Nehemya Giriş


NEHEMYA

Yazar

William MacDonald


Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir.


This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word clear and easy for you to understand. It is written in a warm, reverent, and devout and scholarly style. It is a good choice for your personal devotions and group Bible study.

© 1995 by William MacDonald, Believer’s Bible Commentary
Christian Missions in Many Lands, Inc.
PO Box 13, Spring Lake, NJ 07762
USA
— All Rights Reserved —


Giriş

“Bu kitabın yarısından çoğu kendisini, Kutsal Kitap’taki en canlı yazı örneklerinden biri yapan açık sözlü yorumlara yer verir ve bir oyuncunun sahnede tek başına söylediği sözler üzerinde durur. Ezra’nın öyküsünün çoğu da birinci tekil şahıs kullanılarak anlatılmıştır (Ez.8:15 9:15), ama Ezra, etrafına korku saçan ve uygulamayı öne çıkaran Nehemya’ya kıyasla sakin bir kişiliğe sahipti; hiçbir zaman Nehemya gibi kitabın sayfalarında göze batan biri olmadı.” — Derek Kidner

I. KUTSAL YAZILAR’DAKİ YERİ

Eğer bir inşaat projeniz varsa ve çalışacak kişiler bulma konusunda güçlük çekiyorsanız, Nehemya sizin için okunacak, çalışılacak, öğretilecek ya da anlatılacak bir kitaptır. Yapılması neredeyse imkansız bir iş için gereksinim duyulan önderlik nitelikleri, İ.Ö. 5. yüzyılda yaşayan bu İbrani önderde tam olarak görülmektedir.

Whitcomb şunları yazar:

Tanrı’nın işi konusunda Nehemya Kitabı’nın sağladığı büyük teşvik ve gayreti Eski Antlaşma’nın hiçbir bölümü sağlayamaz. Nehemya’nın Tanrı sözünün gerçeğine duyduğu tutkunun örneği, bedeli ya da sonuçları ne olursa olsun, günümüzde şiddetle ihtiyaç duyulan bir örnektir. 1

II. KİTABIN YAZARI

Adının anlamı, Yehova teselli eder olan Nehemya, yazılarını birinci tekil şahıs zamiri kullanarak yazmıştır. Ama yazdıklarına, yetkisi sayesinde ele geçirdiği devlet belgelerini de eklemiştir. Büyük papirüsler bu kitabın tarihi gerçeğine tanıklık ederler; papirüslerde başkâhin Yohanan (bk. Nehemya 12: 22, 23) ve Nehemya’nın baş düşmanı Sanballat’ın oğullarından söz edilir.

Tüm bunlar, Hakalya oğlu ve Hanani’nin (1:1,2) kardeşi Nehemya’nın yazarlığına duyulan inancı destekler. Nehemya’nın geçmişi hakkında bildiklerimiz azdır, ama büyük olasılıkla Pers ülkesinde doğmuştu.

Bu kitapta gösterilen, zaman ve durumunun gereğine göre hareket etme ve önderlik nitelikleri, kralın sakisi gibi çok önemli bir konuma sahip olan Nehemya’nın görevinde bulunması gereken özelliklerdi.

III. TARİH

Nehemya Kitabı büyük olasılıkla olayların hemen ardından ya da İ.Ö. yaklaşık 430 yılında yazılmıştır. Bu tarih I. Artahşasta’nın krallık yaptığı dönemdir (İ.Ö. 464-424).

Yosefus, Büyük İskender Filistin’e geldiğinde, Yaddua’nın başkâhin olduğunu yazar. Nehemya 12:22’de Yaddua’dan söz edildiğinden, bazı kişiler bu kitabın Nehemya’dan sonra yazıldığını düşünürler. Belki de Nehemya kendisinden söz ettiğinde Yaddua çok gençti (çünkü kâhin soyundan geliyordu) ve İskender döneminde doksan yaşında idi ya da aynı adı taşıyan iki başkâhin vardı. Üçüncü olasılık ise, bu dönemin kronolojisinde sık sık yanılan Yosefus’un burada bir hata yapmış olabileceğidir!

IV. ÖN OLAYLAR VE KONULAR

Nehemya, Yahudiler’in yenilendiği dönemin üçüncü büyük önderidir. Sürgünden Yeruşalim’e İ.Ö. 538-537’de (Ezr.2) dönen birinci gruba önderlik etti ve tapınağın yapımını denetledi. Yaklaşık seksen yıl sonra yazman Ezra, ikinci bir Yahudi grubuyla kutsal kente gelerek Tanrı sözüyle ilgili görevini yerine getirmek için özenli reformlar yaptı. Ama zamanla Yeruşalim yozlaştı.

Ezra’nın yolculuğundan on üç yıl sonra, Tanrı tarafından Nehemya’ya, Yeruşalim konusunda sorumluluk verildi. Durumu düzeltmek için izin aldıktan sonra, İsrailliler’e çok ihtiyaç duydukları özel bir önderlik sağladı. Nehemyanın kökleri, Tanrı’da ve çok derinlerdeydi (dua yaşamına ilişkin verilen çok sayıdaki referansa dikkat edin). Tanrı’yla olan yakınlığı, ona görevinin başlangıcında kendisini zorlayan düşmanca fırtınayı savuşturma gücünü sağladı. Şu söz ne kadar da doğrudur: “Dünyada üç tür insan vardır: Olayları bilmeyenler, olayları izleyenler ve olayları gerçekleştirenler.” Nehemya, olayları gerçekleştiren biriydi. Ezra Kitabı ise, tapınak ve tapınmayla ilgilidir. Nehemya, surlar ve günlük işler konusunda bilgi verir. Nehemya Kitabı, Tanrı’yı yaşamın günlük olaylarına davet eder.

 

ANA HATLAR
        Bölüm
I.  NEHEMYA’NIN İLK ZİYARETİ: YERUŞALİM’İN ONARILMASI . 1-12.
  A. Yeruşalim’in Durumu Nedeniyle Duyulan Üzüntü 1.
  B. Yeruşalim’in Yenilenmesi İçin Verilen Yetki 2:1-8
  C. Yeruşalim Surlarının Onarılması 2:9 – 6:19
    1.  Kişisel Denetim ve Halkın İtirazı 2:9-20
    2.  İşçiler ve Çalışmaları 3.
    3.  Dış Engeller ve Özel Önlemler 4.
    4.  İç Sorunlar ve Yeni Sosyal Düzenleme 5, 6.
  Ç. Yeruşalim’deki Nöbetçilerin Düzenlenmesi 7:1-4
  D. Yeruşalim Halkının Kaydedilmesi 7:5-73
  E. Yeruşalim’deki İnancın Canlandırılması 8-10.
  F. Yeruşalim’e Yeni Yerleşim 11.
  G. Yeruşalim’deki Kâhin ve Levililer’in Kaydının Tutulması 12:1-26
  Ğ. Yeruşalim Surlarının Kutsanması 12:27-47
II. NEHEMYA’NIN İKİNCİ ZİYARETİ: YERUŞALİM’İN YENİLENMESİ 13.
  A. Toviya’nın Tapınaktan Kovulması 13:1-9
  B. Levililer’e Verilmeyen Ondalığın Ödenmesi 13:10-14
  C. Şabat Günü’nde Gerçekleşen Yasadışı Eylemlerin Ortadan Kaldırılması 13:15-22
  Ç. Irklar Arası Evliliklerin Sona Erdirilmesi 13:23-41

1. John C. Whitcomb, “Nehemiah” The Wycliffe Bible Commentary, s.435.