Levililer 4

Ç. Günah Sunusu (4:1 – 5:13)

Günah sunusu (İbranice hattā’th1), kurtarılmış halk tarafından sunulurdu. Bir günahkârın kurtulmak için Rab’be gelişini belirtmezdi. Günah sunusunu, Rab’le antlaşma ilişkisine sahip olan ve bağışlanma arayan bir İsrailli sunardı. Günah sunusu, bilerek ya da bilmeyerek işlenen günahlar için sunulurdu.

Sunu: Günah işleyen kişinin davranışına bağlı olarak günah sunusunun farklı çeşitleri vardı: Meshedilen kâhin: başkâhin, günah işleyerek halkını suçlu kılarsa (3. ayet) kusursuz genç bir boğa sunardı. Tüm İsrail topluluğu (13. ayet) ise günah işlediğinde genç bir boğa getirirdi; önder (22. ayet) kusursuz bir teke getirirdi; sıradan bir kişi (27. ayet) kusursuz bir dişi keçi (28. ayet) ya da kusursuz bir dişi kuzu getirirdi (32. ayet). (İbranice sözcükler burada yetişkin hayvanları ima etmektedir.)

Sunuyu sunanların görevleri: Genelde sunuyu sunan kişi, hayvanı konutun avlusuna getirir, Rab’be sunar, elini hayvanın başına koyar, onu keser ve yağını, böbreklerini ve karaciğerin üzerindeki yağlı yuvarlak kısmını çıkartırdı. Topluluğun ileri gelenleri, topluluk adına hareket ederlerdi (15. ayet). Kurban edilen hayvanın ölümü, simgesel olarak günahkârın ölümü yerine geçerdi.

Kâhinin görevleri: Başkâhin, kendisi ve topluluk için kurbanın kanını konuttaki kutsal yere taşır, perdenin önünde yedi kez serperdi (5,6,16,17. ayetler). Kan aynı zamanda altın buhur sunağının boynuzlarına da serpilirdi (7, 18. ayetler). Kâhin sonra, kanın geri kalanını yakmalık sunu sunağının dibine dökerdi (7, 18. ayetler). Bir önder ve halktan biri için meshedilmiş bir kâhin, kanı yakmalık sunu sunağının boynuzlarına serper ve kanın geri kalanını sunağın dibine dökerdi (25, 30, 34. ayetler). Kâhin, tüm halk sınıfları için hayvanın yağını, böbreklerini ve karaciğerinin üzerindeki yağlı yuvarlak kısmı ve kuyrukyağını yakmalık sunu sunağının üzerinde yakardı (8-10, 19, 26, 31. ayetler). Sunu, başkâhin ya da tüm topluluk içinse, hayvanın diğer bölümleri ordugahın dışına götürülerek yakılırdı (11,12,21. ayetler).

Sununun dağıtılması: Rab’be düşen pay, sunağın üzerinde yakılan parçalardı: Yağ, böbrekler, karaciğerin üzerindeki yağlı yuvarlak kısım vb. Kâhin, bir önderin ya da halktan birinin sunularının etini yiyebilirdi, çünkü bu sunuların kanı Rab’bin huzuruna götürülmemişti (7:30). Ancak başkâhinin ya da topluluğun sunduğu sunularda kan kutsal yere götürülürdü (4:5,6,16,17). Başkâhin, aynı zamanda aynı nedenden ötürü 5:6,7,11. ayetlerde belirtilen sunuları da yiyebilirdi. Yukarıda sözü edilen sunuların hiçbir parçası sunuyu sunan kişi için ayrılmazdı.

Kanı kutsal yere götürülen herhangi bir günah sunusunun bedeni, ordugahın dışında yakılırdı. Aynı şekilde Rabbimiz, kendi kanı aracılığıyla ilk ve son kez olarak Kutsal Yer’e, Yeruşalim kentinin dışında acı çektikten sonra girdi (İbr. 9:12). Bize, uğradığı aşağılanmaya katlanarak ordugahın dışına çıkan Rabbimizin ardından gitmemiz öğütlenir (İbr.13:13).

Not: “Bilmeyerek işlenen günah” ifadesi, günah bilinci eksikliğinden fazlasını ifade ediyor gibidir. Büyük olasılıkla anlamı, günahın isteyerek, bilerek ya da meydan okuyarak işlenmediğini belirtir. İsteyerek işlenen günahlar için kurban yoktur; ölüm cezası uygulaması zorunludur (Say.15:30).

Bir günah sunusu getiren kişi, zayıflık ya da ihmal nedeniyle istemeyerek günah işlediğini kabul eder. Günahlarının bağışlanmasını ve törensel temizliği istemektedir.

Günah sunusu, bizim için “günah yapılan”, günah nedir bilmeyen Mesih’i simgeler. Öyle ki bizler, Mesih’te Tanrı’nın doğruluğu olabilelim. Bazı kişiler, günah sunusunun, kim olduğumuzla ilgilenen Mesih’ten söz ettiğini düşünür. Suç sunusu ise yaptıklarımızla ilgilenen Mesih’i resmeder.

