Yasa’nın Tekrarı Giriş


YASA’NIN TEKRARI

Yazar

William MacDonald


Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir.


This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word clear and easy for you to understand. It is written in a warm, reverent, and devout and scholarly style. It is a good choice for your personal devotions and group Bible study.

© 1995 by William MacDonald, Believer’s Bible Commentary
Christian Missions in Many Lands, Inc.
PO Box 13, Spring Lake, NJ 07762
USA
— All Rights Reserved —


Giriş

Yasa’nın Tekrarı, Eski Antlaşma’nın en önemli kitaplarından biridir. Kişisel yaşama ve aile birliğine ait inanç üzerindeki etkisi, Kutsal Kitap’taki tüm diğer kitapların etkisinden daha büyüktür. Yeni Antlaşma’da, Yasanın Tekrarı Kitabı’ndan seksenin üzerinde alıntı yapılmıştır ve bu kitap, ilk Hıristiyanlar’ın sık sık kullandığı dört Eski Antlaşma Kitabı’nın (Yaratılış, Yasa’nın Tekrarı, Mezmurlar, Yeşaya) küçük bir grubuna aittir.” — J. A. Thompson

I. KUTSAL YAZILAR’DAKİ YERİ

Rabbimiz İsa Mesih, Şeytan tarafından çölde kaldığı kırk gün boyunca denendi. Bu denenmelerin üçü, ruhsal yönden yararlanmamız için İncil’in ilk dört kitabında özellikle tekrar anlatılmıştır. Mesih, Eski Antlaşma’da yer alan “Ruh’un kılıcı” ifadesini yalnızca üç kez kullanmakla kalmamış, her seferinde “kılıcın” aynı kısmını –Yasa’nın Tekrarı’nı– kullanmıştı! Bu kitap, İsa’nın alıntı yaptığı gözde bölümlerden biriydi –bizim de aynı şekilde gözde bölümümüz olmalıdır. Yasa’nın Tekrarı’nın pek çok çevre tarafından ihmal edilmiş olması üzücüdür. Bu ihmalin nedeni belki de Grekçe Septuaginta’dan alınan başlıktır. “İkinci Yasa” ifadesi, bazı kişilerin bu kitabın yalnızca Mısır’dan Çıkış’tan, Çölde Sayım’a kadar verilmiş olan bilgilerin bir özeti olduğu şeklinde yanlış bir düşünceye kapılmasına yol açmıştır. Tanrı bir şeyi yalnızca tekrarlamış olmak için tekrarlamaz – daima farklı bir vurgu ya da yeni ayrıntılara yer verir. Bu, Yasa’nın Tekrarı Kitabı için de geçerlidir; özenli bir çalışmaya değer, harika bir kitaptır!

II. KİTABIN YAZARI

Her ne kadar Rab, bazı ayrıntıları tekrarlamak ve yenilemek için vahiy almış yazarlar kullanmışsa da, Musa Yasa’nın Tekrarı Kitabı’nın yazarıdır. Musa’nın ölümünü anlatan son bölüm, Musa tarafından bir önbildiri olarak yazılmış olabilir, ya da bu bölümün Yeşu veya başka biri tarafından tamamlanmış olması mümkündür.

Liberal eleştirmenler, Yasa’nın Tekrarı Kitabı’nın, Yoşiya’nın zamanında (İ.Ö. 620) bulunan, “Yasa Kitabı” olduğunu güvenle söylerler. Bu eleştirmenler kitabın, Yahudiler’in tapınmasını merkezî bir Yeruşalim Tapınağı etrafında birleştirmek amacıyla, özellikle Musa’nın yazdığı izlenimi verilerek dindar bir sahtekâr tarafından yazılmış olduğunu ileri sürerler.

Aslında “dindar sahtekâr” türünde bir ifade mümkün değildir; eğer kişi bir sahtekârsa, dindar değildir, dindar biriyse de sahtekâr olamaz.

Aynı zamanda, 2.Krallar 22’deki Yasa Kitabı’nın “tüm Pentatok’a işaret etmediğini belirten bir ima yoktur. Yoşiya’dan önce kral olan Manaşşe ve Amon, kötü krallardı. Her iki kral da, Yehova’nın tapınağında tanrısayar bir kişi ya da kişiler tarafından saklanılmış olması mümkün olan Musa’nın Yasası’nın bulunduğu yerde putperestliği sürdürdüler.

Tanrı sözünün yeniden keşfedilmesi ve söze itaat edilmesi, daima yenilenme ve iyileşme sağlar; tıpkı Büyük Protestan Reformu’nda gerçekleşmiş olduğu gibi.

Musa’nın yazarlığına ilişkin özlü bir savunmayı Pentatok’a Giriş kısmında bulabilirsiniz.

III. TARİH

Yasa’nın Tekrarı Kitabı’nın yazılması İ.Ö. 1406’da tamamlanmıştı, aynı şekilde vahiy sonucu kaleme alınan bazı parçalar, daha önce belirttiğimiz gibi Musa’nın ölümünden sonra eklenmiş olabilir.

Kitabın tarihi konusunda daha ayrıntılı bilgi için Pentatok’a Giriş’e bakınız.

