Sefanya Giriş

SEFANYA

Yazar

William MacDonald


Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir.


This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word clear and easy for you to understand. It is written in a warm, reverent, and devout and scholarly style. It is a good choice for your personal devotions and group Bible study.

© 1995 by William MacDonald, Believer’s Bible Commentary
Christian Missions in Many Lands, Inc.
PO Box 13, Spring Lake, NJ 07762
USA
— All Rights Reserved —


Giriş

“Eğer peygamberlerin gizli önbildirilerinin kısaca özetlenmesi istenirse, yapılacak şey Sefanya’nın bu küçük kitabını okumak olmalıdır.” — Martin Bucer (1528)

I. KUTSAL YAZILAR’DAKİ YERİ

Pek çok kişi kraliyet üyelerini ve soyluları izlemekten zevk alır. İyi bir kral olan Hizkiya’nın büyük torunu 1 ve tanrısayar kral Yoşiya’nın uzaktan kuzeni olan Sefanya, soylular grubunun bir üyesi olabilirdi. Bu iki doğru kralın egemenlikleri arasında yarım yüzyıldan fazla bir süre, Amon ve Manaşşe adlı iki kötü kralın egemenlik sürdüğünü üzülerek söylüyoruz. Sefanya’nın, güney krallığı olan Yahuda’nın başkentindeki kral sarayına kolayca girebildiğini sanıyoruz.

II. KİTABIN YAZARI

Kuşi’nin oğlu olan Sefanya hakkında çok az bilgiye sahibiz. Adı, “Rab saklar” ya da “korur” anlamına gelir. Değindiğimiz gibi, soy kaydında kral atalar bulunur. Sefanya, ışığa karşı karanlığı, karanlığa karşı ışığı koymaktan hoşlanmış, Rab’bin gününe ilişkin çok hüzünlü bir resim çizmiş, yine de İsrail’in gelecekteki yüceliği ve ulusların Rab’be dönmeleri hakkında ışıltılı önbildirilerde bulunmuştur. Hewitt’in işaret ettiği gibi, Peygamber Sefanya sözcükleri küçük ve önemsiz göstermemiştir.

Kullandığı dilde ödün vermez. Günah konusunda uyarır ve gelecek yargıyı korkusuzca duyurur. Bin yıllık egemenliğin başlamasını özlemle bekleyen, esin ve umut dolu bir ezgiyle kitabını sona erdirir. 2

III. TARİH

Sefanya, Yoşiya’nın krallığı döneminde (İ.Ö. 640-609) görev yaptı. İmanlı araştırmacılar kitabı, İ.Ö. 621’deki Büyük Uyanış’tan önce mi sonra mı yazdığı konusunda fikir ayrılığı içindedirler. Eğer önce yazdıysa, peygamberliği ruhsal uyanışa yardımcı olmuş olabilir. Ancak yeniden keşfedilen yasadan alıntı yapması gibi çeşitli ayrıntılar İ.Ö. 621’den sonraki bir tarihe işaret etmektedir. Sefanya 2:13 Ninova’nın henüz yıkılmadığını gösterdiğinden, İ.Ö. 612’deki, kentin yıkımından önceki bir tarih tercih edilir. Kitap büyük olasılıkla İ.Ö. 621 ve 612 arasında kaleme alınmıştır.

IV. ÖN OLAYLAR VE KONULAR

Sefanya büyük olasılıkla Yeruşalim’de peygamberlik etti. Peygamberliğinin tarihi geçmişi 2.Krallar 21-23’de ve Yeremya’nın ilk bölümlerinde bulunacaktır:

Sefanya ufukta beliren, hızla ve gözdağı vererek ilerleyen İskipli kalabalığı gördü… Yahuda çok hassas ve zor bir durumdaydı, çünkü küçük kaynaklarıyla büyük güçlere karşı üstün gelmeyi bekleyemezdi. Yahuda’nın kuzeyinde ve güneyindeki daha büyük uluslar dünyanın yönetimini ele geçirmek için uğraştıklarında, zayıf uluslar bu büyük ulusların ortalarında kalıp genellikle harap oluyorlardı. Çevresindeki huzursuzluğun farkında olan Sefanya doğruluk vaat etti ve yaşadığı çağdaki kötülükleri acımasız sözcüklerle dile getirmekten kaçınmadı. 3

Kısa kitabında, Rab’bin günü ifadesini yedi kez kullanır. Bu ifade kitabın konusunu oluşturur: Tanrı yargısı, itaatsizliği nedeniyle Yahuda’nın üzerine gelmektedir. Diğer anahtar ifadeler kıskançlık ve ortasında sözcükleridir. Tanrı, halkının putperestliğine gücendiği için kıskançtır. Tanrı, adil bir yargıç olarak hâlâ kentte, ortalarındadır (3:5). O, düşmanlarını kovar (3:15).

 

ANA HATLAR
        Bölüm
I.  TANRI’NIN YARGI KONUSUNDAKİ KARARLILIĞI 1.
  A.  Bütün Yeryüzünde  1:1-3
  B.  Putperestlikleri Nedeniyle Yahuda ve Yeruşalim’de 1:4-6
  C.  Rab’bin Günü İçin Hazırlanan Kurban 1:7-13
    1.  Konuklar – Yahuda’nın Düşmanları 1:1-7
    2.  Kurbanlar – Yahuda’nın Kötü Halkı 1:8-13
  Ç.  Rab’bin Gününün Dehşeti 1:14-18
II.  YAHUDA TÖVBEYE ÇAĞRILIR 2:1-3
III.  ULUSLARIN SONU 2:4-15
  A.  Filistliler 2:4-7
  B.  Moavlılar ve Ammonlular 2:8-11
  C.  Etiyopyalılar 2:12
  Ç.  Asurlular ve Özellikle Ninova Kenti 2:13-15
IV.  Yeruşalim’in Uğrayacağı Felaketin Duyurulması 3:1-7
  A.  İtaatsizlik, Karşılık Vermemek, İmansızlık, Pişmanlık Duymamak 3:1, 2
  B.  Önderlerin ve Yargıçların Açgözlülüğü 3:3
  C.  Peygamberlerin Düşüncesizlikleri ve İhanetleri, Kâhinlerin Kutsal Olana Saygısızlığı 3:4
  Ç.  Rab’bin Yargılayan Varlığı 3:5-7
V.  RAB’BE SADIK KALAN İSRAİLLİLER’E TESELLİ HABERİ 3:8-20
  A.  Kötü Ulusların Yıkımı 3:8
  B.  Geri Kalan Ulusların Tövbesi 3:9
  C.  Dağıtılmış İsrail’in Yenilenmesi 3:10-13
  Ç.  Mesih’in İkinci Gelişi Nedeniyle Duyulan Sevinç 3:14-17
  D.  Tanrı’nın, Halkı İçin Yapacakları 3:18-20

1. 1:1’deki “Hizkiya”, özgün İbranice metindeki Hezekiya ile aynı şe­kilde hecelenmiştir.

2. J. B. Hewitt. Outline Studies in the Minor Prophets, s.45.

3. A.g.e., s.44.