Günah nedir bilmeyen, Kutsal Olan,
Tanrı tarafından bizim uğrumuza ‘günah yapıldı’;
Utanç veren çarmıhta Kurtarıcımız, canlarımızı kazanmak için öldü.
Günahlarımızı ancak O’nun değerli kanı yıkayabilirdi;
Zayıflık aracılığıyla Kurtarıcımız cehennemi yendi,
Ölümüyle zafer kazandı.
— Hannah K. Burlingham

 

Kutsal Kitap

1 RAB Musaya şöyle dedi:
2 ‹‹İsrail halkına söyle: ‹Biri buyruklarımdan birinde yasakladığım bir şeyi yapar, bilmeden günah işlerse;
3 meshedilmiş kâhin günah işleyerek halkını da suçlu kılarsa, işlediği günahtan ötürü RABbe günah sunusu olarak kusursuz bir boğa sunmalı.
4 Boğayı Buluşma Çadırının giriş bölümüne, RABbin önüne getirip elini onun başına koymalı ve RABbin huzurunda onu kesmeli.
5 Meshedilmiş kâhin boğa kanının birazını Buluşma Çadırına götürecek.
6 Parmağını kana batırıp En Kutsal Yerin perdesi önünde, RABbin huzurunda yedi kez serpecek.
7 Sonra çadırda, RABbin huzurunda, buhur sunağının boynuzlarına sürecek. Boğanın artakalan kanını çadırın giriş bölümündeki yakmalık sunu sunağının dibine dökecek.
8 Günah sunusu olarak adanan boğanın bütün yağını alacak. Bağırsak ve işkembe yağlarını,
9 böbrekleri, böbrek üstü yağlarını, karaciğerden böbreklere uzanan perdeyi,
10 esenlik kurbanı olarak sunulan sığırda olduğu gibi ayıracak. Bunları yakmalık sunu sunağı üzerinde yakacak.
11-12 Boğanın artakalan parçalarını; derisini, etinin tümünü, başını, ayaklarını, işkembesini, bağırsaklarını, gübresini ordugahın dışında küllerin döküldüğü temiz bir yere götürecek; küllerin üzerinde odun ateşiyle yakacak.
13 ‹‹ ‹Eğer bütün İsrail topluluğu bilmeden günah işler, RABbin buyruklarından birinde yasaklanmış olanı yaparsa durum gözden kaçsa bile suçlu sayılır.
14 İşlediği günah açığa çıkınca, topluluk günah sunusu olarak bir boğa sunmalı, onu Buluşma Çadırının önüne getirmeli.
15 RABbin huzurunda topluluğun ileri gelenleri ellerini boğanın başına koyacak ve boğa RABbin huzurunda kesilecek.
16 Meshedilmiş kâhin boğanın kanını Buluşma Çadırına götürecek.
17 Parmağını kana batırıp RABbin huzurunda, perdenin önünde yedi kez serpecek.
18 Sonra çadırda RABbin huzurunda bulunan sunağın boynuzlarına sürecek. Boğanın artakalan kanını çadırın giriş bölümündeki yakmalık sunu sunağının dibine dökecek.
19 Boğanın bütün yağını alıp sunağın üzerinde yakacak.
20 Günah sunusu olarak sunulan boğaya yaptığının aynısını yapacak. Böylece kâhin halkın günahlarını bağışlatacak ve halk bağışlanacak.
21 İlk boğayı yaktığı gibi bunu da ordugahın dışına çıkarıp yakacak. Topluluğun günah sunusudur bu.
22 ‹‹ ‹Önderlerden biri günah işler, bilmeden Tanrısı RABbin buyruklarından birinde yasak olanı yaparsa, suçlu sayılır.
23 İşlediği günah kendisine açıklanırsa, sunu olarak kusursuz bir teke getirmeli.
24 Elini tekenin başına koymalı ve yakmalık sunuların kesildiği yerde RABbin huzurunda onu kesmeli. Bu bir günah sunusudur.
25 Kâhin günah sunusunun kanına parmağını batırıp yakmalık sunu sunağının boynuzlarına sürecek. Artakalan kanı yakmalık sunu sunağının dibine dökecek.
26 Tekenin bütün yağını esenlik kurbanının yağı gibi sunak üzerinde yakacak. Kâhin kişinin günahını bağışlatacak ve kişi bağışlanacak.
27 ‹‹ ‹Eğer halktan biri RABbin buyruklarından birinde yasak olanı yapar, bilmeden günah işlerse, suçlu sayılır.
28 İşlediği günah kendisine açıklanırsa, günahından ötürü sunu olarak kusursuz bir dişi keçi getirmeli.
29 Elini günah sunusunun başına koymalı ve yakmalık sunuların kesildiği yerde onu kesmeli.
30 Kâhin sununun kanına parmağını batırıp yakmalık sunu sunağının boynuzlarına sürecek. Artakalan kanı sunağın dibine dökecek.
31 Kişi keçinin bütün yağını, esenlik kurbanında olduğu gibi ayıracak. Kâhin RABbi hoşnut eden koku olarak onu sunakta yakacak, kişinin günahını bağışlatacak ve kişi bağışlanacak.
32 ‹‹ ‹Eğer biri günah sunusu olarak bir kuzu getirirse, kuzu dişi ve kusursuz olmalı.
33 Elini günah sunusunun başına koyacak ve yakmalık sunuların kesildiği yerde onu günah sunusu olarak kesecek.
34 Kâhin sununun kanına parmağını batırıp yakmalık sunu sunağının boynuzlarına sürecek. Artakalan kanı sunağın dibine dökecek.
35 Esenlik kurbanı kuzusunda olduğu gibi kişi sununun bütün yağını ayırmalı. Kâhin RAB için yakılan sunuların üzerinde hepsini sunakta yakacak. Kâhin kişinin günahını bağışlatacak ve kişi bağışlanacak.

1. Bize garip gelse de, Eski Antlaşma’da neredeyse 300 kez karşımıza çıkan bu aynı İbranice sözcük “günah” ya da “günah sunusu” anlamına gelir.