Mısır’dan Çıkış 37

7. Antlaşma Sandığı (37:1-5)

Sandık, saf altınla kaplı akasya ağacından yapılmış bir kutuydu. Rab’bin insan yönüne ve Tanrılığı’na işaret etmekteydi. Yasanın taş levhaları, altın man testisi ve Harun’un filizlenmiş değneği sandığın içindeydi. Bu eşyalar, Mesih’e uyarlandığında, O’nu şu sözleri söyleyen Kişi olarak tanımlarlar: “Yasan, yüreğimin derinliğindedir” (Mez.40:8); gökten inen Tanrı Ekmeği (Yu.6:33); Tanrının amacı uyarınca Kâhin ve “ölümden dirilmiş olan” (İbr.7:24-26). Bu, İsrail halkına uyarlanacak olduğunda, akılda kalanlar halkın başarısızlığı ve isyanıdır.

8. Bağışlanma Kapağı (37:6-9)

Bağışlanma Kapağı, Tanrı’nın yeryüzündeki konutunun yeri olan Tanrı tahtıydı. Altın Keruvlar, aşağı Bağışlanma Kapağı’na doğru baktıklarından, yasayı (İsrail’in ihlal ettiği), man testisini ya da Harun’un değneğini görmezlerdi. Tüm bunlar, İsrail’in isyanlarıyla ilişkiliydi. Keruvlar’ın gördüğü, isyankar günahlar karşısında Tanrı’nın merhametli olmasını sağlayan serpilmiş kandı. Bağışlanma Kapağı, “Tanrı’nın gazabını yatıştıran kurban” olan Mesih’i simgeler (Rom.3:25). 1 Bağışlanma Kapağı (kefaret örtüsü) sandığın kapağıydı.

9. Üzerinde Ekmek Sunulan Masa (37:10-16)

Üzerinde ekmek sunulan masada, “gerçek Harun” olarak İsrail’i daha şimdiden Tanrı’nın önünde onaylayan Mesih’te kabul edilen İsrail’in, Tanrı’nın huzurundaki yerine örnek oluşturan on iki ekmek somunu dururdu. 2 Somunlar, aynı zamanda on iki oymağın her biri için Tanrı’nın sağlayışını ima ediyor olabilir.

10.  Altın Kandillik ve Aksesuarları (37:17-24)

Bazı kişiler, saf altından yapılmış kandilliği, dünyanın gerçek ışığı olan Mesih’in örneği olarak görürler (Yu.8:12). Bazıları ise kandilliği, görevi Mesih’i yüceltmek olan Kutsal Ruh’un örneği olarak görmeyi tercih ederler. Bunun nedeni, kandilliğin Kutsal Yer’de Mesih’e ilişkin her şeyi aydınlatması olabilir. Kandilliği, imanlılarla birleşen Mesih’in örneği olarak görenler de vardır. Kandilliğin ortasındaki sütun gövdesi eşsizdir, çünkü kandilliğin altı kolu bu gövdeden çıkar. Kandilliğin her bir yanında üç kol bulunur; ancak yine de kolların tümü tek parça altından yapılmıştır.

11.  Buhur Sunağı (37:25-28)

Buhur sunağı, Tanrı’nın tatlı kokusunu yayan Mesih’i simgeler. Aynı zamanda, şu anda göklerde bizim için aracılık eden Rab İsa’nın görevini de ima etmektedir.

12. Mesh Yağı ve Buhur (37:29)

Zeytinyağı, Kutsal Ruh’un simgesidir; buhur, Babası’nı hoşnut eden Rabbimiz’in her zaman güzel koktuğunu ima eder.

 

Kutsal Kitap

1 Besalel Antlaşma Sandığını akasya ağacından yaptı. Boyu iki buçuk, eni ve yüksekliği birer buçuk arşındı.
2 İçini de dışını da saf altınla kapladı. Çevresine altın pervaz yaptı.
3 İkisi bir yanda, ikisi öbür yanda olmak üzere sandığın dört köşesindeki ayaklara takmak için birer altın halka döktü.
4 Akasya ağacından sırıklar yapıp altınla kapladı.
5 Sandığın taşınması için sırıkları yanlardaki halkalara geçirdi.
6 Bağışlanma Kapağını saf altından yaptı. Boyu iki buçuk, eni bir buçuk arşındı.
7 Kapağın iki kenarına dövme altından birer Keruv yaptı.
8 Keruvlardan birini bir kenara, öbürünü öteki kenara koyarak kapağı tek parça halinde yaptı.
9 Keruvlar yukarı doğru açık kanatlarıyla kapağı örtüyor, yüzleri birbirine dönük kapağa bakıyorlardı.
10 Besalel akasya ağacından bir masa yaptı. Boyu iki, eni bir, yüksekliği bir buçuk arşındı.
11 Masayı saf altınla kapladı. Çevresine altın pervaz yaptı.
12 Pervazın çevresine dört parmak eninde bir kenarlık yaparak altın pervazla çevirdi.
13 Masa için dört altın halka dökerek dört ayak üzerindeki dört köşeye yerleştirdi.
14 Masanın taşınması için sırıkların içinden geçeceği halkalar kenarlığa yakındı.
15 Sırıkları akasya ağacından yaptı, altınla kapladı.
16 Masa için saf altından tabaklar, sahanlar, dökmelik sunu testileri, tasları yaptı.
17 Saf altından bir kandillik yaptı. Ayağı, gövdesi dövme altındı. Çanak, tomurcuk ve çiçek motifleri kendindendi.
18 Üç kolu bir yanda, üç kolu öteki yanda olmak üzere altı kolluydu.
19 Her kolda badem çiçeğini andıran üç çanak, tomurcuk ve çiçek motifi vardı. Altı kol da aynıydı.
20 Kandilliğin gövdesinde badem çiçeğini andıran dört çanak, tomurcuk ve çiçek motifi bulunuyordu.
21 Kandillikten yükselen ilk iki kolun, ikinci iki kolun, üçüncü iki kolun altında kendinden birer tomurcuk vardı. Toplam altı koldu.
22 Tomurcukları, kolları tek parça olan kandillik saf dövme altındı.
23 Kandillik için saf altından yedi kandil, fitil maşaları, tablalar yaptı.
24 Bütün takımları dahil kandilliğe bir talant saf altın harcandı.
25 Akasya ağacından bir buhur sunağı yaptı. Kare biçiminde, boyu ve eni birer arşınfö, yüksekliği iki arşındı. Boynuzları kendindendi.
26 Üstünü, yanlarını, boynuzlarını saf altınla kapladı. Çevresine altın pervaz yaptı.
27 İki yandaki pervazın altına iki altın halka yaptı. Bunlar sunağın taşınması için sırıkların geçmesine yarıyordu.
28 Sırıkları akasya ağacından yaparak altınla kapladı.
29 Itriyatçı ustalığıyla kutsal mesh yağı ve güzel kokulu saf buhur yaptı.

1. (37:6-9) Aynı Grekçe sözcük, “hilasterion”, hem öfke yatıştırma (kurban yoluyla ga­zabı yatıştırma), hem de öfkeyi yatıştırma yeri (bağışlanma kapağı) anlamına gelir.

2. (37:10-16) G. Morrish, New and Concise Bible Dictionary, s.754