Hezekiel 48

3. Ülkenin Bölünmesi (48. Bölüm)

48:1-7   Ülke, Akdeniz’den, ülkenin doğu sınırına kadar yatay, dar ve uzun bir arazi olarak bölünecektir. Kuzeydeki dar ve uzun arazi Dan oymağına ayrılmıştır (1. ayet). Sonra bunun altında Aşer (2. ayet), Naftali (3. ayet), Manaşşe (4. ayet), Efrayim (5. ayet) Ruben (6. ayet) ve Yahuda (7. ayet) yer alacaktır.

48:8-22   Güney Yahuda, önderin payı olarak ayrılacaktır. Bu paya kutsal kent ve Yeruşalim de dahildir. Bu “kutsal bölge” geniş bir kare bölge olacak ve Lut Gölü’nün kuzey kısmıyla sınırı olacaktır. Yatay, dar ve uzun üç araziye bölünecek, kuzey kısmı kâhinlere ayrılacak, ortasında bin yıllık dönemdeki tapınak bulunacaktır. Ortadaki yatay, dar ve uzun arazi Levililer için, güneydeki dar ve uzun arazi ise sıradan insanlar için ayrılmıştır. Karenin doğu ve batısında kalan toprak öndere ait olacaktır.

48:23-27   Sonra kutsal bölgenin güneyi, Benyamin (23. ayet), Şimon (24. ayet), İssakar (25. ayet), Zevulun (26. ayet) ve Gad oymaklarına pay olarak verilecektir.

48:28-35   Yeni Yeruşalim kentinin on iki kapısı olacak, her bir yanda üç kapı bulunacak, kapıların her biri İsrail’in on iki oymağına ait olacaktır. Adı: Yahve şammaRAB ORADA– olacaktır.

Bu isim bize Tanrı’nın yüreğinde daima var olan bir şeyi hatırlatır: Tanrı yaratıklarını öylesine çok sevmektedir ki, onları daima yakınında tutmayı planlamıştır. Daima arar ve sorar: “Neredesin?” diyerek tövbe ve imana davet eder. Tanrı Oğlu olarak, bizler için ölmek üzere yeryüzüne bile inmiştir. Arzusu yerine gelecektir: İnsan O’nun yüreğine yakın olacaktır. Kaybolanların arayışına katılabilir, yeryüzünde O’nun yüreğine yakın yaşarken kaybolanlarla ilgilenebiliriz. Bu, Tanrı’nın bizler için isteğidir.

Hezekiel Kitabı’yla ilgili yorumumuzu, bir Eski Antlaşma araştırmacısı olan İbrani asıllı Hıristiyan, Charles L. Feinberg’in bir özetiyle kapatıyoruz:

Bu eşsiz önbildiri, Tanrı’nın yüceliğinin bir görümüyle başladı ve yüceltilmiş Yeruşalim’in Kenti’nde Rab’bin yüceliğinin tanımlanmasıyla sona ermektedir. Hezekiel, Vahiy Kitabı’nı kaleme alan Yuhanna gibi, kutsal ve yüce Tanrı’nın insanla birlikte oturduğu sonucuna varır. Tarihte bunun ötesinde daha büyük bir hedef yoktur. Tanrı’nın en büyük hedefi, insanla bir arada yaşamaktır. 1

 

