Ovadya 1

YORUM

I. EDOM’UN KIRILMASI GEREKEN GURURU (1-4. ayetler)

Ovadya Kitabı, Edom’un gururu nedeniyle istilacılar tarafından düşürülmesiyle ilgili bir önbildiriyle başlar. Bir elçi, ulusları Edom’a karşı savaşmaları için kışkırtır. Edom’un başkenti, Sela ya da Petra’daki halk, evlerini yükseklerde kurmuş, kaya kovuklarında yaşamaktadır. Pembe kırmızı kayalıkları Lut Gölü’nün güneyindedir. Kentin ele geçirilmesi imkansız görülürdü. Ama kartal gibi yükselseler de Rab onları aşağıya indirecek, yıldızlar arasında yuva kursalar da onları alçaltacaktı.

II. EDOM’UN YIKIMI (5-9. ayetler)

A. Yağmanın Tamamlanması (5, 6. ayetler)

Edom’un yıkımı hırsız ya da soyguncuların işi olarak görülemezdi; eğer gelenler hırsız olsalardı, yalnızca istediklerini çalacaklardı. Yağmacılar bile bir üzüm bağına girdiklerinde, geride birkaç salkım bırakırlardı. Ama Esav’ın gizli hazineleri yağmalanacak ve ortaya çıkarılacaktı!

B. Edom’un Müttefiklerinin İhaneti (7. ayet)

 Edom’un müttefiklerinin hepsi ona ihanet edecek ve tuzak kuracaklardı.

C. Edom’un Önderlerinin Yıkımı (8, 9. ayetler)

 Edom’un övündüğü bilge ve güçlü adamları kılıçla öldürüleceklerdi.

III. EDOM’UN DÜŞÜŞÜNÜN NEDENLERİ (10-14. ayetler)

Edomlular, Yeruşalim’e saldırıldığını gördüklerinde sevinmemeliydiler. Kenti yağmalamamalı, kaçmak isteyen Yahudiler’i öldürmemeli, onları düşmana teslim etmemeliydiler.

Burada anlatılan, Edom’un Tanrı halkına yaptığı zalimce davranışlardı. Edom, kardeşi Yakup’a hiç şefkat göstermeyerek acımasızca davranmıştı. Belki de bu aile ilişkisinde sergilediği hainlik, Edomlular’ın soyunun tükenmesinin nedenlerinden biriydi.

IV. EDOM, YAPTIKLARININ AYNISIYLA YARGILANACAK (15, 16. ayetler)

Tanrı’nın ulusları yargılayacağı gün yakındı. Edom Yahuda’ya kötü davrandığı için cezalandırılacaktı. Yaptıklarının aynısı kendi başlarına gelecekti. G. Herbert Livingston, içki örneğini şöyle açıklar:

Cezaya eşlik eden üzüntü, bazen peygamberler tarafından alkol derecesi yüksek şarap içmekle karşılaştırılır. Bu benzerliğin daha kapsamlı bir uygulamasını görmek için Yeremya 25:15-28’e bakınız. Tanrı, Edom’u yalnızca bir örnek olarak seçmeyecek, bütün ulusları günahları nedeniyle eşit derecede cezalandıracaktı. 1

V. İSRAİL VE YAHUDA’NIN YENİLENMESİ VE EDOMLULAR’IN  NESLİNİN TÜKENMESİ (17-21. ayetler)

17,18. ayetler   İsrail’in gelecekteki kurtarılışı, Ovadya’nın son kısmında önceden bildirilir. İsrail ve Yahuda ateş ve alev olup Esav’ın soyunu yakarak yok edecekti. Tatford, Edom’un ölümünü şöyle özetler:

Edomlular, Nabatiler tarafından ülkelerinden sürüldüler. Ama İdumeya olarak tanınan Negev’i mülk edindiler ve geçici olarak da olsa, İ.Ö. 185’de Yahuda Makabeus tarafından bozguna uğratılana kadar Yahuda’nın bir bölümünü işgal ettiler. Gerasalı Simun, daha sonra İdumeya’yı viraneye çevirdi ve Edomlular ilk yüzyılda bütünüyle ortadan kayboldular. Bugün Edomlu olarak tanımlanabilecek bir kişi bile yoktur. Ovadya’nın, Edomlular’dan hiç kimsenin hayatta kalmayacağına ilişkin önbildirisi yerine geldi. 2

19-21. ayetler   Edom, güneyde (Negev) yaşayan İsrailliler’e verilecekti. Kıyı ovalarında yaşayanlara, Filistliler’in ülkesi verilecekti. Tutsaklar, Kenanlılar’ın ülkesinden bir kez daha pay alacaklardı. Halkı kurtaranlar 3 Esav’ın dağlarını yönetimleri altına alacak ve Rab bütün krallık üzerinde egemenlik sürecekti.

