Hezekiel 4

2. Bir Tuğlayla Betimlenen Yeruşalim Kuşatması (4. Bölüm)

4:1-8   Yeruşalim, kayalık bir temel üzerine kurulmuştu. Tuğla, Babil’i simgeler (Yar.11:3, 9). Yeruşalim ahlâk ve putperestlik konularında Babil’den daha kötü duruma düşmüştür (Bk. 5:7). Tanrı bu nedenle Hezekiel’e kil bir levha kullanarak Yeruşalim kuşatmasını resmetmesini buyurur. Tuğla kenti, demir bir sac ise kentin yardım almasını engelleyecek demirden bir duvarı simgeler. Peygamber Tanrı’nın temsilcisidir. Bunun anlamı, Rab’bin kendisinin Yeruşalim’i kuşattığıdır. Hezekiel, İsrail için üç yüz doksan gün sol yanına, Yahuda için de kırk gün sağ yanına uzanmalıydı.

Her gün bir yılı simgeliyordu, ama bu sayıların toplamlarına ilişkin açıklamalar tatmin edici değildir. Eski Antlaşma’nın Grekçe çevirisi (Septuaginta) bu sorunu, 390 sayısını 190’a çevirerek çözmeye çalışır. Ama bu değişim, İbranice elyazmaları tarafından desteklenmemektedir. Bir diğer yanıtlanmamış soru da, Hezekiel’in gerçekten bu iki zaman dönemi içinde gece ve gündüz yan dönerek yatıp yatmadığıdır. Birçok yorumcu, bu durum görsel bir öğretiş aracı olduğu için, Hezekiel’in yalnızca halk arasındayken günün bir bölümü boyunca yattığını düşünmektedir.

4:9-17   Bu ayetler, kuşatmanın yol açtığı kıtlıktan söz eder. Yemek ve su az miktarda dağıtılmaktadır. Önceleri yemek pişirmek için yakacak olarak insan dışkısı kullanıldı, ama daha sonra bunun yerine daha çok kullanılan inek tezeği tercih edildi. Bölüm; kuşatma, rahatsızlık, açlık ve sıkıntının bir resmidir. Bunların nedeni, Yahuda’nın günahı ve Tanrı’dan ayrılışıdır.

 

Kutsal Kitap

1 ‹‹Sen, ey insanoğlu, bir tuğla al, önüne koy, üzerine Yeruşalim Kentini çiz.
2 Kenti kuşat, duvarla çevir. Kente karşı toprak rampalar yap, ordugah kur, çevresine kütükler yerleştir.
3 Sonra demir bir sac al; demirden bir duvar gibi kendinle kentin arasına koy. Yüzünü ona doğru çevir. Kent kuşatma altında tutulacak, onu sen kuşatacaksın. Bu İsrail halkı için bir belirti olacak.
4 ‹‹Sonra sol yanına uzan, İsrail halkının günahını yüklen. Sol yanına uzanacağın günler kadar onların suçunun cezasını çekeceksin.
5 Suçlarının yıl sayısı kadar sana gün ayırdım. Böylece üç yüz doksan gün İsrail halkının suçunun cezasını çekeceksin.
6 ‹‹Bunu yaptıktan sonra, bu kez sağ yanına uzan, Yahuda halkının suçunun cezasını çek. Sana kırk gün, her yıl için bir gün ayırdım.
7 Yüzünü Yeruşalim kuşatmasına çevir, çıplak kollarını kaldırıp Yeruşalime karşı peygamberlik et.
8 Kuşatma günlerini bitirinceye dek bir yandan öbür yana dönmemen için seni halatlarla bağlayacağım.
9 ‹‹Buğday, arpa, bakla, mercimek, darı, kızıl buğday al, bir kaba koy. Bunlardan kendine ekmek yap. Bir yanına uzanacağın üç yüz doksan gün boyunca bu ekmekten yiyeceksin.
10 Her gün belirli zamanda yemen için yirmi şekel ekmek tartacaksın.
11 Bunun gibi suyu da belirli zamanda, ölçüyle, bir hinin altıda biri kadar içeceksin.
12 Yiyeceğini arpa pidesi yer gibi ye ve insan dışkısından ateş yakıp üzerinde halkın gözü önünde pişir.››
13 RAB, ‹‹Uluslar arasına dağıtacağım İsrail halkı böylelikle kirli sayılan yiyecekleri yiyecek›› dedi.
14 Ben, ‹‹Eyvah, ey Egemen RAB!›› diye karşılık verdim, ‹‹Hiçbir zaman kirli sayılan bir şeye dokunmadım. Gençliğimden bu yana kendiliğinden ölmüş ya da yabanıl bir hayvan tarafından öldürülmüş bir hayvanın etini yemedim, ağzıma kirli sayılan et koymadım.››
15 ‹‹Peki›› dedi, ‹‹Ekmeğini insan dışkısı yerine tezek yakıp üzerinde pişirmene izin vereceğim.››
16 Sonra, ‹‹İnsanoğlu, Yeruşalimi her türlü yiyecekten yoksun bırakacağım›› dedi, ‹‹Bu halk yiyeceğini tartıyla ve kaygı içinde yiyecek, suyunu ölçüyle ve şaşkınlık içinde içecek.
17 Yiyeceği de suyu da azalacak. Hepsi şaşkınlığa düşecek, günahları içinde eriyip yok olacak.