Nahum Giriş


NAHUM

Yazar

William MacDonald


Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir.


This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word clear and easy for you to understand. It is written in a warm, reverent, and devout and scholarly style. It is a good choice for your personal devotions and group Bible study.

© 1995 by William MacDonald, Believer’s Bible Commentary
Christian Missions in Many Lands, Inc.
PO Box 13, Spring Lake, NJ 07762
USA
— All Rights Reserved —


Giriş

“Nahum’un tanımlamaları çok canlıdır ve bu kitap, haklı olarak Eski Antlaşma edebiyatının en güzel sayfaları arasında sınıflandırılmıştır.” — C. H. H. Wright

I. KUTSAL YAZILAR’DAKİ YERİ

Nahum Kitabı, İsrailliler’in güçlü düşmanı Asur’un başkenti Ninova’nın düşüşünü önceden bildirir. Bu, bilimsel bir inceleme değildir; özellikle Tanrı’nın halkını etkilemiş, sınır tanımayan bir askeri düşünce ve gaddarlığın açıklamasıdır. Tanrı, inançlarından dönen ve günah işleyen halkını cezalandırmak için putperestleri kullanmasına rağmen, onları da cezalandırır.

R. K. Harrison bu konuyu şöyle yorumlar:

Bir felaketi bildiren bu Kısa Peygamberlik Kitabı’nda yazar, güçlü ve akılda kalan bir dil kullanarak Asurlular’ın küçümsediği ulusun Tanrısı’nın, aslında bütün insanlığın kaçınılmaz sonunu hazırlayan ve bunu kontrol eden Kişi olduğunu sergiler. O’nun adaletine, dünyadaki en büyük güç bile alçakgönüllülükle ve utanç içinde boyun eğmek zorundadır. 1

II. KİTABIN YAZARI

Nahum kesin olarak bilinmeyen, ama genellikle Kefarnahum’la aynı olduğu düşünülen Elkoş Kenti’ndendi (İbranice: Kafar Nahum, Nahum’un kenti). Kent Celile Gölü’nün yakınındaydı. Peygamberin adı, “Teselli eden” anlamına gelir.

III. TARİH

Tarih verilmemiş olmasına rağmen, yazıldığı dönemi yarım yüzyıllık bir süre içersinde ayrıntılı olarak araştırmak mümkündür. İ.Ö. 663’de No-Amon (Tebes) fethedildikten sonra yazılmış olması olasıdır; çünkü Nahum bu olaydan söz eder (3:8). İ.Ö. 612’de, Ninova yıkıldığında yazılmış olmalıdır. Bütün bunlar kitabı, putperest kral Manaşşe’nin (696-642) büyük olasılıkla İ.Ö. 663 ve 654 yıllarındaki uzun krallık dönemi içine dahil eder.

IV. ÖN OLAYLAR VE KONULAR

Elkoşlu Nahum, Asurlular’ın felaketini ve Tanrı halkının yenilenmesini önceden bildirdiğinden, mesajı teselli üzerinedir. Peygamberliği, Yunus Kitabı’nı tamamlamaktadır. Yunus Kitabı’nda Ninova’nın tövbe ettiğini görürüz, ama Nahum Kitabı’nda Ninovalılar kötü yollarına geri dönmüş ve Tanrı’nın gazabına uğramışlardır. Rabbimiz, tövbe eden Ninovalılar’ı, tövbe etmeyen Ferisiler’le karşılaştırır (Mat.12:41).

Bu küçük kitap, askeri düşüncenin klasik bir azarlanışıdır. Asurlular düşmanlarına karşı acımasızlardı. Askeri zaferlerinin yazıtlarında, öldürdükleri düşmanlarının derilerini çadırlara ve duvarlara astıklarını şeytani bir zevkle kaydetmişlerdir. Bu eşi görülmemiş gaddarlık, Asurlular’ın düşüncelerini açıklamaktadır.

Aynı zamanda İsrail’in her şeyi denetim altında tutan –Ninova’nın düşüşü dahil– Tanrısı’nı da küçümsemişlerdir.

Nahum, Asur’un başkenti ve o tarihlerde dünyanın en büyük kenti olan Ninova’nın yıkımını önceden bildirmiştir. Peygamberlik yerine gelmiştir, ama yine de gelecekte Tanrı’nın halkını tehdit edecek olan Asurlular’ı ilgilendirmeye devam etmektedir.

 

ANA HATLAR
    Bölüm
I.  TANRI’NIN KARAKTERİ 1:1-8
II.  NİNOVA’NIN KAÇINILMAZ YIKIMI 1:9-15
III.  NİNOVA KUŞATMASI 2:1-12
IV.  TANRI’NIN KENTİ YIKMA KONUSUNDAKİ KARARLILIĞI 2:13-3:19

1. R. K. Harrison, Introduction to the Old Testament, s.930.