Nehemya 10

10:1-27   Bu ayetler, halk adına antlaşmayı imzalayan kişileri sıralarlar (9:38b). Nehemya’nın adı listenin başında yer alır (1. ayet). Bunu kâhinler izler (2-8. ayetler), sonra Levililer (9-13. ayetler) ve en son da halkın önderleri (14-27. ayetler) gelir.

10:28,29   Bu iki ayet, antlaşma için bir önsöz oluşturur: Halkın tümünün, Rableri olan Tanrı’nın tüm buyruklarını, kurallarını ve yasalarını tutmayı kabul ettiklerini bildirirler.

10:30-38   Yahudiler, özellikle kendilerini yabancılarla evlilik yapmaktan sakınmaya (30. ayet), Şabat Günü’nü ve Şabat Yılını (31. ayet) tutmaya, tapınak hizmetleri için yıllık bağışta bulunmaya (32,33. ayetler), Rab’bin sunağı için odun sağlamaya (34. ayet), kâhinlerin ve Levililer’in desteklenmesi için ilk oğullarını ve ilk ürünlerini tapınağa getirmeye, yeniden ondalık vermeye karar verdiler (35-39. ayetler).

Bu antlaşmada iman yaşamları önemli yer tutmaktaydı. 30 ve 31. ayetlerin dışında, antlaşma yalnızca tapınağın ve hizmetkârların bakım ve beslenmesiyle ilgilidir.

10:39   “Tanrımız’ın tapınağını göz ardı etmeyeceğiz” sözleri, sürgünden dönen Yahudiler’in bu konuya verdikleri önemi ifade ediyordu. İmanlarının sonucu dışa yansıyan bu içten özen ne yazık ki, Rab İsa yasanın itaat ve merhamet gibi daha ağır konularını vurguladığı için, Ferisiler’in şiddetle karşı çıkan bozuk sistemine dönüşecekti. Ama bu ilk ve masum haliyle, böyle bir adanmışlık Rab’bi kesinlikle hoşnut etmiş olmalıydı.

 

Kutsal Kitap

1 Antlaşmayı mühürleyenler şunlardı:
2 Kâhinler: Seraya, Azarya, Yeremya,
3 Paşhur, Amarya, Malkiya,
4 Hattuş, Şevanya, Malluk,
5 Harim, Meremot, Ovadya,
6 Daniel, Ginneton, Baruk,
7 Meşullam, Aviya, Miyamin,
8 Maazya, Bilgay, Şemaya.
9 Levililer: Azanya oğlu Yeşu, Henadat oğullarından Binnuy, Kadmiel;
10 arkadaşları Şevanya, Hodiya, Kelita, Pelaya, Hanan,
11 Mika, Rehov, Haşavya,
12 Zakkur, Şerevya, Şevanya,
13 Hodiya, Bani, Beninu.
14 Halk önderleri: Paroş, Pahat-Moav, Elam, Zattu, Bani,
15 Bunni, Azgat, Bevay,
16 Adoniya, Bigvay, Adin,
17 Ater, Hizkiya, Azzur,
18 Hodiya, Haşum, Besay,
19 Harif, Anatot, Nevay,
20 Magpiaş, Meşullam, Hezir,
21 Meşezavel, Sadok, Yaddua,
22 Pelatya, Hanan, Anaya,
23 Hoşea, Hananya, Haşşuv,
24 Halloheş, Pilha, Şovek,
25 Rehum, Haşavna, Maaseya,
26 Ahiya, Hanan, Anan,
27 Malluk, Harim, Baana.
28 ‹‹Halkın geri kalanı, kâhinler, Levililer, tapınak görevlileri ve kapı nöbetçileri, ezgiciler, Tanrının Yasası uğruna çevre halklardan ayrılmış olan herkes, karıları ve anlayıp kavrayacak yaştaki oğullarıyla, kızlarıyla birlikte
29 soylu kardeşlerine katıldılar. Tanrının, kulu Musa aracılığıyla verdiği yasaya göre yaşamak, Egemenimiz RABbin bütün buyruklarına, ilkelerine, kurallarına uymak üzere ant içtiler, uymayacaklara lanet okudular.
30 ‹‹Çevremizdeki halklara kız verip kız almayacağız.
31 ‹‹Çevre halklardan Şabat Günü ya da kutsal bir gün eşya veya tahıl satmak isteyen olursa almayacağız. Yedi yılda bir toprağı sürmeyeceğiz ve bütün alacaklarımızı sileceğiz.
32-33 ‹‹Tanrımızın Tapınağının giderlerini karşılamak üzere hepimiz sorumluluk alıyoruz. Her yıl şekelin üçte birini vereceğiz. Bu para adak ekmekleri, günlük tahıl sunusu ve yakmalık sunular, Şabat günleri, Yeni Aylar ve öbür bayramlarda sunulan kurbanlar, kutsal sunular, İsrailin günahlarını bağışlatacak sunular ve Tanrımızın Tapınağının öteki işleri için harcanacak.
34 ‹‹Kâhinler, Levililer ve halk hep birlikte kura çektik. Aileler her yıl Kutsal Yasaya uygun olarak Tanrımız RABbin sunağında yakılmak üzere belirli zamanlarda odun getirecek.
35 ‹‹Ayrıca her yıl toprağımızın ve meyve ağaçlarımızın ilk ürününü RABbin Tapınağına götüreceğiz.
36 ‹‹Yasaya uygun olarak, ilk doğan oğullarımızı, hayvanlarımızı, ilk doğan sığırlarımızı ve davarlarımızı Tanrımızın Tapınağına, tapınakta hizmet eden kâhinlere götüreceğiz.
37 ‹‹Hamurlu yiyeceklerimizin, kaldırdığımız ürünlerin, bütün ağaçlarımızın meyvelerinin, yeni şarabımızın, zeytinyağımızın ilkini Tanrımızın Tapınağının depolarına getirip kâhinlere vereceğiz. Toprağımızın ondalığını Levililere vereceğiz, çünkü çalıştığımız bütün kentlerde ondalıkları onlar topluyor.
38 Levililer ondalıkları toplarken Harun soyundan bir kâhin yanlarında bulunacak. Levililer topladıkları ondalığın onda birini Tanrımızın Tapınağındaki depolara, hazine odalarına bırakacak.
39 İsrail halkıyla Levililer, buğdaydan, yeni şaraptan, zeytinyağından verilen armağanları, tapınak eşyalarının, kâhinlerin, tapınak kapı nöbetçilerinin ve ezgicilerin bulunduğu odalara koyacaklar. ‹‹Artık Tanrımız’ın Tapınağı’nı göz ardı etmeyeceğiz.››