IV. ÖN OLAYLAR VE KONULAR

Yasa’nın Tekrarı, çöldeki yolculuk sırasında yetişmiş olan yeni kuşak için yasanın yeniden ifade edilişidir (yalnızca bir tekrar değil). Halk, vaat edilen ülkeye girmek üzereydi. Ülkedeki tanrısal bereketin keyfini çıkarmak için yasayı bilmeli ve ona itaat etmeliydi.

Kitap, öncelikle İsrail’in Sina Dağı’ndan o tarihe kadar olan öyküsünün ruhsal bir yorumunu kapsar (1-3. bölümler). Tarihten ders almayı reddedenlerin, aynı tarihi tekrar yaşayacakları düşüncesini işler. Ana bölüm, Tanrı’nın, halkı için koyduğu kuralların önemli özelliklerinin gözden geçirilişini kapsar (4-26. bölümler). Sonra, İsrail’in ülkeye girişinden Mesih’in ikinci gelişine kadar olan dönem için, Tanrı’nın lütuf ve yönetim amaçlarına yeniden değinilir (27-33. bölümler). Kitap, Musa’nın ölümü ve Yeşu’nun Musa’nın yerine geçmek üzere atanmasıyla son bulur (34. bölüm).

Elçi Pavlus bu kitabın, İsrail’e olduğu kadar, bize de bir mesaj verdiğini hatırlatır. Yasa’nın Tekrarı 25:4 üzerinde yorum yaparken, tüm bunların “bizim yararımız için” yazıldığını söyler (1Ko.9:10).

Kitap, Yasa’nın Tekrarı 5:1 ayetindeki: “Kulak ver… öğren… ve yerine getir” fiilleriyle özetlenebilecek öğütlerle doludur.

 

ANA HATLAR
        Bölüm
I. MUSA’NIN HALKA İLK SESLENİŞİ – ÜLKEYE YAKLAŞIRKEN 1-4.
  A. Giriş 1:1-5
  B. Horev’den Kadeş’e 1:6-46
  C. Kadeş’ten Heşbon’a 2.
  Ç. Şeria Irmağı’ndan Geçileceğine İlişkin Vaat 3.
  D. Söz Dinlemeleri İçin Verilen Öğüt 4.
II. MUSA’NIN HALKA İKİNCİ SESLENİŞİ – ÜLKEDE BUYRUKLARA  UYMAYA ÖZEN GÖSTERMEK (SAF KALMAK) 5-28.
  A. Sina Antlaşması’nın Gözden Geçirilişi 5.
  B. İtaatsizliğe Karşı Uyarılar 6.
  C. Putperest Uluslara Nasıl Davranılacağına İlişkin Kurallar 7.
  Ç. Geçmişten Ders Almak 8:1 – 11:7
  D. İtaatin Ödüllendirilmesi 11:8-32
  E. Tek Tapınma Yeri 12.
  F. Sahte Peygamber ve Putperestlerin Cezalandırılması 13.
  G. Temiz ve Kirli Sayılan Yiyecekler 14:1-21
  Ğ. Ondalık 14:22-29
  H. Borçlulara ve Kölelere Uygulanacak İşlem 15.
  I. Üç Bayram 16.
  İ. Yargıçlar ve Krallar 17.
  J. Kâhinler, Levililer ve Peygamberler 18.
  K. Suçlularla İlgili Yasalar 19.
  L. Savaşla İlgili Yasalar 20.
  M. Çeşitli Yasalar 21-25.
    1. Kimin İşlediği Bilinmeyen Cinayetler İçin Kefaret 21:1-9
    2. Savaş Tutsakları Arasındaki Kadınlar 21:10-14
    3. İlk Oğulluk Hakkı 21:15-17
    4. İnatçı ve Söz Dinlemeyen Oğullar 21:18-21
    5. Asılarak Öldürülen Suçluların Bedenleri 21:22-23
    6. Dokuz Davranış Yasası 22:1-12
    7. Cinsel Paklığı Bozan Suçlar 22:13-30
    8. Topluluğun Dışında Bırakılanlar 23:1-8
    9. Ordugahı Temiz Tutmak 23:9-14
    10. Sosyal ve Dini Yasalar 23:15-25
    11. Boşanma ve Yeniden Evlenme 24:1-4
    12. Çeşitli Sosyal Yasalar 24:5-25:4
    13. Oğlu Olmadan Ölen Kardeşin Dul Eşi İle Evlilik 25:5-10
    14. Ayrı Üç Yasa 25:11-19
  N. Törenler ve Onaylamalar 26.
    1. İlk Ürün Töreni 26:1-11
    2. Ondalığı Verme Yılı (3. yıl) Töreni 26:12-15
    3. Antlaşmanın Onaylanması 26:16-19
  O. Lanetler ve Bereketler 27, 28.
III. MUSA’NIN HALKA ÜÇÜNCÜ SESLENİŞİ – ÜLKE İÇİN ANTLAŞMA 29, 30.
  A. Moav’da Yapılan Antlaşma 29:1-21
  B. Antlaşmayı Bozana Verilecek Ceza 29:22-29
  C. Antlaşmaya Geri Dönüş İçin Yenilenme 30.
IV. MUSA’NIN SON GÜNLERİ – ÜLKEYE GİRMEDEN ÖLMESİ 31-34.
  A. Yeşu’nun Musa’nın Yerine Geçmesi 31.
  B. Musa’nın Ezgisi 32.
  C. Musa’nın Kutsaması 33.
  Ç. Musa’nın Ölümü 34.