Yeremya 46

VIII. DİĞER ULUSLARA İLİŞKİN ÖNBİLDİRİLER (46-51. Bölümler)

Yeremya bu bölümde, şiirsel ve güzel bir üslupla yıkım ve yargı konusunda uyarıda bulunur. Dokuz ulusa ilişkin peygamberlikte bulunur: Mısır, Filist, Moav, Ammon, Edom, Şam, Arabistan (Kedar ve Hasor), Elam ve Babil. Uluslar, coğrafi özelliklerine göre batıdan doğuya doğru sıralanmışlardır. Konusal açıdan bu önbildiriler 25:13’ten sonrasıyla uyum sağlar. Yeruşalim’in yıkımından sonra gerçekleşmişlerdir. Babil yıkılacak ve virane olacaktır, ama İsrail kurtarılacaktır. Babil’e ilişkin bu peygamberlik büyük olasılıkla, bazı araştırmacılar zihinlerinde bir yeniden inşa etme 1 ve ardından yıkımı canlandırsalar da, gerçekleşmiştir. 51:1-24’te Medler’in yükselişi işlenir.

A. Mısır’a İlişkin Önbildiriler (46. Bölüm)

46:1-12   Mısır’dan söz eden bir ezgi olan 46’ncı bölüm, diğer uluslara ilişkin bir dizi önbildiriyle başlar. Savaş için hazırlanan bir ordu görülür, sonra telaşla geri çekilir. Bu Mısır ordusudur, ama çoğunluğu ücretli askerlerden oluşmaktadır: Etiyopyalılar (Kûşlular), Libyalılar (Pûtlular) ve Lidyalılar (Ludlular). Mısır, İ.Ö. 605’te Karkamış’ta yenilgiye uğradı.

46:13-19   İstila ve sürgüne hazırlık konusunda uyarılması gereken şimdi Mısır’dır. Nebukadnessar ülkeyi istila ettiğinde ücretli askerler birbirlerine saldıracak, sonra eve dönmeye karar vereceklerdir. Firavun, “yaygaracının biri” olarak adlandırılacaktır; çok gürültücü biridir. Kildaniler’in, (Tavor ve Karmel gibi) buyurgan varlığı, Mısırlılar için tutsaklık anlamına gelecektir.

46:20-24   Atsineği olarak tanımlanan Babil, güzel bir düve olan Mısır’ı sokacaktır; besili danalara benzeyen ücretli askerleri kaçacaktır. Düşmandan kaçan Mısır’ın çıkardığı ses bir yılanın tıslamasına benzetilir. İstilacılar savaş baltalarıyla yaklaşırlar. Mısırlılar’ı, gür bir ormanmışçasına keserler. Sayıları çekirgelerden daha çoktur. Mısır utandırılacaktır.

46:25-28   Rab No Kenti’nin ilahı Amon’u (Tevesliler’in güneş tanrısı) cezalandıracaktır. Mısır ve onun ilahları, kralları ve firavununa güvenenler cezalandırılacaktır. Ama daha sonra yine Mısır’da yaşayacaklardır. İsrailliler de  ülkelerime geri götürülecek, huzur ve rahatlığın keyfini çıkaracaklardır.

 

