Yaratılış 29

3. Yakup’un Eşleri ve Soyu (29:1 – 30:24)

29:1-14   Yakup, Harran’a gitmek üzere Beer-Şeva’dan ayrıldığında, yetmiş yedi yaşındaydı. Amcası Lavan’a hizmet ederek yirmi yıl, sonra Kenan’da otuz üç yıl ve son olarak da Mısır’da on yedi yıl geçirecekti. Paddan-Aram’a vardığında, Harranlı, sürülerine su veren çobanların olduğu tarlaya yönlendirildi. Tanrı’nın zamanlaması öylesine mükemmeldi ki, Rahel, Yakup çobanlarla konuştuğu anda oraya varmıştı. İyi bir çoban olan Yakup, tüm çobanların neden kuyu başında beklediklerini merak etti; gündüz olmasına rağmen koyunları neden otlatmadıklarına şaşırmıştı. Kendine tüm sürüler toplanmadan kuyunun ağzındaki taşı yuvarlamadıklarını açıkladılar. Yakup, kuzeni Rahel’le karşılaştığında duygu yüklü bir an yaşandı. Yakup kısa bir süre sonra amcası Lavan’la da karşılaştı.

29:15-35   Lavan, yedi yıl hizmet karşılığında kızı Rahel’i Yakup’a vermeyi kabul etti. Yıllar Yakup için birkaç gün kadar kısa geldi, çünkü Rahel’i seviyordu. Bizlerin de Rab için yaptığımız hizmete duyduğumuz sevgi böyle olmalıdır.

Lea’nın gözleri zayıftı ve alımlı bir kadın değildi. Rahel ise çok güzeldi.

Adet olduğu gibi gelin, düğün gecesi güveyin odasına peçeli olarak girdi, belki de oda karanlıktı. Yakup’un ertesi sabah gelininin Lea olduğunu anladığında ne kadar öfkelendiğini gözünüzün önüne getirebilirsiniz! Lavan onu kandırmıştı, ama bu hilesine bir mazeret gösterdi ve adetlerinin önce büyük kızın evlendirilmesi olduğunu söyledi: “Bu bir haftayı tamamla (yani, onunla evliliğini sürdür), Rahel’i de sana veririz. Yalnız ona karşılık yedi yıl daha yanımda çalışacaksın.” Bir hafta süren düğün şenliklerinin sonunda Yakup Rahel’le de evlendi, sonra Rahel için Lavan’a yedi yıl daha hizmet etti. Yakup hile ekmişti ve şimdi hile biçiyordu! Rab, Lea’dan nefret edildiğini gördüğünde, yani Lea’nın Rahel’den daha az sevildiğini gördüğünde, bunu telafi etmek için Lea’ya çocuklar verdi. Bu tanrısal telafi yasası halen geçerlidir: Bir konuda eksiği olan kişilere başka bir konuda daha cömertçe verilir. Lea çocuklarına ad koyarken Rab’bi şükranla andı (32,33,35. ayetler). Lea’dan kâhin soyu olan Levi, kraliyet soyu olan Yahuda ve son olarak da Mesih geldi. Bu bölümde Yakup’un ilk dört oğlunu görürüz. Yakup’un oğullarının tam listesi aşağıda verilmiştir:

Lea’dan doğan oğulları:

 

Ruben (bak, erkek çocuk) (29:32)
Şimon (duyar) (29:33)
Levi (bağlılık) (29:34)
Yahuda (övgü) (29:35)
İssakar (ödül) (30:18)
Zevulun (değer) (30:20)

Rahel’in cariyesi Bilha’dan doğan oğulları:

 

Dan (haklı) (30:6)
Naftali (benim savaşım) (30:8)

Lea’nın cariyesi Zilpa’dan olan oğulları:

 

Gad (uğur) (30:11)
Aşer (mutlu) (30:13)

Rahel’den doğan oğulları:

 

Yusuf (sağ elimin oğlu) (30:24)
Benyamin (daha çok versin) (35:18)
 

