Mezmurlar 135

135. Mezmur: Övgünün Nedeni

135:1-2   İlk iki ayet, Rab’bi övmek için yapılan genel bir çağrıdır. “RAB’be övgüler sunun!” ifadesinin kâhinlere ve Levililer’e söylendiği kesindir, ama aynı zamanda bütün İsrail halkına ve Tanrı’dan korkanlara da söylenmiştir (bkz. 19, 20. ayetler).

135:3   Adının övülmesi için kanıt olarak gösterilen nedenlerin çokluğuna dikkat edin! RAB iyidir. Ne şimdiki çağda ne de sonsuzlukta, yaratılmış olan hiçbir dil, O’nun ne kadar iyi olduğunu asla söyleyemeyecektir. Yapabileceğimiz tek şey, bu gerçeği kabul etmek ve O’na hayran olmaktır.

 Adı güzel ve hoştur. O’nun şaşırtan lütfu, günahkâr sefilleri kurtarır ve onlara sonsuz yücelik bağışlar.

135:4   Rab İsrail’i kendi halkı olarak seçti. Tanrı’nın egemen seçimi, hayret içindeki insana sürekli şu soruyu sordurur: “Neden ben?” Tanrı’ya tapınmamızı sağlayan O’nun lütfudur!

135:5   Rab büyüktür. O’nun yaratıcı, sağlayıcı ve kefaret eden olduğunu düşündüğümüzde derin bir hayranlıkla, “Ne kadar yücesin!” deriz.

Rabbimiz bütün ilahlardan üstündür; bütün yöneticilerin, güçlerin ve putların üstündedir. “Kaftanının ve kalçasının üzerinde şu ad yazılıydı: KRALLARIN KRALI VE RABLERİN RABBİ” (Va.19:16).

135:6   Tanrı bütün evrende egemendir (6. ayet). Akla gelebilecek her yerde istediğini yapabilir. Arthur Pink bu konuda şunları yazmıştır:

Tanrısal egemenliğin anlamı, Tanrı’nın Tanrı oluşudur. En yüce ada sahip Olan evrenin tahtında oturur, her şeyi yönetir, her şey “kendi isteği doğrultusunda gelişir.” 1

135:7   Doğa üzerinde güç sahibidir. Bulutlar, şimşek ve rüzgar O’nun güçlü eli tarafından yönetilir. Stephen Charnock şöyle der: “Tanrı’nın gücü kendisi gibidir: Tükenmez, sonsuz ve akıl almazdır; kontrol edilemez, sınırlanamaz, hiçbir yaratık O’nun amacına engel olamaz.”

135:8,9   İsrail’i Mısır’dan kurtardı. Tanrı’nın İsrail tarihindeki en büyük güç gösterisi, gönderdiği belalarla (ilk doğanların ölümüyle doruğa ulaşan) firavunu ezmek ve Kızıldeniz’i ortadan ikiye ayırmaktı.

135:10,11   İsrail’in düşmanlarını yenilgiye uğrattı. Halkına lütfederek Sihon, Og ve Kenan topraklarında yerleşmiş diğer tanrısız ulusların bütün krallarına karşı zafer kazanılmasını sağladı.

135:12   Kenan ülkesini İsrail’e verdi. Kenan ülkesini, Mısır’dan çıkardığı halkına bir miras olarak verdi.

135:13   O, sonsuzdur. Adı sonsuza kadar sürer. Aynı zamanda O’nun adı karakterini ifade eder.

Sonsuz üne sahiptir. Bütün sonsuzluk boyunca sevgiyle anılacaktır.

135:14   Adil ve şefkatlidir. Halkının davasını savunacağına ve çocuklarına şefkat göstereceğine güvenebiliriz. Musa ilk kez Yasa’nın Tekrarı 32:36’da bu övgü ezgisini söylemiştir, ancak ezgi asla son bulmayacaktır.

135:15-18   Tanrı, bütün putlardan üstündür. Bu sahte tanrılardan yalnızca söz etmek bile onların değersizliğini açığa vurmak için yeterlidir. Altın ve gümüşten yapılmışlardır ve bu nedenle yok olacaklardır. İnsan elinin eseridirler, bu nedenle insanın bile altındadırlar. Konuşamaz, göremez ve duyamazlar; yaşam belirtisi göstermezler. Söylemesi üzücü de olsa, putları yapan herkes onlara benzeyecektir: Ruhsal olarak kör, sağır, dilsiz ve ölü.

135:19,20   Tanrı’nın büyüklüğünü düşünmek bizde O’nu övmek için büyük bir arzu yaratır. O’nu onurlandırmaya, övmeye, O’na sadık kalmaya, tapınmaya ve şükretmeye yönlendiriliriz. Bütün İsrail evi O’nu övmelidir. Kâhinler olarak hizmet eden Harun soyu O’nu övmelidir. Levililer olarak hizmet sunanlar, O’nu övmelidir. Rab’be saygı duyanlar, yani başka bir deyişle herkes O’nu övmelidir. Mesih Siyon’a geri döndüğünde ve Yeruşalim’de egemenlik sürdüğünde İsrail şu ezgiyi söyleyecektir:

135:21   Yeruşalim’de oturan RAB’be Siyon’dan övgüler sunulsun!

   RAB’be övgüler sunun!

Bizim de söylememiz ve yapmamız gereken budur.

 

Kutsal Kitap

1-2 RABbe övgüler sunun!
RABbin adına övgüler sunun,
Ey RABbin kulları!
Ey sizler, RABbin Tapınağında,
Tanrımızın Tapınağının avlularında hizmet edenler,
Övgüler sunun!
3 RABbe övgüler sunun,
Çünkü RAB iyidir.
Adını ilahilerle övün,
Çünkü hoştur bu.
4 RAB kendine Yakup soyunu,
Öz halkı olarak İsraili seçti.
5 Biliyorum, RAB büyüktür,
Rabbimiz bütün ilahlardan üstündür.
6 RAB ne isterse yapar,
Göklerde, yeryüzünde,
Denizlerde, bütün derinliklerde.
7 Yeryüzünün dört bucağından bulutlar yükseltir,
Yağmur için şimşek çaktırır,
Ambarlarından rüzgar estirir.
8 İnsanlardan hayvanlara dek
Mısırda ilk doğanları öldürdü.
9 Ey Mısır, senin orta yerinde,
Firavunla bütün görevlilerine
Belirtiler, şaşılası işler gösterdi.
10 Birçok ulusu bozguna uğrattı,
Güçlü kralları öldürdü:
11 Amorlu kral Sihonu,
Başan Kralı Ogu,
Bütün Kenan krallarını.
12 Topraklarını mülk,
Evet, mülk olarak halkı İsraile verdi.
13 Ya RAB, adın sonsuza dek sürecek,
Bütün kuşaklar seni anacak.
14 RAB halkını haklı çıkarır,
Kullarına acır.
15 Ulusların putları altın ve gümüşten yapılmış,
İnsan elinin eseridir.
16 Ağızları var, konuşmazlar,
Gözleri var, görmezler,
17 Kulakları var, duymazlar,
Soluk alıp vermezler.
18 Onları yapan, onlara güvenen herkes
Onlar gibi olacak!
19 Ey İsrail halkı, RABbe övgüler sun!
Ey Harun soyu, RABbe övgüler sun!
20 Ey Levi soyu, RABbe övgüler sun!
RABbe övgüler sunun, ey RABden korkanlar!
21 Yeruşalim’de oturan RAB’be
Siyon’dan övgüler sunulsun! RAB’be övgüler sunun!

1. Pink, Attributes, s.27.