Yasa’nın Tekrarı 27

O. Lanetler ve Bereketler (27, 28. Bölümler)

27:1-8   Şeria Irmağı’ndan geçip vaat edilen ülkeye girdikten sonra İsrailliler, büyük taşlar dikip kireçleyecekler ve yasanın bütün sözlerini bu taşlara yazacaklardı. Bu taşlar, demir alet uygulanmamış taşlardan yapılmış bir sunakla birlikte Eval Dağı’na dikilecekti.

27:9,10   Yahudiler Tanrı’nın seçimiyle Tanrı halkı olmuşlardı, ama şimdi ülkeye girmek üzereydiler. Tanrı’ya ait oluşları özel bir anlam taşımaktaydı. Kendilerinden, Tanrı’nın gösterdiği iyiliğe karşılık, sevecen bir söz dinleme istenmekteydi.

27:11-13   Halkı kutsamak için Gerizim Dağı’nda durmak üzere altı oymak belirlendi. Bu altı oymak, Lea ve Rahel’in soylarıydılar. Diğer oymaklar, lanetleri onaylamak üzere Eval Dağı’nda durarak, “Amin” diyecekti. Efrayim ve Manaşşe’den ayrı ayrı söz edilmediğine dikkat edin; bunun yerine Yusuf’un oymağı listede yer almıştır. İsrail’in ilk doğanı (ilk oğulluk hakkını kaybeden) Ruben ve Lea’nın en küçük oğlu Zevulun, cariyelerin oğullarıyla birlikte Eval Dağı’nda duracaklardı. Gözde oymaklar, Gerizim Dağı’nda duracaklardı.

27:14-26   Levililer (bk. 9. ayet), her iki dağ arasındaki vadide durmalıydılar. Levililer, lanetleri ya da bereketleri bildirdiklerinde halk, “Amin!” diye karşılık verecekti. 15-26. ayetlerde lanetler bildirilir. Bunlar putperestlik, anne babaya saygısızlık (16. ayet), komşunun sınırlarını değiştirme (17. ayet), kör olanı aldatma (18. ayet), yoksul ve savunmasız kişiye haksızlık (19. ayet), aile içindeki cinsel ilişkilerin çeşitli biçimleri (20, 22, 23. ayetler), hayvanlarla cinsel ilişki (21. ayet), bir komşunun öldürülmesi; suçsuz birini öldürmek için rüşvet almak (25. ayet), ve Tanrı yasasına itaatsizlik (26. ayet) gibi konularla ilgilidir. Bu törenin tarihi öyküsü, Yeşu 8:30’da ve devamında okunabilir. Yeşu’nun Musa’nın verdiği buyrukları ne kadar titizlikle izlediğine dikkat edin.

27. bölümde yalnızca lanetlere yer verilmesi önemlidir. Farklı bir biçimde düşünülemez; çünkü Pavlus’un bizlere hatırlattığı gibi, “yasanın gereklerini yapmış olmaya güvenenlerin hepsi lanet altındadır” (Gal.3:10). Konu yalnızca, İsrailliler’in yasaya itaatsizlikleri değildi; İsrailliler, bir kural olarak yasa altındaydılar.

 

Kutsal Kitap

1 Musa ile İsrail ileri gelenleri halka şöyle dediler: ‹‹Bugün size ilettiğim bütün buyruklara uyun.
2 Şeria Irmağından Tanrınız RABbin size vereceği ülkeye geçince, büyük taşlar dikip kireçleyeceksiniz.
3 Atalarınızın Tanrısı RABbin size verdiği söz uyarınca Onun size vereceği ülkeye, süt ve bal akan ülkeye girince, bu yasanın bütün sözlerini taşlara yazacaksınız.
4 Şeria Irmağından geçince, bugün size buyurduğum gibi, bu taşları Eval Dağına dikip kireçleyeceksiniz.
5 Orada Tanrınız RABbe taşlardan bir sunak yapacaksınız. Bu taşlara demir alet uygulamayacaksınız.
6 Tanrınız RABbin sunağını yontulmamış taşlardan yapacak, üzerinde Tanrınız RABbe yakmalık sunular sunacaksınız.
7 Esenlik sunularını orada kesip yiyecek ve Tanrınız RABbin önünde sevineceksiniz.
8 Taşlara bu yasanın bütün sözlerini okunaklı bir biçimde yazacaksınız.››
9 Sonra Musa ile Levili kâhinler bütün İsraillilere, ‹‹Ey İsrail, sus ve kulak ver!›› diye seslendiler, ‹‹Bugün Tanrınız RABbin halkı oldunuz.
10 Tanrınız RABbin sözüne kulak verin, bugün size ilettiğim buyruklarına, kurallarına uyun.››
11 O gün Musa halka şöyle dedi:
12 ‹‹Şeria Irmağından geçince, halkı kutsamak için Gerizim Dağında duracak oymaklar şunlardır: Şimon, Levi, Yahuda, İssakar, Yusuf, Benyamin.
13 Lanetlemek için Eval Dağında şu oymaklar duracak: Ruben, Gad, Aşer, Zevulun, Dan, Naftali.
14 Levililer bütün İsrail halkına yüksek sesle şöyle diyecekler:
15 ‹‹ ‹RABbin tiksindiği el işi oyma ya da dökme put yapana ve onu gizlice dikene lanet olsun!› ‹‹Bütün halk, ‹Amin!› diye karşılık verecek.
16 ‹‹ ‹Annesine, babasına saygısızca davranana lanet olsun!› ‹‹Bütün halk, ‹Amin!› diyecek.
17 ‹‹ ‹Komşusunun sınırını değiştirene lanet olsun!› ‹‹Bütün halk, ‹Amin!› diyecek.
18 ‹‹ ‹Kör olanı yoldan saptırana lanet olsun!› ‹‹Bütün halk, ‹Amin!› diyecek.
19 ‹‹ ‹Yabancıya, öksüze, dul kadına haksızlık edene lanet olsun!› ‹‹Bütün halk, ‹Amin!› diyecek.
20 ‹‹ ‹Babasının karısıyla yatana lanet olsun! Çünkü o babasının evlilik yatağına leke sürmüştür.› ‹‹Bütün halk, ‹Amin!› diyecek.
21 ‹‹ ‹Herhangi bir hayvanla cinsel ilişki kurana lanet olsun!› ‹‹Bütün halk, ‹Amin!› diyecek.
22 ‹‹ ‹Annesinden ya da babasından olan kızkardeşiyle yatana lanet olsun!› ‹‹Bütün halk, ‹Amin!› diyecek.
23 ‹‹ ‹Kaynanasıyla yatana lanet olsun!› ‹‹Bütün halk, ‹Amin!› diyecek.
24 ‹‹ ‹Komşusunu gizlice öldürene lanet olsun!› ‹‹Bütün halk, ‹Amin!› diyecek.
25 ‹‹ ‹Suçsuz birini öldürmek için rüşvet alana lanet olsun!› ‹‹Bütün halk, ‹Amin!› diyecek.
26 ‹‹ ‹Bu yasanın sözlerine uymayan ve onları onaylamayana lanet olsun!› ‹‹Bütün halk, ‹Amin!› diyecek.››