Yaratılış 14

14:1-12   Bu bölümün ana olaylarından on üç yıl önce, Pers kralı (Elam) Kedorlaomer, Kızıldeniz’e bitişik olan düzlüklerde birçok kralın ülkesini fethetmişti. On üçüncü yılda, beş esir kral, Kedorlaomer’e karşı geldiler. Kedorlaomer Babil bölgesinden üç başka kralla anlaştı, Kızıldeniz’in doğu kıyısı boyunca güneye doğru yürüdü, sonra batı kıyısından kuzeye, Sodom, Go

mora ve vadinin diğer kentlerine doğru ilerledi. Savaş, zift çukurlarıyla dolu olan, Siddim Vadisi’nde yapıldı. İstilacılar, başkaldıranları bozguna uğrattılar; ganimetleri ve esirleriyle birlikte kuzeye yürüdüler. Aralarında Avram’ın günaha düşmüş yeğeni Lut da vardı.

14:13-16   Avram olanları duyduğunda, üç yüz on sekiz adamını yanına aldı ve dört kralı kuzeydeki Dan’a kadar kovaladı ve onları Şam yakınlarında bozguna uğrattı. Lut’u ve mallarını, kadınları ve halkı geri getirdi. Günaha düşenler, yalnızca kendilerine değil, çevrelerindeki kişilere de zarar verirler. Avram, Lut’u burada kılıcıyla kurtardı. Onu, daha sonra aracı dualarıyla kurtaracaktı (18,19. bölümler).

14:17,18   Avram geri dönerken Sodom kralı onu karşılamaya çıktı; tıpkı Şeytan’ın bir imanlıyı büyük bir ruhsal zaferden sonra ayartması gibi. Ama yüce Tanrı’nın kâhini ve Şalem kralı Melkisedek, Avram’ı güçlendirmek için ekmek ve şarap getirmişti. Kutsal Kitap’ın ekmek ve şaraptan bahsedilen bu bölümünü ilk kez okurken, Kurtarıcımız’ın çarmıh acılarının simgelerini düşünmeden edemeyiz. Bizi günahtan kurtarmak için ödediği bedeli düşündüğümüzde, her günahlı ayartmaya direnmek için güçlendiriliriz.

Kutsal Yazılar’da geçen adların anlamları vardır. Melkisedek adının anlamı, doğruluk kralıdır; Şalem (Yeruşalim’in kısaltılmışı) ise esenlik anlamına gelir. Melkisedek, doğruluk ve esenlik kralıdır. Gerçek doğruluk ve esenlik kralı, büyük Başkâhinimiz olan Mesih’in simgesidir. İbraniler 7:3’de, Melkisedek’in “babasız, annesiz olduğu, soyağacının, günlerinin başlangıcının ve yaşamının sonunun olmadığı” yazılıdır. Bu ifade, kâhinliğiyle ilgili olarak anlaşılmalıdır. Kâhinlerin çoğu görevlerini miras olarak alır ve sınırlı bir zaman için hizmet ederlerdi. Ama Melkisedek’in kâhinliği eşsizdi; yazılanlara göre, kâhinlik ona anne babasından geçmemişti ve başlangıcı ya da sonu yoktu. Mesih’in kâhinliği, “Melkisedek düzenine göre”dir (Mez.110:4; İbr.7:17).

14:19,20   Melkisedek, Avram’ı kutsadı ve Avram bunun üzerine Tanrı’nın kâhinine her şeyin ondalığını verdi. İbraniler 7’de, bu eylemlerin derin ruhsal önem taşıdığını öğreniriz. Avram, Harun’un atası olduğundan, Harun’un kâhin soyunu temsil ettiği kabul edilir. Melkisedek’in Avram’ı kutsadığı gerçeği, Melkisedek’in kâhinliğinin Harun’unkinden daha büyük olduğu anlamına gelir. Çünkü kutsayan, kutsanandan üstündür. Avram’ın Melkisedek’e ondalık verdiği gerçeği, Melkisedek’in kâhinliğinin üstünlüğünü kabul eden Harun’un kâhinliğinin bir örneği olarak görülür, çünkü küçük olan büyüğe ondalık öder.

