Mısır’dan Çıkış 38

13.  Yakmalık Sunu Sunağı (38:1-7)

Yakmalık sunu sunağı, Rab İsa’nın eksiksiz bir kurban olarak kendisini Tanrı’ya sunduğu çarmıhı temsil eder. Kurbanımız Mesih olmadan Tanrı’nın huzuruna yaklaşamayız.

14. Yıkanma Kazanı (38:8)

Yıkanma kazanı, Mesih’in, halkını Söz ile yıkayarak temizleme hizmetini belirtir (Ef.5:26). Kâhinlerden, bir hizmete başlamadan önce ellerini ve ayaklarını yıkamaları istenirdi. Aynı şekilde, Rab’be etkin bir hizmet sunmadan önce eylemlerimizin ve yürüyüşümüzün temiz olması gerekir. Yıkanma kazanı, hizmet eden kadınların bağışladığı tunç aynalardan yapılmıştı. Kendilerine hizmet eden aynaların Rab’be hizmet etmesine izin vermişlerdi.

15. Dış Avlu, Sütunlar ve Perde (38:9-31)

38:9-20   Konutun etrafındaki dış avlunun ince keten perdeleri, elli altı direk tabanı ile tunç, gümüş çengelleri ve avlunun girişinde nakışlı bir perdesi vardı. Beyaz keten, günahkarın Tanrı’ya yaklaşmasına engel olan Tanrı doğruluğunu simgeler. Ama aynı zamanda içerideki imanlıyı Tanrı için ayırır ve korur. Avluya tek giriş, lacivert, mor, kırmızı iplikle dokunmuş nakışlı perdeleri olan kapıydı. Kapı, Tanrı’ya yaklaşmak için tek Yol olan Mesih’i ima eder (“Kapı Benim,” Yu.10:9). İnce keten, Mesih’in lekesiz saflığının örneğidir; lacivert renk, Mesih’in gökselliğini; mor, kraliyet görkemini; kırmızı ise günahlar için eziyet çekmesinin örnekleridir.

38:21-23   Usta işçilerin adları tekrarlanır. Tanrı ne zaman bir görevin yerine getirilmesini istese, bu görev için insanları da sağlar. Konutun yapımı için Besalel ve Oholiav’ı çağırarak onları gerekli olan yeteneklerle donatmıştı. Tapınak binası için malzemeler toplamak üzere Hiram’ı, kilisenin bina edilmesi için ise usta işçileri, Petrus ve Pavlus’u kullanmıştı.

38:24-31   Konutun yapımı için kullanılan malzemeler özenle listelendi. Malzemelerin bugünün parasıyla değerleri milyonlarca dolar olarak ifade edilebilirdi. Bizler de sahip olduklarımızı Rab’bin işi için adayabiliriz: “Gümüş ve altınımı al, hiçbir şey esirgemem.” 1

 

Kutsal Kitap

1 Besalel yakmalık sunu sunağını akasya ağacından kare biçiminde yaptı. Eni ve boyu beşer arşın, yüksekliği üç arşındı.
2 Dört üst köşesine kendinden boynuzlar yaparak hepsini tunçla kapladı.
3 Sunağın bütün takımlarını -kovaları, kürekleri, çanakları, büyük çatalları, ateş kaplarını- tunçtan yaptı.
4 Kenarın altında aşağı doğru sunağın yarısına kadar ağ biçiminde tunç bir ızgara yaptı.
5 Tunç ızgaranın dört köşesine taşıma sırıklarını geçirmek için birer halka döktü.
6 Sırıkları akasya ağacından yaparak tunçla kapladı.
7 Sunağın taşınması için yan tarafındaki halkalara geçirdi. Sunağı tahtadan, içi boş yaptı.
8 Buluşma Çadırının giriş bölümünde hizmet eden kadınların aynalarından tunç ayaklıklı tunç bir kazan yaptı.
9 Konuta bir avlu yaptı. Avlunun güney tarafı için yüz arşınfş boyunda özenle dokunmuş ince keten perdeler yaptı.
10 Perdeler için tabanları tunç, çengelleri ve çengel çemberleri gümüş yirmi direk yaptı.
11 Kuzey tarafı için yüz arşın boyunda perdeler, yirmi direk, direkler için yirmi tunç taban yapıldı. Direklerin çengelleriyle çemberleri gümüştü.
12 Avlunun batı tarafı için elli arşın boyunda perde, on direk, on taban yapıldı. Direklerin çengelleriyle çemberleri gümüştü.
13 Doğuya bakan tarafta avlunun eni elli arşındı.
14 Girişin bir tarafında on beş arşın boyunda perde, üç direk ve üç taban;
15 öbür tarafında da on beş arşın boyunda perde, üç direk ve üç taban vardı.
16 Avlunun çevresindeki bütün perdeler özenle dokunmuş ince ketendi.
17 Direklerin tabanları tunç, çengelleriyle çemberleri gümüştü. Başlıkları da gümüş kaplamaydı. Avlunun bütün direkleri gümüş çemberlerle donatılmıştı.
18 Avlunun girişindeki perde lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş nakışlı ince ketenden yapılmıştı. Boyu yirmifü, yüksekliği avlunun perdeleri gibi beş arşındı.
19 Tunçtan dört direği ve dört tabanı vardı. Direklerin çengelleri, başlıklarının kaplaması ve çemberleri gümüştü.
20 Konutun ve konutu çevreleyen avlunun bütün kazıkları tunçtandı.
21 Antlaşma Levhalarının bulunduğu konut için kullanılan malzeme miktarının tümü Musanın buyruğu uyarınca, Kâhin Harun oğlu İtamarın yönetimindeki Levililer tarafından kaydedildi.
22 RABbin Musaya buyurduğu bütün işleri Yahuda oymağından Hur oğlu Uri oğlu Besalel yaptı.
23 Dan oymağından oymacı, yaratıcı, lacivert, mor, kırmızı iplik ve ince keten işlemede usta nakışçı Ahisamak oğlu Oholiav da ona yardım etti.
24 Kutsal yerdeki bütün işler için kullanılan adanmış altın miktarı kutsal yerin şekeliyle 29 talant 730 şekeldi.
25 Topluluğun sayımından elde edilen gümüş, kutsal yerin şekeliyle 100 talant 1 775 şekeldi.
26 Sayımı yapılan yirmi ve daha yukarı yaştaki 603 550 kişiden adam başına bir beka, yani yarım kutsal yerin şekeli düşüyordu.
27 Kutsal yer ve perde tabanlarının dökümü için 100 talant gümüş kullanıldı. Her tabana bir talant olmak üzere, 100 tabana 100 talant gümüş harcandı.
28 Direklerin çengelleri, başlıkların kaplanması ve çemberleri için 1 775 şekelfç harcandı.
29 Adanan tunç 70 talant 2 400 şekeldi.
30 Bununla Buluşma Çadırı’nın giriş bölümündeki tabanlar, sunakla ızgarası ve bütün takımları, avlu çevresindeki ve girişindeki tabanlar, bütün konut kazıklarıyla avlu çevresindeki kazıklar yapıldı. 880 kg. Yaklaşık 3.2 ton. 5 gr.

1. (38:24-31) Bu satırı, Frances Ridley Havergal’in ünlü ruhsal ilahisi olan, “Yaşamımı al, senin olsun” adlı ilahisinde söylemek, uygulamaktan daha kolaydır!