Mısır’dan Çıkış 36

36:1   Musa, halkın önünde her türlü sanat dalında yapılacak çalışmalar için Besalel ve Oholiav’ı atadı. Bu iki kişinin aynı zamanda öğretme yetenekleri de vardı (35:30 – 36:1).

36:2-7   Becerikli işçiler, kutsal yerin yapımı için görevlerine başladılar, ama halk her sabah öyle çok armağan getiriyordu ki, Musa sonunda daha fazla armağan getirmelerine engel olmak zorunda kaldı. 36. bölümün 8. ayetinden, 39. bölümün sonuna kadar çadırın ve çadıra ait eşyaların yapımına ilişkin ayrıntılı bilgi buluruz. Böylesine çok ayrıntının tekrarlanışı, bize Tanrı’nın biricik Oğlu hakkında bilgi vermekten bıkmadığını hatırlatır.

2. Konutu Örten Perdeler (36:8-19)

İnce ketenden yapılan iç perdeler, “konut” olarak adlandırılırdı (8. ayet). Konutun üstünü kaplayacak “çadırın keçi kılından perdeleri vardı (14. ayet). Koç ve porsuk (ya da fok, ayı balığı) derilerinden yapılmış perdelere “örtü” adı verilmişti (19. ayet).

3. Konutun Üç Yanı İçin Çerçeveler (36:20-30)

Bu çerçeveler, konutta kullanılan tek tahtaydı ve akasya ağacından yapılmıştı. Akasya ağaçları kurak yerlerde yetişen çok güzel ağaçlardır; bunlardan çok dayanıklı tahtalar üretilir. Aynı şekilde Rab İsa da kurak yerde büyüyen bir kök gibiydi (Yşa.53:2), ahlakı güzeldi ve Sonsuz Olan’dı.

4. Çerçeveleri Tutan Kirişler (36:31-34)

Kirişlerin dördü görünüyor, biri görünmüyordu; çünkü çerçevelerin ortasından geçiyordu. Görünmeyen kiriş, Kutsal Ruh’a ilişkin uygun bir örnektir; imanlıları “Rab’de kutsal bir tapınak” olarak birbirlerine bağlar (Ef.2:21,22). Diğer dört kiriş, tüm Tanrı halkının bildiği yaşam, sevgi, konum ve itirafı ima ediyor olabilir.

5. En Kutsal Yer’i Örten Perde (36:35,36)

Bu perde, Rab İsa’nın bedenini ve kanını temsil eder (İbr.10:20). Tanrı’ya yaklaşabilmemiz için bir yol açmak üzere bedeni Golgota’da yırtılmıştı. Perdenin üstündeki Keruv, Tanrı’nın adil tahtının bekçilerini temsil etmek için konmuştu.

6. Kutsal Yer’in Girişindeki Perde (36:37,38)

Bu perde, avlunun ve yukarıda sözü edilen perdenin malzemesiyle aynı malzemeden yapılmıştı ve Tanrı’ya götüren Yol olarak Mesih’i resmetmekteydi.

 