 

Kutsal Kitap

1 Ovadya’nın görümü. Egemen RAB’bin Edom için söyledikleri: RAB’den bir haber aldık: Uluslara gönderdiği haberci, “Gelin, Edom’la savaşalım!” diyor.
2 Edom’a, “Bak, seni uluslar arasında küçük düşüreceğim, Herkes seni hor görecek” diyor.
3 “Kaya kovuklarında yaşayan, Evini yükseklerde kuran sen! Yüreğindeki gurur seni aldattı. İçinden, ‘Beni kim yere indirebilir?’ diyorsun.
4 Kartal gibi yükselsen de, Yuvanı yıldızlar arasında kursan da, Oradan indireceğim seni” diyor RAB.
5 “Hırsızlar ya da haydutlar gece sana gelselerdi, Yalnızca gereksindiklerini çalmazlar mıydı? Üzüm toplayanlar bağına girseydi, Birkaç salkım bırakmazlar mıydı? Ama seni ne felaketler bekliyor;
6 Esav’ın her şeyi yağmalanacak, Gizli hazineleri ortaya çıkarılacak.
7 Seninle antlaşma yapanların hepsi Seni toprağından sürecek. Güvendiğin insanlar Seni aldatıp yenilgiye uğratacak, Ekmeğini yiyenler sana tuzak kuracak Ve sen farkına varmayacaksın bile.”
8 RAB diyor ki, “O gün Edom’un bilge adamlarını, Esav’ın dağlarındaki bilgiçleri yok edeceğim.
9 Ey Teman, yiğitlerin öyle bir korkuya kapılacak ki, Esav’ın dağlarında bulunanların hepsi Kıyıma uğrayıp yok olacak.
10 “Yakup soyundan gelen kardeşlerine Yaptığın zorbalıktan ötürü utanca boğulacak Ve sonsuza dek yok olacaksın.
11 Çünkü yabancılar onların malını mülkünü yağmaladıkları gün Uzakta durup seyrettin. Öteki uluslar kapılarından içeri girip Yeruşalim için kura çektiklerinde Sen de onlardan biri gibi davrandın.
12 Yahudalı kardeşlerinin o kötü gününden Zevk almamalıydın. Başlarına gelen yıkıma sevinmemeli, Sıkıntılı günlerinde onlarla alay etmemeliydin.
13 Halkım felakete uğradığı gün Kente girmemeliydin, O gün halkımın uğradığı kötülükten zevk almamalı, Malını mülkünü ele geçirmeye kalkmamalıydın.
14 Kaçmaya çalışanları öldürmek için Yol ağzında durmamalı, O sıkıntılı günde kurtulanları Düşmana teslim etmemeliydin.”
15 “RAB’bin bütün ulusları yargılayacağı gün yaklaştı. Ey Edom, ne yaptıysan sana da aynısı yapılacak. Yaptıkların kendi başına gelecek.
16 Ey Yahudalılar, kutsal dağımda nasıl içtiyseniz, Bütün uluslar da öyle içecekler. İçip içip yok olacaklar, Hiç var olmamış gibi.”
17 “Ama kurtulanlar Siyon Dağı’nda toplanacak Ve orası kutsal olacak. Yakup soyu da mirasına kavuşacak.
18 Yakup soyu ateş, Yusuf soyu alev, Esav soyu anız olacak. Onları yakıp yok edecekler. Esav soyundan kurtulan olmayacak.” RAB böyle diyor.
19 Yahudalılar’dan Negev halkı Esav’ın dağlarını; Şefela halkı Filist bölgesini; Yahudalılar’ın tümü Efrayim ve Samiriye topraklarını; Benyaminliler Gilat’ı mülk edinecekler.
20 Kenan’dan sürülmüş olan İsrailli savaşçılar Sarefat’a kadar uzanan toprakları, Sefarat’taki Yeruşalimli sürgünler de Negev’deki kentleri mülk edinecekler.
21 Halkı kurtaranlar Esav’ın dağlarını yönetimleri altına almak için Siyon Dağı’na çıkacaklar ve egemenlik RAB’bin olacak.

1. G. Herbert Livingston, “Obadiah,” The Wycliffe Bible Commentary, s.841.

2. Frederick A. Tatford, Prophet of Edom’s Doom, s.55.

3. 21’inci ayette geçen halkı kurtaranlar ifadesi, Mesih’le bir­likte egemenlik sürecek olan kutsallar olabilir.