Mısır’dan Çıkış 25

X. TAPINMA ÇADIRI VE KÂHİNLİK (25-40. Bölümler)

Bundan sonraki yedi bölüm, Tapınma Çadırı’nın kurulması, kâhinlik düzeni ve bununla ilgili yasaları içerir. Tanrı’nın gözündeki önemini göstermek için Kutsal Kitap’ta tam olarak elli bölüm Tapınma Çadırı’na ayrılmıştır.

Çadır, Tanrı’nın halkı arasında konut kurduğu bir yapıydı. Çadırın her bölümü bize Mesih’in kişiliği, işi ve Tanrı’ya nasıl yaklaşacağımız konusunda ruhsal dersler verir. Kâhinlik halka, günahın Tanrı ve kendileri arasında bir mesafe yarattığını hatırlatıyordu. Halk, Tanrı’ya yalnızca atanan bu temsilciler kanalıyla yaklaşabilirdi.

A. Tapınma Çadırı’nın Nasıl Yapılacağını Bildiren Buyruklar (25-27. Bölümler)

1. Eşyaların Toplanması (25:1-9)

Musa’ya, halktan Tanrı için armağan toplanması söylendi; bu malzemeler kutsal yerin yapımı için kullanılacaktı. Değerli madenler, kaliteli kumaşlar, hayvan derileri, zeytinyağı, baharatlar ve değerli taşlar, Mısır’dan ayrılan İsrailliler’e verilmişti. İsrailliler, bu mal varlıkları için çalışmışlar, hatta kölelik etmişlerdi. Şimdi bu malları isteyerek veriyorlardı. Tanrı çadırın, vereceği örneğe tıpa tıp uygun yapılmasında ısrarlıydı. Eğer fiziksel bir çadırın yapımı için bu kadar titizlik gösteriliyorsa, Mesih’in halkının, tanrısal Yeni Antlaşma örneğiyle uyumlu olarak bina edilmesi daha da önemlidir!

2. Antlaşma Sandığı (25:10-16)

Sandık akasya ağacından yapılmıştı, içi ve dışı saf altınla kaplıydı. Her iki yanında sandığın taşınması için yerleştirilmiş altın halkalar bulunmaktaydı. Sandık, antlaşmanın taş levhalarını korumak için yapılmıştı. İçinde, iki yasa levhası (16. ayet) ve daha sonra Harun’un değneği ve man testisi (İbr.9:4) bulunuyordu.

3. Bağışlanma Kapağı (25:17-22)

Sandığın kapağı, bağışlanma kapağı olarak adlandırılırdı. Meleğe benzer iki figürü destekleyen altından yapılmış, sağlam bir platformdu. Bu keruvların 1 yüzleri birbirine dönüktü ve yukarı doğru açık kanatlarıyla kapağı örtüyorlardı. Tanrı, kendisini, iki keruv ve bağışlanma kapağının arasındaki görkem bulutunda açıkladı. Keruvlardan, Kutsal Kitap’ın en az on üç kitabında söz edilir. Yahve’nin kutsallık ve doğruluğunu temsil ederler ve kendilerinden Tanrı’nın tahtı ile birlikte söz edilir. Hezekiel 1 ve 10. bölümlerde tanımlanmışlardır.

4. Üzerinde Ekmek Sunulan Masa (25:23-30)

Üzerinde ekmek sunulan masa, saf altınla kaplı tahta bir masaydı. Çevresinde altın bir pervaz bulunmaktaydı. Pervazın çevresine dört parmak eninde bir kenarlık yapılmış ve altın pervazla çevrilmişti. Antlaşma Sandığı gibi, masa da, halkalar içinden geçen altınla kaplı sırıklarla taşınırdı. Dört altın halka, dört ayak üzerindeki dört köşeye yerleştirilmişti. Masanın dört altın halkası, dört ayak üzerindeki dört köşesine konmuştu. Masanın üstüne on iki ekmek yerleştirilmişti (30. ayet); her biri İsrail’in on iki oymağını temsil etmekteydi. Aynı zamanda, masa için saf altından tabaklar, sahanlar, dökmelik sunu testileri ve taslar yapılmıştı.

5. Altın Kandillik ve Aksesuarları (25:31-40)

25:31-39   Kandillik, saf altından yapılmıştı. Üç kolu bir yanda, üç kolu öteki yanda olmak üzere altı kolu vardı. Kandilliğin kollarının her biri için yedi kandil yapılacak, kandiller karşısını aydınlatacak biçimde yerleştirilecekti. Kandillerin her birinin içinde bir fitil ve yağ vardı. Fitil maşaları ve tablaları da saf altından olacaktı (38,39. ayetler).

25:40   Bu eşyalar yapılırken istenen tek önemli şey, Tanrı’nın dağda verdiği örneğe tıpa tıp uygun yapılmalarıydı. İnsan uydurmasına yer yoktu. Aynı şey, tüm ruhsal konular için de geçerlidir: Tanrı’nın buyruklarını izlemeli, bilgeliğiyle verdiği örnekten ayrılmamalıyız.

