Hezekiel 45

C. Bin Yıllık Dönem Yönetimi (45, 46. Bölümler)

45:1   İsrail ülkesinin ortasında Rab için kutsal bir bölge ayrılacaktı. Bu bölgenin ölçüleri şöyledir: Uzunluğu 25.000 arşın, genişliği 20.000 arşın.

45:2-5   Bu bölge, iki uzun ve dar alana bölünecekti. Üst yarısında Kutsal Yer bulunacak, bu yer aynı zamanda kâhinlere ait olacaktı. Alt yarısı ise Levililer’e ayrılmıştı.

45:6   Karenin altında üçüncü bir uzun ve dar alan olacak ve bu sıradan yerde Yeruşalim kenti bulunacaktı.

45:7-8   Bu karenin doğu ve batısına kadar olan bütün ülke, toprağın sınırlarına dek, öndere ait olacaktı.

45:9-12   İsrail önderleri adil ve dürüst davranmalı (9. ayet), doğru terazi ve ölçekler kullanmalıydılar.

45:13-17   Bu ayetlerde, halka İsrail’deki öndere ürünlerinin belirli bir yüzdesini sunmaları buyrulur. Bu sunularla kurbanlar ve kutlama günleri için destek sağlanacaktı.

45:18-20   İlk ayın onuncu gününde Kutsal Yer temizlenmeliydi. Aynı ayın yedinci gününde halk yanlışlıkla ya da bilgisizlikten ötürü işledikleri günahlarından temizlenmeliydiler.

45:21-25   Fısıh Bayramı, ilk ayın on dördüncü gününde, çardak bayramı yedinci ayın on beşinci gününde kutlanmalıydı.

Burada Pentikost şenliğinden, Boru Çalma Günü’nden ya da Kefaret Günü’nden söz edilmemektedir.

Bütün bu tören ve kutsal günlere baktığımızda, Mesih’e bizim yerimize işleri tamamladığı ve ilk ve son kez kurban olduğu için minnettar olmalıyız!

BİN YILLIK DÖNEMDEKİ KURBANLAR ÜZERİNE ARASÖZ

Hezekiel 43:20, 26; 45:15, 17’de, bazı sunuların kefaret etme amacıyla sunulacakları özellikle belirtilir. Bu, İbraniler 10:12’yle nasıl uyuşabilir? “Oysa Mesih günahlar için sonsuza dek geçerli tek bir kurban sunduktan sonra Tanrı’nın sağında oturdu.” Ya da İbraniler 10:18 ile nasıl bağdaşabilir? Bunların bağışlanması durumunda artık günah için sunuya gerek yoktur.

Eski Antlaşma’da kullanılan anlamıyla “kefaret” (örtme) sözcüğü, asla günahları bir kenara koymak anlamına gelmez. İbraniler 10:4 bize şunu hatırlatır: “…boğalarla tekelerin kanı günahları ortadan kaldıramaz.” Tam aksine, kurbanlar halka her yıl günahlarını hatırlatır (İbr.10:3). Bu durumda kefaret sözcüğünün anlamı ne olabilir? Kurbanların, dışsal törensel bir temizlik sağladıklarını belirtir. Halk için törensel bir arınma sağlar. Tanrı’yla paydaşlık kurmalarını ve tapınmak için yaklaşabilmelerini sağlar. Kurbanlar, sunak gibi cansız şeyler için bile kefaret etmişlerdir (Çık.29:37); sunağın günahları bağışlayacağı düşünülemezdi. Anlatılmak istenen, sunağın törensel olarak temizlendiği ve böylece Tanrı’ya hizmet için uygun hale getirildiğidir.

Yanlışlıkla işlenen günahın, bağışlanmasını kefaretle bağlantılı olarak okuduğumuzda (Lev4:20), akla gelen tek şey kişinin tapınmak için yaklaşabilmesi amacıyla törensel kirliliğin uzaklaştırılmasıdır.

Günümüzde kefaret sözcüğü çok daha geniş ve derin bir anlam taşır. Örneğin, bizi günahlarımızdan özgür kılarak Tanrı’yla barıştıran Mesih’in yaptığı kutsal işin tamamını tanımlamak için kullanılır. Ama Kutsal Kitap’ta asla bu anlama gelmez (Rom.5:11). Kefaret sözcüğü, diğer bazı çevirilerde olduğu gibi barışma 1 olarak anlaşılmalıdır.

İsrail tarihindeki kurbanlar, Mesih’in mükemmel ve tam kurbanlığını dört gözle bekliyorlardı. Bin yıllık dönemdeki kurbanlar, Mesih’in çarmıhtaki işini anacaklardır. Rab’bin Sofrası gibi, İsrail için bir anı, anımsama kaynağı olacaklardır.

İbraniler’deki bölümler, gelecekte kurban töreni yapılması gerektiğini göstermezler. Ancak, gelecekteki kurbanların geçmişteki kurbanlar gibi günahları asla etkili bir şekilde ortadan kaldıramayacağı konusunda ısrarlıdırlar.

