Hezekiel 41

9. Kutsal ve En Kutsal Yer (41:1-4)

Kutsal yerin ölçüleri Süleyman’ın tapınağınınkiyle aynı ve çöldeki çadırdan iki kat daha geniş olmalıydı. Tunca benzer adam, Hezekiel’i Kutsal Yer’e götürdü, ama En Kutsal Yer’e yalnızca kendisi girdi. Bu, bize eski tapınak ve çadıra giriş konusundaki sınırlamaları hatırlatır (Bk. İbr.9:8-12; 10:19). Eski tapınağın çift katlı bölmesi, görünüşe göre bin yıllık dönemdeki tapınakta da yer alacaktı.

10. Yan Odalar (41:5-11)

Tapınak çok büyük ve geniş yapılacaktı; her katta otuz oda bulunacak ve tamamı üç kat olarak inşa edilecekti. Katların büyüklükleri, yukarı çıktıkça genişleyecekti. Büyük olasılıkla alt kattan orta kata, oradan da üst kata merdivenle çıkılacaktı (7. ayet).

11. Tapınağın Batısındaki Yapı (41:12)

Tapınağın batısındaki açık alana bakan bölümde, yetmiş arşın uzunluğunda, doksan arşın eninde ayrı bir yapı olacaktı. Bu yapının amacı belirtilmemiştir.

12. Tapınağın Ölçüleri (41:13-15a)

Hezekiel’in rehberi, tapınağın uzunluğunu da enini de yüz arşın olarak ölçtü.

13. Tapınağın İç Dekorasyonu ve Döşenmesi (41:15b-26)

İç tapınakta, her iki yanda koridorlar, kapı eşikleri ve kafesli pencereler bulunmalıydı.

Keruv ve hurma ağacı motifleri, tapınağın içini sırayla birbirini izleyerek süsleyeceklerdi. Tanrı’nın kutsallığından söz eden Keruv (Bk. Yar.3), bir hurma ağacına bakan genç bir aslan yüzüne ve diğer hurma ağacına bakan bir insan yüzüne sahipti. Hurma ağaçları, Kutsal Yazılar’da zafer ve doğruluğun simgeleridir.

Ağaçtan yapılması gereken sunak, Hezekiel’in rehberi tarafından, “RAB-bin önündeki masa budur” olarak adlandırılır.

Tapınağın çift kanatlı iki kapısı üzerinde yine Keruv ve hurma ağacı oymaları bulunmalıydı.

Dış giriş, ağaçtan asma tavanla örtülecekti.

Burada perde, sandık ya da başkâhinden söz edilmez. Perde Golgota’da ikiye ayrılmıştı. Sandık simgesi Mesih’te yerine gelmişti. Büyük başkâhin, Mesih’ti.

 

Kutsal Kitap

1 Bundan sonra adam beni tapınağın ana bölümüne götürüp kapı sövelerini ölçtü. Sövelerinfö genişliği her yandan altı arşındı.
2 Girişinin genişliği on arşın, her yandan buna bağlı duvarların genişliği beşer arşındı. Ana bölümü de ölçtü. Uzunluğu kırk arşın, genişliği yirmi arşındı. metin ‹‹Çadırın››.
3 Sonra iç odaya gidip girişin sövelerini ölçtü. Her biri iki arşın genişliğindeydi. Girişin genişliği altı arşın, her yandan buna bağlı duvarların genişliği yedi arşındı.
4 Ana bölümün ötesindeki iç odayı ölçtü. Uzunluğu ve genişliği yirmişer arşındı. Adam, ‹‹Bu En Kutsal Yerdir›› dedi.
5 Tapınağın duvarını ölçtü, kalınlığı altı arşındı. Tapınağın çevresindeki her yan odanın genişliği dört arşındı.
6 Bu yan odalar üç kattı, her katta otuz oda vardı. Tapınağın duvarları boyunca yan odalara destek görevi yapan çıkıntılar vardı. Öyle ki, destekler tapınak duvarlarına girmesin.
7 Tapınağın çevresindeki yan odalar yukarı kata doğru çıktıkça genişliyordu. Tapınağın çevresindeki yapının yukarıya çıkan bir merdiveni vardı. Yukarıya doğru çıkıldıkça yan odalar genişliyordu. Merdivenle alt kattan orta kata, oradan da üst kata çıkılıyordu.
8 Tapınağın çevresinde yan odaların temelini oluşturan yüksek bir kaldırım gördüm. Uzunluğu bir değnek kadar, yani altı arşındı.
9-10 Yan odaların dış duvarının kalınlığı beş arşındı. Tapınağın yan odaları ile kâhin odaları arasındaki açık alanın genişliği tapınak çevresi boyunca yirmi arşındı.
11 Yan odaların girişi açık alana bakıyordu; biri kuzeyde, öbürü güneydeydi. Açık alana bitişik temelin genişliği her yandan beş arşındı.
12 Tapınağın batısında açık alana bakan bir yapı vardı. Genişliği yetmiş arşındı; duvarının kalınlığı her yandan beş arşın, uzunluğu doksan arşındı.
13 Bundan sonra adam tapınağı ölçtü. Uzunluğu yüz arşındı. Tapınağın açık alanı, yapı ve duvarları yüz arşın uzunluktaydı.
14 Doğuda tapınağın açık alanının tapınağın önüyle birlikte genişliği yüz arşındı.
15 Adam tapınağın arkasındaki açık alana bakan yapının iki yanındaki koridorların uzunluğunu ölçtü; yüz arşındı. Ana bölüm, iç oda, avluya bakan eyvan,
16 kapı eşikleri, kafesli pencereler, eşiğin karşısındaki üç katı çevreleyen koridorlar tabandan pencerelere dek ağaç kaplıydı. Pencereler açılıp kapanabiliyordu.
17 Girişin üstü, iç oda, dışarısı ve bütün iç ve dış duvarlar düzenli aralıklarla
18 Keruv ve hurma ağacı motifleriyle kaplıydı. İki Keruv arasında bir hurma ağacı vardı. Her Keruvun iki yüzü vardı:
19 Bir yanda hurma ağacına bakan insan yüzü, öbür yanda hurma ağacına bakan genç aslan yüzü. Tapınak çepeçevre Keruv ve hurma ağacı oymalarıyla bezenmişti.
20 Tabandan girişin üstündeki bölüme dek ana bölümün duvarları Keruv ve hurma ağacı oymalarıyla kaplıydı.
21 Ana bölümün kapı söveleri kare şeklindeydi, En Kutsal Yerin önündeki kapı söveleri bunlara benziyordu.
22 Üç arşın yüksekliğinde, iki arşın uzunluğunda ağaçtan yapılmış bir sunak vardı. Köşeleri, ayakları, yanları ağaçtandı. Adam bana, ‹‹RABbin önündeki masa budur›› dedi.
23 Ana bölümün ve En Kutsal Yerin çift kanatlı birer kapısı vardı.
24 Her kapının iki menteşeli kanadı vardı.
25 Duvarlara olduğu gibi, ana bölümün kapılarına da Keruv ve hurma ağacı oymaları yapılmıştı. Dışarda, eyvanın önünde ağaçtan bir asma tavan vardı.
26 Eyvanın yan duvarlarındaki kafesli pencerelerin iki yanı hurma ağacı oymalarıyla kaplıydı. Tapınağın yan odalarıyla asma tavanları böyleydi.