14:21-24   Sodom kralı Avram’a şöyle dedi: “Adamlarımı bana ver, mallar sana kalsın.” Şeytan hâlâ çevremizdeki insanlar mahvolurken, bizi değersiz şeylerle meşgul olmamız için ayartmaktadır. Avram, “ne bir iplik, ne de bir çarık bağı almayacağı” karşılığını verdi.

 

Kutsal Kitap

1 Bu arada Şinar Kralı Amrafel, Ellasar Kralı Aryok, Elam Kralı Kedorlaomer ve Goyim Kralı Tidal
2 Sodom Kralı Beraya, Gomora Kralı Birşaya, Adma Kralı Şinava, Sevoyim Kralı Şemevere ve Bala -Soar- Kralına karşı savaş açtı.
3 Bu son beş kral bugün Lut Gölü olan Siddim Vadisinde güçlerini birleştirmişti.
4 Bu krallar on iki yıl Kedorlaomerin egemenliği altında yaşamış, on üçüncü yıl ona başkaldırmışlardı.
5-6 On dördüncü yıl Kedorlaomerle onu destekleyen öbür krallar gelip Aşterot-Karnayimde Refalıları, Hamda Zuzluları, Şave-Kiryatayimde Emlileri, çöl kenarındaki El-Parana kadar uzanan dağlık Seir bölgesinde Horluları bozguna uğrattılar.
7 Oradan geri dönüp Eyn-Mişpata -Kadeşe- gittiler. Amaleklilerin bütün topraklarını alarak Haseson-Tamarda yaşayan Amorluları bozguna uğrattılar.
8-9 Bunun üzerine Sodom, Gomora, Adma, Sevoyim, Bala -Soar- kralları yola çıktı. Bu beş kral dört krala -Elam Kralı Kedorlaomer, Goyim Kralı Tidal, Şinar Kralı Amrafel, Ellasar Kralı Aryoka- karşı Siddim Vadisinde savaş düzenine girdiler.
10 Siddim Vadisi zift çukurlarıyla doluydu. Sodom ve Gomora kralları kaçarken adamlarından bazıları bu çukurlara düştü. Sağ kalanlarsa dağlara kaçtı.
11 Dört kral Sodom ve Gomoranın bütün malını ve yiyeceğini alıp gitti.
12 Avramın yeğeni Lutla mallarını da götürdüler. Çünkü o da Sodomda yaşıyordu.
13 Oradan kaçıp kurtulan biri gelip İbrani Avrama durumu bildirdi. Avram Eşkolla Anerin kardeşi Amorlu Mamrenin meşeliğinde yaşıyordu. Bunların hepsi Avramdan yanaydılar.
14 Avram yeğeni Lutun tutsak alındığını duyunca, evinde doğup yetişmiş üç yüz on sekiz adamını yanına alarak dört kralı Dana kadar kovaladı.
15 Adamlarını gruplara ayırdı, gece saldırıp onları bozguna uğratarak Şamın kuzeyindeki Hovaya kadar kovaladı.
16 Yağmalanan bütün malı, yeğeni Lutla mallarını, kadınları ve halkı geri getirdi.
17 Avram Kedorlaomerle onu destekleyen kralları bozguna uğratıp dönünce, Sodom Kralı onu karşılamak için Kral Vadisi olan Şave Vadisine gitti.
18 Yüce Tanrının kâhini olan Şalem Kralı Melkisedek ekmek ve şarap getirdi.
19 Avramı kutsayarak şöyle dedi: ‹‹Yeri göğü yaratan yüce Tanrı Avramı kutsasın,
20 Düşmanlarını onun eline teslim eden yüce Tanrıya övgüler olsun.››
21 Sodom Kralı Avrama, ‹‹Adamlarımı bana ver, mallar sana kalsın›› dedi.
22-23 Avram Sodom Kralına, ‹‹Yeri göğü yaratan yüce Tanrı RABbin önünde sana ait hiçbir şey, bir iplik, bir çarık bağı bile almayacağıma ant içerim›› diye karşılık verdi, ‹‹Öyle ki, ‹Avramı zengin ettim› demeyesin.
24 Yalnız, adamlarımın yedikleri bunun dışında. Bir de beni destekleyen Aner, Eşkol ve Mamre paylarına düşeni alsınlar.››