Kutsal Kitap

1 RAB uluslara ilişkin Peygamber Yeremyaya şöyle seslendi:
2 Mısıra ilişkin: Yahuda Kralı Yoşiya oğlu Yehoyakimin dördüncü yılında, Babil Kralı Nebukadnessarın Fırat kıyısında, Karkamışta yenilgiye uğrattığı Firavun Nekonun ordusuyla ilgili bildiri:
3 ‹‹Küçük büyük kalkanları dizin,
Savaşmak için ilerleyin!
4 Atları koşun, beygirlere binin!
Miğferlerinizi takın, yerinizi alın!
Mızraklarınızı cilalayın,
Zırhlarınızı kuşanın!
5 Ne görüyorum?
Dehşete düştüler, geri çekiliyorlar!
Yiğitleri bozguna uğramış,
Arkalarına bakmadan kaçışıyorlar.
Her yer dehşet içinde›› diyor RAB.
6 ‹‹Ayağı tez olan kaçamıyor,
Yiğit kaçıp kurtulamıyor.
Kuzeyde, Fırat kıyısında
Tökezleyip düştüler.
7 Nil gibi yükselen,
Irmak gibi suları çalkalanan kim?
8 Mısırdır Nil gibi yükselen,
Irmak gibi suları çalkalanan.
‹Yükselip yeryüzünü kaplayacağım;
Kentleri de içlerinde oturanları da
Yok edeceğim› diyor Mısır.
9 Şahlanın, ey atlar!
Çılgınca saldırın, ey savaş arabaları!
Ey kalkan taşıyan Kûşlu, Pûtlu yiğitler,
Yay çeken Ludlular, ilerleyin!
10 ‹‹Çünkü o gün Her Şeye Egemen Egemen RABbin günüdür.
Düşmanlarından öç alması için
Öç günüdür.
Kılıç doyana dek yiyecek,
Kanlarını kana kana içecek.
Çünkü Rab, Her Şeye Egemen RAB
Kuzeyde, Fırat kıyısında kurban hazırlıyor.
11 ‹‹Ey erden kız Mısır,
Gilata git de merhem al!
Ama boşuna çok ilaç kullanıyorsun,
Senin için şifa yok.
12 Uluslar utancını duydu,
Feryadınla doldu yeryüzü.
Yiğit yiğide tökezleyip
İkisi birlikte yere seriliyor.››
13 Babil Kralı Nebukadnessarın gelip Mısıra saldıracağına ilişkin RABbin Peygamber Yeremyaya bildirdiği söz şudur:
14 ‹‹Mısırda bildirin,
Migdolda duyurun,
Nofta, Tahpanheste duyurun:
‹Yerini al, hazırlan,
Çünkü çevrendekileri yiyip bitiriyor kılıç!›
15 İlahın Apis neden kaçtı?
Boğan neden ayakta kalamadı?
Çünkü RAB onu yere serdi! ayakta kalamadı? Çünkü RAB onu yere serdi!›› (bkz. Septuaginta), Masoretik metin ‹‹Yiğitlerin neden yere serildi? Ayakta duracak halleri yok, çünkü RAB onları yere serdi!››
16 Boyuna tökezleyip birbirlerinin üzerine düşecekler.
‹Kalkın, acımasızların kılıcı yüzünden halkımıza,
Yurdumuza dönelim› diyecekler.
17 ‹Firavun yaygaracının biri,
Fırsatı kaçırdı› diyecekler.
18 ‹‹Varlığım hakkı için›› diyor Kral,
Adı Her Şeye Egemen RAB,
‹‹Dağlar arasında Tavor Dağı nasılsa,
Karmel Dağı deniz kıyısında nasılsa,
Size saldıracak kişi de öyledir.
19 Ey sizler, Mısırda yaşayanlar,
Toplayın eşyanızı, sürgüne gideceksiniz!
Nof öyle viran olup yanacak ki,
Kimse oturmayacak içinde.
20 ‹‹Mısır güzel bir düve,
Ama kuzeyden atsineği geliyor ona.
21 Ücretli askerleri besili danalar gibi.
Onlar da geri dönüp birlikte kaçacak,
Yerlerinde durmayacaklar.
Çünkü üzerlerine yıkım günü,
Cezalandırılacakları an gelecek.
22 Düşman ordusu ilerleyince,
Mısır yılan gibi tıslayarak kaçacak.
Ağaç kesen adamlar gibi
Baltalarla ona saldıracaklar.
23 Gür olsa bile kesecekler ormanını›› diyor RAB,
‹‹Çünkü çekirgelerden daha çok onlar,
Sayıya vurulamazlar.
24 Mısır utandırılacak,
Kuzey halkının eline teslim edilecek.››
25 İsrailin Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‹‹İşte No Kentinin ilahı Amonu, firavunu, Mısırla ilahlarını, krallarını ve firavuna güvenenleri cezalandırmak üzereyim.
26 Hepsini can düşmanları Babil Kralı Nebukadnessarla görevlilerinin eline teslim edeceğim. Ama sonra, eskiden olduğu gibi insanlar yine Mısırda yaşayacak›› diyor RAB.
27 ‹‹Korkma, ey kulum Yakup,
Yılma, ey İsrail.
Çünkü seni uzak yerlerden,
Soyunu sürgün edildiği ülkeden kurtaracağım.
Yakup yine huzur ve güvenlik içinde olacak,
Kimse onu korkutmayacak.
28 Korkma, ey kulum Yakup,
Çünkü ben seninleyim›› diyor RAB.
‹‹Seni aralarına sürdüğüm ulusların hepsini
Tümüyle yok etsem de,
Seni büsbütün yok etmeyeceğim.
Adaletle yola getirecek,
Hiç cezasız bırakmayacağım seni.››

1. Bu yorumun bağımsız basımı sırasında (1990), eski Babil’in bulunduğu yer olan Irak, Saddam Hüseyin’in idaresinde Babil’i ye­niden inşa etmeye başlamıştı. Ama 1991’de bu yeniden inşa etme çalışma­ları, Kuveyt’in özgürlüğünü destekleyen Birleşmiş Milletler destekli mütte­fiklerin Irak’ı bombalamalarıyla durduruldu.