Kutsal Kitap

1 ‹‹Oymakların adları şunlardır: Kuzey sınırında Dana bir pay verilecek. Dan sınırı Hetlon yolundan Levo-Hamata uzanacak; Hasar-Enan ve Hamaya yakın Şamın kuzey sınırı doğudan batıya uzanan sınırın bir bölümünü oluşturacak.
2 ‹‹Aşere bir pay verilecek; sınırı Danın doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak.
3 ‹‹Naftaliye bir pay verilecek; sınırı Aşerin doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak.
4 ‹‹Manaşşeye bir pay verilecek; sınırı Naftalinin doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak.
5 ‹‹Efrayime bir pay verilecek; sınırı Manaşşenin doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak.
6 ‹‹Rubene bir pay verilecek; sınırı Efrayimin doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak.
7 ‹‹Yahudaya bir pay verilecek; sınırı Rubenin doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak.
8 ‹‹Yahudanın doğudan batıya uzanan sınırına bitişik topraklar, RABbe ayıracağınız özel armağan olacak. Genişliği 25 000 arşın, doğudan batıya uzunluğu bir oymağa düşen pay kadar olacak. Tapınak bunun ortasında olacak.
9 ‹‹RABbe özel olarak sunacağınız payın uzunluğu 25 000 arşın, genişliği 10 000 arşın olacak.
10 Bu kâhinler için kutsal pay olacak. Kuzeyde uzunluğu 25 000 arşın, batıda genişliği 10 000 arşın, doğuda genişliği 10 000 arşın, güneyde uzunluğu 25 000 arşın olacak. RABbin Tapınağı bunun ortasında olacak.
11 Bu bölge Sadok soyundan gelen kutsanmış kâhinler için olacak. Onlar bana bağlılıkla hizmet ettiler, İsrail halkı yoldan saptığında Levililer de yoldan saptı, ama onlar sapmadı.
12 Orası ülkenin kutsal payından özel bir armağan olarak onlara verilecek. Levililerin topraklarına bitişik çok kutsal bir bölge olacak.
13 ‹‹Levililerin kâhinlerin sınırı yakınında 25 000 arşın uzunlukta, 10 000 arşın genişlikte bir payları olacak. Bu bölgenin uzunluğu 25 000 arşın, genişliği 10 000 arşın olacak.
14 Levililer orayı satmayacak, değiş tokuş etmeyecekler. Bu, ülkenin en iyi bölümüdür, başkasının eline geçmemeli. Çünkü orası RABbe adanmıştır.
15 ‹‹Bölgenin geri kalan 25 000 arşın uzunlukta, 5 000 arşın genişlikteki bölümü halkın yerleşmesi içindir. Orası evlere, otlaklara ayrılacak. Kent bunun ortasında kurulacak.
16 Ölçüleri şöyle olacak: Kuzeyde, güneyde, doğuda, batıda 4 500er arşınfş.
17 Kent için ayrılan otlak da kuzeyde, güneyde, doğuda, batıda 250şer arşın olacak.
18 Kutsal bölgenin sınırında kalan yerin doğusu 10 000 arşın, batısı 10 000 arşın olacak. Kutsal bölgeye bitişik topraklarda yetişen ürün kentte çalışanların olacak.
19 İsrailin her oymağından kentte çalışanlar toprağı işleyecekler.
20 Bu bölgenin tamamı kare şeklindedir. Her yanı 25 000 arşındır. Özel bir armağan olarak kentin mülküyle birlikte kutsal bölgeye düşen payı ayıracaksınız.
21 ‹‹Kutsal bölgeye düşen pay ile kente düşen payın iki yanındaki topraklar öndere verilecek. Bu topraklar kutsal bölgeye düşen 25 000 arşınlık payın doğusundan ve batısından ülkenin doğu ve batı sınırlarına uzanacak. Oymaklara düşen paylar boyunca uzanan bu iki bölge önderin olacak. Kutsal bölgeye düşen pay ile tapınak bunun ortasında olacak.
22 Böylece Levililere düşen pay ile kente düşen pay öndere verilen toprakların ortasında kalacak. Öndere verilecek topraklar Yahudayla Benyamin sınırı arasında kalacak.
23 ‹‹Geri kalan oymaklara düşen pay şöyle: Benyamine bir pay verilecek; sınırı doğudan batıya uzanacak.
24 ‹‹Şimona bir pay verilecek; sınırı Benyaminin doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak.
25 ‹‹İssakara bir pay verilecek; sınırı Şimonun doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak.
26 ‹‹Zevuluna bir pay verilecek; sınırı İssakarın doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak.
27 ‹‹Gada bir pay verilecek; sınırı Zevulunun doğudan batıya uzanan sınırına bitişik olacak.
28 ‹‹Gadın güney sınırı Tamardan güneye, oradan Meriva-Kadeş sularına, oradan da Mısır Vadisi boyunca Akdenize dek uzanacak.
29 ‹‹Mülk olarak İsrail oymaklarına bölüştüreceğiniz ülke budur. Onlara düşecek paylar bunlardır.›› Böyle diyor Egemen RAB.
30-31 ‹‹Kentin çıkış kapıları şunlar olacak: 4 500 arşın uzunluktaki kuzey yanında üç kapı olacak. Kentin kapılarına İsrail oymaklarının adları verilecek. Kuzeyde Ruben Kapısı, Yahuda Kapısı, Levi Kapısı olacak.
32 4 500 arşın uzunluktaki doğu yanında üç kapı olacak: Yusuf Kapısı, Benyamin Kapısı, Dan Kapısı.
33 4 500 arşın uzunluktaki güney yanında üç kapı olacak: Şimon Kapısı, İssakar Kapısı, Zevulun Kapısı.
34 4 500 arşın uzunluktaki batı yanında üç kapı olacak: Gad Kapısı, Aşer Kapısı, Naftali Kapısı.
35 ‹‹Kentin çevresi 18 000 arşın olacak ve o günden başlayarak kentin adı ‹Yahve şamma› olacak.››

1. Feinberg, Ezekiel, s.239.