Kutsal Kitap

1 ‹‹Besalel, Oholiav ve kutsal yerin yapımında gereken işleri nasıl yapacaklarına ilişkin RABbin kendilerine bilgelik ve anlayış verdiği bütün becerikli kişiler her işi tam RABbin buyurduğu gibi yapacaklar.››
2 Musa Besaleli, Oholiavı, RABbin kendilerine bilgelik verdiği becerikli adamları ve çalışmaya istekli herkesi iş başına çağırdı.
3 Gelenler kutsal yerin yapımında gereken işleri yapmak üzere İsraillilerin getirmiş olduğu bütün armağanları Musadan aldılar. İsrailliler gönülden verdikleri sunuları her sabah Musaya getirmeye devam ettiler.
4 Öyle ki, kutsal yerdeki işleri yapmakta olan ustalar işlerini bırakıp bir bir Musanın yanına gelerek,
5 ‹‹Halk RABbin yapılmasını buyurduğu iş için gereğinden fazla getiriyor›› dediler.
6 Bunun üzerine Musa buyruk verdi: ‹‹Ne erkek, ne kadın hiç kimse kutsal yere armağan olarak artık bir şey vermesin.›› Buyruk ordugahta ilan edildi. Böylece halkın daha çok armağan getirmesine engel olundu.
7 Çünkü o ana kadar getirilenler işi bitirmek için yeter de artardı bile.
8 Çalışanlar arasındaki becerikli adamlar konutu on perdeden yaptılar. Besalel onları lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden yaptı, üzerini Keruvlarla ustaca süsledi.
9 Her perdenin boyu yirmi sekiz, eni dört arşındı. Bütün perdeler aynı ölçüdeydi.
10 Perdeleri beşer beşer birbirine ekleyerek iki takım perde yaptı.
11 Birinci takımın kenarına lacivert ilmekler açtı. Öbür takımın kenarına da aynı şeyi yaptı.
12 Birinci takımın ilk perdesiyle ikinci takımın son perdesine ellişer ilmek açtı; ilmekler birbirine karşıydı.
13 Elli altın kopça yaptı, perdeleri kopçalayarak çadırı birleştirdi. Böylece konut tek parça haline geldi.
14 Konutun üstünü kaplayacak çadır için keçi kılından on bir perde yaptı.
15 Her perdenin boyu otuz, eni dört arşındı. On bir perde de aynı ölçüdeydi.
16 Beş perdeyi birbirine, altı perdeyi birbirine birleştirdi.
17 Her iki perde takımının kenarlarına ellişer ilmek açtı.
18 Çadırı birleştirip tek parça haline getirmek için elli tunç kopça yaptı.
19 Çadır için kırmızı boyalı koç derisinden bir örtü, onun üstüne de deriden başka bir örtü yaptı.
20 Konut için akasya ağacından dikine çerçeveler yaptı.
21 Her çerçevenin boyu onfı, eni bir buçuk arşındı.
22 Çerçevelerin birbirine uyan iki paralel çıkıntısı vardı. Konutun bütün çerçevelerini aynı biçimde yaptı.
23 Konutun güneyi için yirmi çerçeve yaptı.
24 Her çerçevenin altında iki çıkıntı için birer taban olmak üzere, yirmi çerçevenin altında kırk gümüş taban yaptı.
25-26 Konutun öbür yanı, yani kuzeyi için de yirmi çerçeve ve her çerçevenin altında iki taban olmak üzere kırk gümüş taban yaptı.
27 Konutun batıya bakacak arka tarafı için altı çerçeve yaptı.
28 Arkada konutun köşeleri için iki çerçeve yaptı.
29 Bu köşe çerçevelerinin alt tarafı ayrı kaldı, üst tarafı ise birinci halkayla birleştirildi. İki köşeyi oluşturan iki çerçeveyi aynı biçimde yaptı.
30 Böylece sekiz çerçeve ve her çerçevenin altında iki taban olmak üzere on altı gümüş taban yaptı.
31-32 Konutun bir yanındaki çerçeveler için beş, öbür yanındaki çerçeveler için beş, batıya bakan arka tarafındaki çerçeveler için de beş olmak üzere akasya ağacından kirişler yaptı.
33 Çerçevelerin ortasındaki kirişi konutun bir ucundan öbür ucuna geçirdi.
34 Çerçevelerle kirişleri altınla kapladı, kirişlerin geçeceği halkaları da altından yaptı.
35 Lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden bir perde yaptı, üzerini Keruvlarla ustaca süsledi.
36 Perde için akasya ağacından dört direk yaparak altınla kapladı. Çengelleri de altındı. Direkler için dört gümüş taban döktü.
37 Çadırın giriş bölümüne lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden nakışlı bir perde yaptı.
38 Perdeyi asmak için çengelli beş direk yaparak başlıklarını, çemberlerini altınla kapladı. Direklere beş tunç taban yaptı.