Mısır’dan Çıkış 26

6. Tanrı’nın Konutu (26. Bölüm)

26:1-6   26. bölüm, Tanrı’nın konutunu tanımlar. Tanrı’nın konutu on perdeden yapılacaktı. Perde yaklaşık 12.6 metre uzunluğundaydı. Eni ve yüksekliği ise, 1.8 metreydi. Perdeler lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden yapılacak, üzeri keruvlar ile ustaca süslenecekti. Perdeler beşer beşer birbirine eklenerek iki takım perde yapılacaktı. Birinci takımın ve öbür takımın kenarına birbirine karşı ilmekler açılacaktı. Elli altın kopça yapılacak ve perdeler kopçalanarak çadır birleştirilecekti.

26:7-13   Konutun üstünü kaplayacak çadır için keçi kılından on bir perde yapılacaktı. On bir perde aynı ölçüde olmalıydı. Beş perde birbirine, diğer altı perde birbirine birleştirilecekti. Altıncı perde, çadırın önünde katlanacaktı. Her iki perde takımlarının kenarına ellişer ilmek açılacak, elli tunç kopça yapılarak kopçalar ilmeklere geçirilecek ve böylece çadır tek parça haline gelecekti.

26:14   Çadır için kırmızı boyalı koç derilerinden bir örtü ve onun üstüne de deriden başka bir örtü yapılacaktı (burada sözü edilen deri, fok ya da yunus balığı derisi olarak da çevrilmiştir). 1 Ölçü verilmemiştir; bu örtüler büyük olasılıkla keçi kılından yapılan örtülerin ölçüsündedirler.

26:15-30   15-25. ayetlerde, konutun üç yanını oluşturan dikine çerçeveler tanımlanmıştır. Her çerçevenin boyu dört buçuk metre, eni yaklaşık yetmiş santim olacaktı. Çerçeveler akasya ağacından yapılmış ve altınla kaplanmıştı. Çerçevelerin birbirine uyan iki paralel çıkıntısı olacaktı. Her yan için yirmi ve arka tarafı için altı çerçeve vardı. Arkada bulunan köşeler için iki özel çerçeve yapılacaktı. Çerçevelerin ortasına konan kiriş, çadırın bir ucundan öbür ucuna geçecekti. Çerçeve ve kirişleri altınla kaplanacak, kirişlerin geçeceği halkalar da altından yapılacaktı. Bazı kişiler, çerçevelerin kafesli olduklarını düşünürler.

26:31-37   Tanrı’nın konutu iki bölüme ayrılmıştı. Kutsal Yer ve En Kutsal Yer. Bu iki oda lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş, ince ketenden bir perde ile birbirinden ayrılıyordu; perdelerin üzeri keruvlarla süslenmişti. Perde, dört gümüş taban üstünde duran akasya ağacından, altın kaplı dört direk üzerine asılmıştı. Antlaşma Sandığı ve Bağışlanma Kapağı, En Kutsal Yer’e, üzerine ekmek konan masa ve altın kandillik ise Kutsal Yer’e konulmalıydı. Buhur sunağı (30. bölüm) kutsal yerdeki diğer tek eşyaydı; buhur sunağı perdenin önüne yerleştirilmişti. Kandillik, kutsal yerin güneyinde, üzerine ekmek konan masa ise kuzeyindeydi. Çadırın giriş bölümünde, Kutsal Yer ve En Kutsal Yer’i birbirinden ayıran perdeye benzeyen, nakışlı bir perde yapılacaktı. Perde, akasya ağacından yapılmış, altınla kaplı, tunçtan tabanları olan beş direk üzerine asılacaktı.