Tapınma Çadırı’ndaki tüm eşyalar Mesih’in yüceliğini ima etmekteydi: Antlaşma Sandığı, Mesih’in Tanrılığı’nı (altın) ve insanlığını (tahta) simgelemekteydi. Bağışlanma kapağı, yerimize kefaret eden Mesih’in örneğidir (Rom. 3:25). Üzerinde ekmek sunulan masa, Mesih’i Yaşam Ekmeği olarak temsil eder. Kandillik, Mesih’in dünyanın Işığı olduğunu belirtir. Tunç sunak (27. bölüm), Mesih’in Yakmalık Sunu olduğuna örnektir; Kendisini Tanrı uğruna tamamen tüketmişti. Buhur sunağı ya da altın sunak (30. bölüm) Mesih’in Tanrı’ya giden güzel kokusunu resmeder. Yıkanma kazanı, Mesih’in Söz aracılığıyla halkını suyla yıkayıp temizlemesini simgeler (Tit.3:5; Yu.13:10; Ef.5:26).

 

Kutsal Kitap

1 RAB Musaya şöyle dedi:
2 ‹‹İsraillilere söyle, bana armağan getirsinler. Gönülden veren herkesin armağanını alın.
3 Onlardan alacağınız armağanlar şunlardır: Altın, gümüş, tunç;
4 lacivert, mor, kırmızı iplik; ince keten, keçi kılı,
5 deri, kırmızı boyalı koç derisi, akasya ağacı,
6 kandil için zeytinyağı, mesh yağıyla güzel kokulu buhur için baharat,
7 başkâhinin efoduyla göğüslüğü için oniks ve öbür kakma taşlar.
8 ‹‹Aralarında yaşamam için bana kutsal bir yer yapsınlar.
9 Konutu ve eşyalarını sana göstereceğim örneğe tıpatıp uygun yapın.››
10 ‹‹Akasya ağacından bir sandık yapsınlar. Boyu iki buçuk, eni ve yüksekliği birer buçuk arşın olsun.
11 İçini de dışını da saf altınla kapla. Çevresine altın pervaz yap.
12 Dört altın halka döküp dört ayağına tak. İkisi bir yanda, ikisi öbür yanda olacak.
13 Akasya ağacından sırıklar yapıp altınla kapla.
14 Sandığın taşınması için sırıkları yanlardaki halkalara geçir.
15 Sırıklar sandığın halkalarında kalacak, çıkarılmayacak.
16 Antlaşmanın taş levhalarını sana vereceğim. Onları sandığın içine koy.
17 ‹‹Saf altından bir Bağışlanma Kapağı yap. Boyu iki buçuk, eni bir buçuk arşın olacak.
18 Kapağın iki kenarına dövme altından birer Keruv yap.
19 Keruvlardan birini bir kenara, öbürünü öteki kenara, kapakla tek parça halinde yap.
20 Keruvlar yukarı doğru açık kanatlarıyla kapağı örtecek. Yüzleri birbirine dönük olacak ve kapağa bakacak.
21 Kapağı sandığın üzerine, sana vereceğim taş levhaları ise sandığın içine koy.
22 Seninle orada, Levha Sandığının üstündeki Keruvlar arasında, Bağışlanma Kapağının üzerinde görüşeceğim ve İsrailliler için sana buyruklar vereceğim.›› ‹‹Kapporet›› sözcüğü Tanrının öfkesinin yatıştırıldığı, halkının günahlarının bağışlanıp Tanrıyla barıştırıldığı özel yeri ifade ediyordu.
23 ‹‹Akasya ağacından bir masa yap. Boyu ikifç, eni bir, yüksekliği bir buçuk arşın olacak.
24 Masayı saf altınla kapla. Çevresine altın pervaz yap.
25 Pervazın çevresine dört parmak eninde bir kenarlık yaparak altın pervazla çevir.
26 Masa için dört altın halka yap, dört ayak üzerindeki dört köşeye yerleştir.
27 Masanın taşınması için sırıkların içinden geçeceği halkalar kenarlığa yakın olmalı.
28 Sırıkları akasya ağacından yap, altınla kapla. Masa onlarla taşınacak.
29 Masa için saf altından tabaklar, sahanlar, dökmelik sunu testileri, tasları yap.
30 Ekmekleri sürekli olarak huzuruma, masanın üzerine koyacaksın.››
31 ‹‹Saf altından bir kandillik yap. Ayağı, gövdesi dövme altın olsun. Çanak, tomurcuk ve çiçek motifleri kendinden olsun.
32 Kandillik üç kolu bir yanda, üç kolu öteki yanda olmak üzere altı kollu olacak.
33 Her kolda badem çiçeğini andıran üç çanak, tomurcuk ve çiçek motifi bulunacak. Altı kol da aynı olacak.
34 Kandilliğin gövdesinde badem çiçeğini andıran dört çanak, tomurcuk ve çiçek motifi olacak.
35 Kandillikten yükselen ilk iki kolun, ikinci iki kolun, üçüncü iki kolun altında kendinden birer tomurcuk bulunacak. Toplam altı kol olacak.
36 Tomurcukları, kolları tek parça olan kandillik saf dövme altından olacak.
37 ‹‹Kandillik için yedi kandil yap; kandiller karşısını aydınlatacak biçimde yerleştirilsin.
38 Fitil maşaları, tablaları saf altından olacak.
39 Bütün takımları dahil kandilliğe bir talant saf altın harcanacak.
40 Her şeyi sana dağda gösterilen örneğe göre yapmaya dikkat et.››

1. (25:17-22) Keruv sözcüğü, “kutsamak”, “övmek”, ya da “tapmak” anlamına gelen Sami dilinden alınmış olabilir, ancak İbranice’deki karav, ‘yaklaşmak’ sözcüğünden alınmış olabileceği görüşü daha yaygındır. Böylelikle Keruvlar, “örten” ya da koru­mak için “yaklaşanlardır.”