımız RABbin öç aldığını,
Tapınağının öcünü aldığını
Babilden kaçıp kurtulanlar
Siyonda duyuruyorlar.
29 ‹‹Okçuları, yay gerenlerin hepsini çağırın Babile karşı,
Çevresini kuşatın, kaçıp kurtulan olmasın.
Yaptıklarına göre karşılık verin ona,
Yaptıklarının aynısını yapın.
Çünkü RABbe, İsrailin Kutsalına
Küstahlık etti.
30 Bu yüzden gençleri meydanlarda düşecek,
Bütün savaşçıları susturulacak o gün›› diyor RAB.
31 ‹‹İşte, sana karşıyım, ey küstah!››
Diyor Her Şeye Egemen Egemen RAB.
‹‹Çünkü senin günün,
Seni cezalandıracağım zaman geldi.
32 Küstah tökezleyip düşecek,
Onu kaldıran olmayacak.
Kentlerini ateşe vereceğim,
Bütün çevresini yakıp yok edecek.››
33 Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor:
‹‹İsrail halkı da Yahuda halkı da
Eziyet çekiyor.
Onları tutsak edenler sıkı tutmuş,
Salıvermek istemiyorlar.
34 Ama onların Kurtarıcısı güçlüdür,
Onun adı Her Şeye Egemen RABdir.
Onların ülkesine huzur,
Babilde yaşayanlaraysa kargaşalık getirmek için
Davalarını hararetle savunacak.
35 ‹‹Kildanilere karşı kılıç!›› diyor RAB,
‹‹Babilde yaşayanlara, Babil önderlerine,
Bilgelerine karşı kılıç!
36 Sahte peygamberlere karşı kılıç!
Aptallıkları ortaya çıkacak.
Yiğitlerine karşı kılıç!
Şaşkına dönecek onlar.
37 Atlarına, savaş arabalarına
Aralarındaki yabancılara karşı kılıç!
Hepsi kadın gibi ürkek olacak.
Hazinelerine karşı kılıç!
Yağma edilecek onlar.
38 Sularına kuraklık!
Kuruyacak sular.
Çünkü Babil putlar ülkesidir,
Korkunç putlar yüzünden halkı çıldırmış.
39 ‹‹Bu yüzden yabanıl hayvanlar, çakallar,
Baykuşlar yaşayacak orada,
Artık insan yaşamayacak,
Kuşaklar boyu kimse oturmayacak.
40 Sodomla Gomorayı ve çevredeki köyleri
Nasıl yerle bir ettimse›› diyor RAB,
‹‹Orada da kimse oturmayacak,
İnsan oraya yerleşmeyecek.
41 İşte kuzeyden bir ordu geliyor.
Dünyanın uçlarından
Büyük bir ulus
Ve birçok kral harekete geçiyor.
42 Yay, pala kuşanmışlar,
Gaddar ve acımasızlar.
Atlara binmiş gelirken,
Kükreyen denizi andırıyor sesleri.
Savaşa hazır savaşçılar
Karşına dizilecekler, ey Babil kızı!
43 Babil Kralı onların haberini aldı,
Ellerinde derman kalmadı.
Doğuran kadın gibi
Üzüntü, sancı sardı onu.
44 Şeria çalılıklarından
Sulak otlağa çıkan aslan gibi
Kildanileri bir anda yurdundan kovacağım.
Seçeceğim kişiyi oraya yönetici atayacağım.
Var mı benim gibisi?
Var mı bana dava açacak biri,
Bana karşı duracak çoban?››
45 Bu yüzden RABbin Babile karşı ne tasarladığını,
Kildan ülkesine karşı ne amaçladığını işitin:
‹‹Sürünün küçükleri bile sürülecek,
Halkı yüzünden otlakları çöle dönüştürülecek.
46 ‹Babil düştü› sesiyle yeryüzü titreyecek,
Çığlığı uluslar arasında duyulacak.››