 

Kutsal Kitap

1 ‹‹Tanrının Konutunu on perdeden yap. Perdeler lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden olsun, üzeri Keruvlarla ustaca süslensin.
2 Her perdenin boyu yirmi sekiz, eni dört arşın olmalı. Bütün perdeler aynı ölçüde olacak.
3 Perdeler beşer beşer birbirine eklenerek iki takım perde yapılacak.
4 Birinci takımın kenarına lacivert ilmekler aç. Öbür takımın kenarına da aynı şeyi yap.
5 Birinci takımın ilk perdesiyle ikinci takımın son perdesine ellişer ilmek aç. İlmekler birbirine karşı olmalı.
6 Elli altın kopça yap, perdeleri kopçalayarak çadırı birleştir. Böylece konut tek parça haline gelecek.
7 ‹‹Konutun üstünü kaplayacak çadır için keçi kılından on bir perde yap.
8 Her perdenin boyu otuzfı, eni dört arşın olacak. On bir perde de aynı ölçüde olmalı.
9 Beş perde birbirine, altı perde birbirine birleştirilecek. Altıncı perdeyi çadırın önünde katla.
10 Her iki perde takımının kenarlarına ellişer ilmek aç.
11 Elli tunç kopça yap, kopçaları ilmeklere geçir ki, çadır tek parça haline gelsin.
12 Çadırın perdelerinden artan yarım perde konutun arkasından sarkacak.
13 Perdelerin uzun kenarlarından artan kumaş çadırın yanlarından birer arşın sarkarak konutu örtecek.
14 Çadır için kırmızı boyalı koç derilerinden bir örtü, onun üstüne de deriden başka bir örtü yap.
15 ‹‹Konut için akasya ağacından dikine çerçeveler yap.
16 Her çerçevenin boyu on, eni bir buçuk arşın olacak.
17 Çerçevelerin birbirine uyan iki paralel çıkıntısı olacak. Konutun bütün çerçevelerini aynı biçimde yapacaksın.
18 Konutun güneyi için yirmi çerçeve yap.
19 Her çerçevenin altında iki çıkıntı için birer taban olmak üzere, yirmi çerçevenin altında kırk gümüş taban yap.
20-21 Konutun öbür yanı, yani kuzeyi için de yirmi çerçeve ve her çerçevenin altında iki taban olmak üzere kırk gümüş taban yap.
22 Konutun batıya bakacak arka tarafı için altı çerçeve yap.
23 Arkada konutun köşeleri için iki çerçeve yap.
24 Bu köşe çerçevelerinin alt tarafı ayrı kalacak, üst tarafı ise birinci halkayla birleştirilecek. İki köşeyi oluşturan iki çerçeve aynı biçimde olacak.
25 Böylece sekiz çerçeve ve her çerçevenin altında iki taban olmak üzere on altı gümüş taban olacak.
26-27 ‹‹Konutun bir yanındaki çerçeveler için beş, öbür yanındaki çerçeveler için beş, batıya bakan arka tarafındaki çerçeveler için de beş olmak üzere akasya ağacından kirişler yap.
28 Çerçevelerin ortasındaki kiriş çadırın bir ucundan öbür ucuna geçecek.
29 Çerçeveleri ve kirişleri altınla kapla, kirişlerin geçeceği halkaları da altından yap.
30 ‹‹Konutu dağda sana gösterilen plana göre yap.
31 ‹‹Lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden bir perde yap; üzerini Keruvlarla ustaca süsle.
32 Dört gümüş taban üstünde duran akasya ağacından altın kaplı dört direk üzerine as. Çengelleri altın olacak.
33 Perdeyi kopçaların altına asıp Levha Sandığını perdenin arkasına koy. Perde Kutsal Yerle En Kutsal Yeri birbirinden ayıracak.
34 Bağışlanma Kapağını En Kutsal Yerde bulunan Levha Sandığının üzerine koy.
35 Masayı perdenin öbür tarafına, konutun kuzeye bakan yanına yerleştir; kandilliği masanın karşısına, konutun güney tarafına koy.
36 ‹‹Çadırın giriş bölümüne lacivert, mor, kırmızı iplikle özenle dokunmuş ince ketenden nakışlı bir perde yap.
37 Perdeyi asmak için akasya ağacından beş direk yap, altınla kapla. Çengelleri de altın olacak. Direkler için tunçtan beş taban dök.››

1. (26:14) Çevirilerin çeşitliliğinin nedeni, İbranice sözcüğün hangi hayvan derisini be­lirttiğini kesin olarak bilmeyişimizden kaynaklanmaktadır.