Titus Giriş


PAVLUS’TAN

TİTUS’A MEKTUP

Yazar

William MacDonald


Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir.


This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word clear and easy for you to understand. It is written in a warm, reverent, and devout and scholarly style. It is a good choice for your personal devotions and group Bible study.

© 1995 by William MacDonald, Believer’s Bible Commentary
Christian Missions in Many Lands, Inc.
PO Box 13, Spring Lake, NJ 07762
USA
— All Rights Reserved —


Giriş

“Bu kısa bir mektup olmasına rağmen Hıristiyan öğretisinin özünü içerir ve öylesine ustaca yazılmıştır ki, İsa Mesih inancıyla ilgili ge­rekli olan bütün bilgi ve yaşamı kapsar.” — Martin Luther

I. KUTSAL YAZILAR’DAKİ YERİ

Rab’bin yaşlanan bir hizmetkârı tarafından adı sanı bilinmeyen bir adadaki pek tanınmayan genç bir hizmetkâra, on dokuz yüzyıl önce yazılmış ve üç kısa bölümden oluşan bir mektubun, “aydınlanmış” 20.yüzyıl inanlılarına verebile­ceği ne olabilir ki? Bu mektubun sadece Pavlus’un sözleri olduğu düşünülse bile, ki liberallerin çoğu bunu bile kabul etmez, kilise tarihi meraklıları ya da Hıristiyanlık üzerinde araştırma yapanlar için büyük bir ilgi kaynağı olabilirdi.

Ancak bu mektup, “Kutsal Ruh’un bize öğüt verdiği sözler”dir ve bu ne­denle Hıristiyanlık konusunda hiçbir kitabın bulunamayacağı bir katkıya sahip­tir. İhtiyarlar konusunun ele alınışı, 1.Timoteos’taki benzer öğretişi güçlendirip destekler. Yapılan tekrar gereğinden fazla olmayıp Kutsal Kitap’taki birçok benzerliği (özellikle de Eski Antlaşma’daki) gösterir. Bu da Tanrı’nın, halkının belirli ilkeleri anlamasını ne kadar çok arzuladığını vurgular.

Titus’ta en çok övülen kısım herhalde 2:11-14 ayetleridir, çünkü bu ayetler lütuf öğretisini sevdiren hoş ve dengeli bir tarzla yazılmıştır.

II. KİTABIN YAZARI

Bu konuda “Pastoral Mektuplar” bölümünün giriş kısmına bakınız.

III. TARİH

Benzer temalar ve yazılış tarzından dolayı muhafazâkar yorumcular tarafın­dan Titus’un, 1.Timoteos’la aşağı yukarı aynı zamanlarda veya 1.Timoteos’tan hemen sonra yazılmış olduğuna inanılır. Büyük olasılıkla 2.Timoteos’tan sonra değil, 1 ve 2.Timoteos arasındaki zamanda yazılmıştır. Tam bir tarih vermek mümkün değil, ama büyük bir olasılıkla İ.S. 64 ile 66 yılları arasındadır. Yazıl­dığı yer de muhtemelen Makedonya’dır.

IV. ÖN OLAYLAR VE KONULAR

Diğer iki pastoral mektupla (Pastoral mektuplarla ilgili açıklamaya bakınız) paylaştığı genel temaların yanı sıra Titus bölümü, bir inanlının lütuf öğretisini tanrısallık ve iyi işlerle nasıl donatması gerektiğine dair kısa bir özet verir. Bu­gün lütuf öğretisinden memnun görünen birçokları, bunu iyi işlerle veya tanrı­sallıkla bile gösterme konusunda istekli değildirler. Böyle bir tutum yanlış olup gerçek lütfun yanlış algılandığını gösterir.

Pavlus temayı mükemmel bir biçimde özetler: “Bu güvenilir bir sözdür. Tanrı’ya iman etmiş olanların, kendilerini iyi işlere vermeye özen göstermeleri için bu konularda ısrarlı olmanı istiyorum” (3:8a).

 

ANA HATLAR
    Bölüm
I. SELAMLAMA 1:1-4
II. TOPLULUKTAKİ İHTİYARLAR 1:5-9
III. TOPLULUKTAKİ HATA 1:10-16
IV. TOPLULUKTAKİ UYGULAMA 2:1-15
V. TOPLULUKTAKİ ÖĞÜT 3:1-11
VI. SONUÇ 3:12-15