Mısır’dan Çıkış 6

6:1-12   Musa’nın huysuz konuşmasına rağmen, Rab lütfederek Musa’ya önce firavunun İsrailliler’in gitmesine izin vereceğini, çünkü Tanrı’nın güçlü elinin firavunu buna zorlayacağını bildirdi. Sonra Musa’ya, İbrahim, İshak ve Yakup’a kendisini Gücü Her Şeye Yeten Tanrı olarak açıklamış olduğunu hatırlattı. Daha önce, antlaşmasına sadık Tanrı’nın kişisel adı olan Yahve (RAB) adı bildirilmemişti. Buradaki düşünce, Tanrı’nın kendisini şimdi yeni bir biçimde ve halkını kurtaracağı yeni bir güçle açıklayacağıdır. Tanrı bir antlaşma yapmıştı ve şimdi bu antlaşmayı İsrailliler’i Mısır’dan çıkartıp vaat edilen topraklara getirerek gerçekleştirecekti. 6-8. ayetlerdeki, “yapacağım” ifadelerine dikkat edin. “Yahve” (RAB) adı daha önce kullanılmıştı, ama şimdi yeni bir önem kazanmaktaydı. Bu ayetlerde, Tanrı’nın daha önce yaptıklarını, şimdi yapmakta olduklarını ve yapacaklarını vurgulayan, birçok şahıs zamiri kullanılmıştır. Musa konuyu kavramamışa benziyordu; hâlâ kendi yetersizliğiyle meşguldü. Tanrı kendisine daha fazla güvence verdikten sonra, Rab’bin sözüne itaat etti (7. bölüm). 12 ve 30. ayetlerde geçen “sünnetsiz dudaklar” ifadesinin anlamı, kekeleyen tutuk bir konuşmayı ifade eder. Musa kendisini iyi bir konuşmacı olarak görmüyordu.

6:13-30   14-25. ayetlerdeki soy ağaçları, Yakup’un ilk üç oğlu olan Ruben, Şimon ve Levi ile sınırlıdır. Yazar daha geniş bir soy ağacından söz etmek istememiş, yalnızca Musa ve Harun’un soy ağacından ayrıntılarıyla söz etmişti. Bu nedenle, Ruben ve Şimon’u çabucak atlamış ve hemen kâhin soyuna geçmiştir.

 

Kutsal Kitap

1 RAB Musaya, ‹‹Firavuna ne yapacağımı şimdi göreceksin›› dedi, ‹‹Güçlü elimden ötürü İsrail halkını salıverecek, güçlü elimden ötürü onları ülkesinden kovacak.››
2 Tanrı ayrıca Musaya, ‹‹Ben Yahveyim›› dedi,
3 ‹‹İbrahime, İshaka ve Yakupa Her Şeye Gücü Yeten Tanrı olarak göründüm, ama onlara kendimi Yahve adıyla tanıtmadım.
4 Yabancı olarak yaşadıkları Kenan ülkesini kendilerine vermek üzere onlarla antlaşma yaptım.
5 Mısırlıların köleleştirdiği İsraillilerin iniltilerini duydum ve antlaşmamı hep andım.
6 ‹‹Onun için İsraillilere de ki, ‹Ben Yahveyim. Sizi Mısırlıların boyunduruğundan çıkaracak, onların kölesi olmaktan kurtaracağım. Onları ağır biçimde yargılayacak ve kudretli elimle sizi özgür kılacağım.
7 Sizi kendi halkım yapacak ve Tanrınız olacağım. O zaman sizi Mısırlıların boyunduruğundan çıkaran Tanrınız Yahvenin ben olduğumu bileceksiniz.
8 Sizi İbrahime, İshaka ve Yakupa vereceğime ant içtiğim topraklara götüreceğim. Orayı size mülk olarak vereceğim. Ben Yahveyim.› ››
9 Musa bunları İsraillilere anlattı, ama umutları kırıldığı ve ağır baskı altında oldukları için onu dinlemediler.
10-11 RAB Musaya, ‹‹Git, Mısır Firavununa İsraillileri ülkesinden salıvermesini söyle›› dedi.
12 Ama Musa, ‹‹İsrailliler beni dinlemedikten sonra, firavun nasıl dinler?›› diye karşılık verdi, ‹‹Zaten iyi konuşan biri değilim.›› dudakları sünnetsiz bir adamım.›› Aynı ifade 6:30da da geçer.
13 RAB Musa ve Harunla İsrailliler ve Mısır Firavunu hakkında konuştu. İsraillileri Mısırdan çıkarmalarını buyurdu.
14 İsraillilerin aile önderleri şunlardır: Yakupun ilk oğlu Rubenin oğulları: Hanok, Pallu, Hesron, Karmi. Rubenin boyları bunlardır.
15 Şimonun oğulları: Yemuel, Yamin, Ohat, Yakin, Sohar ve Kenanlı bir kadının oğlu Şaul. Şimonun boyları bunlardır.
16 Kayıtlarına göre Levioğullarının adları şunlardır: Gerşon, Kehat, Merari. Levi 137 yıl yaşadı.
17 Gerşonun oğulları boylarına göre şunlardır: Livni, Şimi.
18 Kehatın oğulları: Amram, Yishar, Hevron, Uzziel. Kehat 133 yıl yaşadı.
19 Merarinin oğulları: Mahli, Muşi. Kayıtlarına göre Levi boyları bunlardır.
20 Amram halası Yokevetle evlendi. Yokevet ona Harunla Musayı doğurdu. Amram 137 yıl yaşadı.
21 Yisharın oğulları: Korah, Nefek, Zikri.
22 Uzzielin oğulları: Mişael, Elsafan, Sitri.
23 Harun Nahşonun kızkardeşi ve Amminadavın kızı Elişevayla evlendi. Elişeva ona Nadav, Avihu, Elazar ve İtamarı doğurdu.
24 Korahın oğulları: Assir, Elkana, Aviasaf. Korahlıların boyları bunlardır.
25 Harunun oğlu Elazar Putielin kızlarından biriyle evlendi. Karısı ona Pinehası doğurdu. Boylarına göre Levili aile önderleri bunlardır.
26 RABbin, ‹‹İsraillileri ordular halinde Mısırdan çıkarın›› dediği Harun ve Musa bunlardır.
27 İsraillileri Mısırdan çıkarmak için Mısır Firavunu ile konuşanlar da Musayla Harundur.
28-29 RAB Mısırda Musayla konuştuğunda, ona, ‹‹Ben RABbim›› dedi, ‹‹Sana söylediğim her şeyi Mısır Firavununa ilet.››
30 Musa RAB’bin huzurunda, ‹‹Ben iyi konuşan biri değilim›› diye karşılık verdi, ‹‹Firavun beni nasıl dinler?››