 

Kutsal Kitap

1 ‹‹ ‹Ülkeyi mülk olarak paylaştırdığınız zaman, RABbe ülkeden pay olarak 25 000 arşın uzunlukta, 20 000 arşın genişlikte kutsal bir bölge ayıracaksınız. Bütün bu bölge kutsal olacak.
2 Uzunluğu ve genişliği 500 arşınlık bir bölüm kutsal yer için, 50 arşınlık bir yer de çevresindeki alan için ayrılacak.
3 Bu bölgeden uzunluğu 25 000 arşınlık, genişliği 10 000 arşınlıkfü bir bölüm ölçeceksiniz. Tapınak, En Kutsal Yer orada olacak.
4 Burası tapınakta hizmet etmek üzere RABbe yaklaşan kâhinlere ayrılacak ve ülkenin kutsal payı olacak. Kâhinlerin evleri de tapınak da o kutsal bölgede olacak.
5 Tapınakta hizmet eden Levililere miras olarak 25 000 arşın uzunlukta, 10 000 arşınfü genişlikte bir bölge verilecek. Orada, yaşamaları için kendilerine ait kentler olacak. metin ‹‹10 000 arşın››, yaklaşık 5.3 km. olacak››, Masoretik metin ‹‹Mülk olarak yirmi oda alacaklar››.
6 ‹‹ ‹Kutsal bölgeye düşen payla birlikte kent için uzunluğu 25 000, genişliği 5 000 arşınlık bir pay ayıracaksınız; bu bütün İsrail halkı için olacak.
7 ‹‹ ‹Kutsal bölgeye düşen pay ile kente düşen payın iki yanındaki topraklar öndere verilecek. Batıdan batıya, doğudan doğuya doğru uzanacak. Batı sınırından doğu sınırına dek uzunluğu bir İsrail oymağına düşen pay kadardır.
8 Bu toprak İsrailde önderin payı olacak. Bundan böyle önderlerim halkıma bir daha baskı yapmayacak, ama oymaklarına göre İsrail halkına ülkeyi miras olarak verecekler.
9 ‹‹ ‹Egemen RAB şöyle diyor: Yeter artık, ey İsrail önderleri! Zorbalığı, baskıyı bırakın. Adil ve doğru olanı yapın. Halkımı kendi topraklarından kovmayın. Egemen RAB böyle diyor.
10 Doğru ölçüler kullanın, kullandığınız efa ve bat doğru olsun.
11 Efa ile bat aynı ölçüde olsun. Bat homerin onda birine, efa da homerin onda birine eşit olmalı. İkisinin de ölçüsü homere göre olacak.
12 Bir şekel yirmi geraya eşit olmalı. Altmış şekelfç de bir minaya eşit olmalı.› ›› şekel, on beş şekel››.
13 ‹‹ ‹Sunacağınız sunular şunlardır: Her homer buğdaydan efanın altıda biri, her homer arpadan efanın altıda biri kadarını vereceksiniz.
14 Bat ölçüsüne göre istenen zeytinyağı miktarı, her kordan batın onda biri kadardır. Bir kor on bat ya da bir homere eşittir.
15 İsrailin sulak otlaklarındaki sürüden iki yüz koyundan bir koyun alınacak. Halkın günahlarını bağışlatmak için bu koyunlar yakmalık sunular, tahıl ve esenlik sunuları için kullanılacak. Egemen RAB böyle diyor.
16 Ülke halkı bu armağanları İsraildeki öndere verecek.
17 İsrailde kutlanan bütün bayramlarda -şenliklerde, Yeni Ay törenlerinde, Şabat günlerinde- tahıl sunularını, yakmalık ve dökmelik sunuları önder sağlayacak. İsrail halkının günahlarını bağışlatmak için yakmalık sunuları, günah, tahıl, esenlik sunularını sağlayacak.
18 ‹‹ ‹Egemen RAB şöyle diyor: Birinci ayın birinci günü kusursuz bir boğa alacak, tapınağı arındıracaksın.
19 Kâhin günah sunusunun kanından alıp tapınağın kapı sövelerine, sunağın üst çıkıntısının dört köşesine, iç avlunun kapı sövelerine sürecek.
20 Yanlışlıkla ya da bilgisizlikten günah işleyen biri için ayın yedinci günü aynısını yapacaksın. Böylece tapınağı arındıracaksın.
21 ‹‹ ‹Birinci ayın on dördüncü günü Fısıh Bayramını yedi gün kutlayacak, mayasız ekmek yiyeceksiniz.
22 O gün önder kendisi ve ülke halkı için günah sunusu olarak bir boğa sağlayacak.
23 Yedi gün bayram boyunca her gün RABbe yakmalık sunu olarak kusursuz yedi boğayla yedi koç, günah sunusu olarak da bir teke sağlayacak.
24 Tahıl sunusu olarak her boğa ve koç için birer efafı tahıl, her efa için bir hin zeytinyağı sağlayacak.
25 ‹‹ ‹Yedinci ayın on beşinci günü başlayan ve yedi gün süren bayramda önder yakmalık sunuları, günah ve tahıl sunularını, zeytinyağını her gün aynı miktarda sağlayacak.

1. 1611’de Kefaretin anlamı “barışma” idi. Zamanında dilimizdeki (İn­gilizce) doğru çeviri buydu, ama dilimiz (İngilizce) elbette 1600’lerden bu yana büyük değişime uğramıştır.