Kutsal Kitap

1 Yakup yoluna devam ederek doğu halklarının ülkesine vardı.
2 Kırda bir kuyu gördü. Kuyunun yanıbaşında üç davar sürüsü yatıyordu. Sürülere o kuyudan su verilirdi. Kuyunun ağzında büyük bir taş vardı.
3 Bütün sürüler oraya toplanınca, çobanlar kuyunun ağzındaki taşı yuvarlar, davarlarını suvardıktan sonra taşı yine yerine, kuyunun ağzına koyarlardı.
4 Yakup çobanlara, ‹‹Kardeşler, nerelisiniz?›› diye sordu. Çobanlar, ‹‹Harranlıyız›› diye yanıtladılar.
5 Yakup, ‹‹Nahorun torunu Lavanı tanıyor musunuz?›› diye sordu. ‹‹Tanıyoruz›› dediler.
6 Yakup, ‹‹İyi midir?›› diye sordu. ‹‹İyidir. İşte kızı Rahel davarlarla birlikte geliyor.››
7 Yakup, ‹‹Akşama daha çok var›› dedi, ‹‹Sürülerin toplanma vakti değil. Davarlarınızı suvarın, götürüp otlatın.››
8 Çobanlar, ‹‹Bütün sürüler toplanmadan, kuyunun ağzındaki taşı yuvarlamadan olmaz›› dediler, ‹‹Ancak o zaman davarları suvarabiliriz.››
9 Yakup onlarla konuşurken Rahel babasının davarlarını getirdi. Rahel çobanlık yapıyordu.
10 Yakup dayısı Lavanın kızı Raheli ve davarları görünce, gidip kuyunun ağzındaki taşı yuvarladı, dayısının davarlarını suvardı.
11 Raheli öperek hıçkıra hıçkıra ağladı.
12 Rahele baba tarafından akraba olduklarını, Rebekanın oğlu olduğunu anlattı. Rahel koşup babasına haber verdi.
13 Lavan, yeğeni Yakupun geldiğini duyunca, onu karşılamaya koştu. Ona sarılıp öptü, evine getirdi. Yakup bütün olanları Lavana anlattı.
14 Lavan, ‹‹Sen benim etim, kemiğimsin›› dedi. Yakup Lavanın yanında bir ay kaldıktan sonra,
15 Lavan, ‹‹Akrabamsın diye benim için bedava mı çalışacaksın?›› dedi, ‹‹Söyle, ne kadar ücret istiyorsun?››
16 Lavanın iki kızı vardı. Büyüğünün adı Lea, küçüğünün adı Raheldi.
17 Leanın gözleri alımlıydı, Rahel ise boyu bosu yerinde, güzel bir kızdı.
18 Yakup Rahele aşıktı. Lavana, ‹‹Küçük kızın Rahel için sana yedi yıl hizmet ederim›› dedi.
19 Lavan, ‹‹Onu sana vermek başkasına vermekten daha iyidir›› dedi, ‹‹Yanımda kal.››
20 Yakup Rahel için yedi yıl çalıştı. Raheli sevdiği için, yedi yıl ona birkaç gün gibi geldi.
21 Lavana, ‹‹Zaman doldu, kızını ver, evleneyim›› dedi.
22 Lavan bütün yöre halkını toplayıp bir şölen verdi.
23 Gece kızı Leayı Yakupa götürdü. Yakup onunla yattı.
24 Lavan cariyesi Zilpayı kızı Leanın hizmetine verdi.
25 Sabah olunca Yakup bir de baktı ki, yanındaki Lea! Lavana, ‹‹Nedir bana bu yaptığın?›› dedi, ‹‹Ben Rahel için yanında çalışmadım mı? Niçin beni aldattın?››
26 Lavan, ‹‹Bizim buralarda adettir. Büyük kız dururken küçük kız evlendirilmez›› dedi,
27 ‹‹Bu bir haftayı tamamla, Raheli de sana veririz. Yalnız ona karşılık yedi yıl daha yanımda çalışacaksın.››
28 Yakup kabul etti. Leayla bir hafta geçirdi. Sonra Lavan kızı Raheli de ona verdi.
29 Cariyesi Bilhayı Rahelin hizmetine verdi.
30 Yakup Rahelle de yattı. Onu Leadan çok sevdi. Lavana yedi yıl daha hizmet etti.
31 RAB Leanın sevilmediğini görünce, çocuk sahibi olmasını sağladı. Oysa Rahel kısırdı.
32 Lea hamile kalıp bir erkek çocuk doğurdu. Adını Ruben koydu. ‹‹Çünkü RAB mutsuzluğumu gördü›› dedi, ‹‹Kuşkusuz artık kocam beni sever.››
33 Yine hamile kaldı ve bir erkek çocuk daha doğurdu. ‹‹RAB sevilmediğimi duyduğu için bana bu çocuğu verdi›› diyerek adını Şimon koydu.
34 Üçüncü kez hamile kalıp bir daha erkek çocuk doğurdu. ‹‹Artık kocam bana bağlanacak›› dedi, ‹‹Çünkü ona üç erkek çocuk doğurdum.›› Onun için çocuğa Levi adı verildi.
35 Dördüncü kez hamile kaldı ve bir erkek çocuk daha doğurdu. ‹‹Bu kez RAB’be övgüler sunacağım›› dedi. Onun için çocuğa Yahuda adını verdi. Bir süre doğum yapmadı.