Mezmurlar 82

82. Mezmur: Yeryüzü Kralları Mahkeme Önünde

82:1   Mahkeme kurulu toplanmaya çağrılır. Yargıç (Tanrı), kürsüsündeki yerini almıştır. Yeryüzünün krallarını ve yargıçlarını paylamak amacıyla tanrısal kurulu özel bir oturum için toplamıştır. Kendilerinden ilahlar olarak söz eder, çünkü Tanrı’nın temsilcileridirler; düzenli bir toplum oluşturmaları için Tanrı tarafından atanmış, Tanrı hizmetkârlarıdırlar. Aslında, elbetteki onlar da bizim gibi yalnızca insandırlar. Ancak konumları nedeniyle Tanrı tarafından meshedilmişlerdir. Tanrı’yı kişisel olarak tanımasalar bile, Tanrı’nın resmi temsilcileridirler ve bu nedenle ilahlar olarak saygıyla çağrılırlar. İlah sözcüğünün temel anlamı güçlü olandır.

82:2   Tanrı onları, önce görevlerini kötüye kullandıkları için azarlar. Rüşvet ve yolsuzlukla suçlanmaktadırlar. Yönetimleri altındaki zenginlere öncelik tanıyarak yoksulları ezmişlerdir. Suçluları cezalandırmamışlar ve masumların haklarını aramamışlardır. Adalet terazisi, zulüm terazisine dönüşmüştür.

82:3,4   Sonra bütün yeryüzünün Yargıcı, onlara toplum adaleti konusundaki sorumluluklarını bir kez daha hatırlatır. Görevleri, yoksulların ve öksüzlerin, mazlumların ve yoksulların haklarını savunmaktır. Sahipsiz ve ezilmiş olanların yardımcıları olmaları gerekir.

82:5   Ancak Rab’bin bütün bu uyarılarına rağmen, gelişme göstereceklerine ilişkin umut yok gibidir. Tanrı, bir sahnede kendi kendisiyle konuşurcasına, bilgisiz ve anlayışsız hareket ettikleri için içini çeker. Karanlıkta kendileri de el yordamıyla yürüdükleri için, yön arayan diğerlerine yardım etmeleri umudu azdır. Adil ve bilgece davranmayışlarının sonucunda, toplumun temel düzeni sarsılmıştır. Yasa ve düzen ortadan kaybolmuştur.

82:6,7   Gökyüzüne, ayrıcalık tanınarak yüceltilmiş olmalarına rağmen, cezalandırılarak düşeceklerdir. Tanrı’nın onları ilahlar ve En Yüce Olan’ın çocukları olarak çağırdığı gerçeği, yargılanmayacakları anlamına gelmemektedir. Onlara da diğer insanlar gibi davranılacak ve sıradan bir önder gibi düşeceklerdir. Aslında cezalarının derecesi ayrıcalıklarının büyüklüğü nedeniyle daha da ağır olacaktır.

Rabbimiz, altıncı ayeti bir kez düşmanlarıyla konuşurken, alıntı yaparak kullanmıştı (Yu.10:32-36). Kendisinin Tanrı’yla eşit olduğunu iddia ettiği için, O’nu Tanrı’ya küfretmekle suçlamışlardı.

İsa şu karşılığı verdi: “Yasanızda, ‘Siz ilahlarsınız, dedim’ diye yazılı değil mi? Tanrı, kendilerine sözünü gönderdiği kimseleri ilahlar diye adlandırır. Kutsal Yazı da geçerliliğini yitirmez. Baba beni kendine ayırıp dünyaya gönderdi. Öyleyse ‘Tanrı’nın Oğlu’yum’ dediğim için bana nasıl ‘Küfür ediyorsun’ dersiniz?

Batı zihniyetine göre kanıt, net ya da ikna edici değil gibi görünebilir, ama Rab’bi işitenler üzerindeki etkisi güçlüdür. İsa’nın en küçük kanıttan başlayarak en büyüğüne kadar tüm kanıtları gösterdiğini anladılar. Kanıtın gücü aşağıda belirtildiği gibidir:

82. Mezmur’da yönetici ve yargıçlara Tanrı tarafından ilahlar olarak hitap edilir. Aslında tanrısal bir değere sahip değildirler, ama Tanrı’nın görevlileri konumunda olduklarından bu saygın adla anılırlar. En büyük farklılıkları, Tanrı sözünün onlara gelmiş oluşudur. Yönetim ve adaletle ilgilendiklerinden, Tanrı tarafından resmen atanmışlardır (Rom.13:1).

Eğer ilahlar sözcüğü bu tür kişilere kolayca uygulanabildiyse, Rab İsa için uygulanması çok daha uygun ve yerindedir. Rab İsa, kutsal kılınmış ve Baba Tanrı aracılığıyla dünyaya gönderilmiştir. Bunun anlamı, öncesizlikten beri gökyüzünde Baba Tanrı’yla yaşamış olduğudur. Baba sonra O’nu yeryüzünde bir göreve atamış ve Beytlehem’de doğması için göndermiştir.

Yahudiler, kendisinin Tanrı olduğunu iddia ettiğini tam olarak anlamışlardı. O’nu yakalamaya çalıştılar, ama O ellerinden sıyrılıp kurtuldu (Yu.10:39).

82:8   Ama şimdi mezmurun son ayetine dönelim:

Kalk, ey Tanrı, yargıla yeryüzünü!

Çünkü bütün uluslar senindir.

Asaf, Rab’bi insan ilişkilerine müdahale etmeye, doğruluk ve adalet getirerek ahlâksızlık ve eşitsizliğe son vermeye çağırır. Bu dua, Rab İsa yeryüzünde egemenlik sürmek üzere geri döndüğünde yanıtlanacaktır. Peygamberlerin önceden bildirdiği gibi, “O zaman adalet çöle dek yayılacak, doğruluk meyve bahçesinde yurt bulacak”tır (Yşa.32:16). Yeryüzü sosyal adalet ve özgürlüğün tadını çıkaracak, rüşvet ve dolandırıcılıktan kurtarılacaktır.

 

Kutsal Kitap

1 Tanrı yerini aldı tanrısal kurulda,
Yargısını açıklıyor ilahların ortasında:
2 ‹‹Ne zamana dek haksız karar verecek,
Kötüleri kayıracaksınız? |iSela
3 Zayıfın, öksüzün davasını savunun,
Mazlumun, yoksulun hakkını arayın.
4 Zayıfı, düşkünü kurtarın,
Onları kötülerin elinden özgür kılın.››
5 Bilmiyor, anlamıyorlar,
Karanlıkta dolaşıyorlar. Yeryüzünün temelleri sarsılıyor.
6 ‹‹ ‹Siz ilahlarsınız› diyorum,
‹Yüceler Yücesinin oğullarısınız hepiniz!›
7 Yine de insanlar gibi öleceksiniz,
Sıradan bir önder gibi düşeceksiniz!››
8 Kalk, ey Tanrı, yargıla yeryüzünü!
Çünkü bütün uluslar senindir.