Hakimler 4

Ç. Debora ve Barak (4, 5. Bölümler)

1. Düzyazı biçimindeki öyküleri (4 .Bölüm)

4:1-3   Daha sonraki baskıcı kral, Hasor’da egemenlik süren Kenanlı kral Yavin’di. Ordusunun komutanı Sisera’ydı. Övündüğü 900 savaş arabasıyla İsrailliler’i 20 yıl süreyle hükmü altına aldı.

4:4-9   Tanrı bu dönemde bir erkeği harekete geçirmedi. ‘Daha zayıf cinsin’ bir üyesi olan Debora adındaki kadın peygamberi görevlendirdi. (Bu bir kadının ruhsal yetki konumunda bulunduğunu belirtmek için verilen bir örnek değildir, ancak o dönem, çöküş dönemiydi. Debora, kadının bugünkü kilisedeki rolüne bir örnek olarak gösterilmemelidir, çünkü o bir istisnadır ve kural olarak değerlendirilmemelidir. Aynı zamanda buradaki konu kilise değil, İsrail’di.) Debora, Barak’ı kuzeye gidip Sisera’nın güçlerine saldırması için görevlendirdi. Ama Barak, Debora kendisine eşlik etmedikçe gitmeyi reddetti. Yönetme konusundaki isteksizliğinden dolayı Barak’a, Sisera’ya karşı kazanılacak zaferin bir kadına verileceği söylendi.

4:10-16   Debora, Barak’ı çağırma ve ona Sisera’yla savaşmasını buyurma konusunda inisiyatifi Rab’bin buyurduğu gibi ele aldı. Ancak, İbraniler 11:32’de Barak’ın değil, Debora’nın imanından söz edilir. Önce duraklamasına rağmen, sonra imanla Rab’be itaat etti ve İsrail’i kurtardı.

 

HAKİMLER KİTABI’NIN ÇİZELGESİ
Zorbalar Anlam ya da Biçim Zulüm Yılı Kurtarıcı Anlamı Huzur Yılları Ref.
Kuşan-Rişatayim Mezopotamya Kralı Kuşçifte zalim böbürlenme, gurur 8 Otniel Tanrı’nın Aslanı (Tanrı’nın gücü) 40 3:7-11
Eglon Moav Kralı Çember Dünyasal 18 Ehut Kral 80 3:12-30
Filistliler  Tanrı halkı arasındaki göçebeler Putperestler   Şamgar Yabancı ya da gezgin   3:31
Yavin Anlayış ya da insan zekası 20 Debora Bal arısı 40 4:1–5:31
Hasor’daki Kenanlı Kral Yerleşim yeri
Ordu Komutanı Sisera Savaş düzeni Anlamı ilinmiyor Barak Şimşek
Midyanlılar Rekabet, çekişme mücadele 7 Gidyon (Yerubbaal) Kesici Baal kendini savunsun. 40 6:1-8:35
Avimelek Babam kral 3 9:1-57
Tola Toprak kurdu 23 10:1,2
Yair Işık veren 22 10:3-5
Ammonlular Akılcılık ya da yanlış öğreti 18 Yiftah Açan 6 10:6-12:7
İvsan Anlamı bilinmiyor 7 12:8-15
Elon Anlamı bilinmiyor 10
Avdon Hizmet 8
Filistliler  Putperestlik 40 Şimşon Küçük güneş 20 13:1-16:31

Barak, Tavor Dağı’nın güney eteklerinden ardında on bin kişiyle inerek gücünü gösterdi. Sisera bu yemi yuttu. Kendisi ve savaş arabaları Haroşet’in güneyindeki Kişon Irmağı’nın kurumuş yataklarından geçtiler. Güneydoğudaki Taanak’a doğru eski ana yol boyunca hızla ilerlediler. İsrailliler güneydeki Efrayim’den, Yenin’deki vadiye girerek (5:14) Barak’ın güçlerini ve Kişon’un güneyindeki Taanak’ın aşağısında, vadilerde bulunan kuzey bölüklerine katıldılar. Debora saldırmalarını söyledi (14). Savaş arabalarına karşı yaya askerler! En önemli anda, düzlüğü çamura çeviren bir yağmur yağmaya başladı, savaş arabaları ve atları karmakarışık bir hale girdiler (5:4). Avantaj şimdi bütünüyle yaya askerlerin eline geçmişti. Barak saldırıyı sürdürdü. Sisera adamlarından ayrılarak kaçtı. Öndersiz kalan gruplar, yaya olarak savaşmaya alışkın olmadıklarından, korkup üslerine geri kaçtılar. Yağmur devam etti ve Kişon Irmağı yükselerek sele neden oldu. İsrailliler tarafından kılıçtan geçirilmemiş olup Haroşet’e kaçanlar ırmağı yürüyerek geçmeyi denediklerinde, Kişon Irmağı onları süpürüp götürdü (10-16. ayetler; 5:20, 21). – (Daily Notes of the Scripture Union).

4:17-24   Kenli Yael’in çadırında sığınak arayan Sisera’ya, yiyecek ve çadır verildi. Uyurken, Yael bir çadır kazığını tokmakla onun şakağına çaktı. Sisera’yı kovalayan Barak geldiğinde, Yael onu düşmanının cesedini görmeye davet etti. Böylece Debora’nın 9. ayetteki önbildirisi yerine gelmiş oldu. Tanrı, insan mantığını (Yavin) devirmek için yalnızca bir balarısını (Debora) kullanmıştı; çünkü insan mantığı kendisini Tanrı bilgisine karşı yüceltmişti. Yargı düşmanın üzerine şimşek (Barak) gibi indi. Yael (Tırmanan) bir çadır kazığını (Yolcu yaşamının tanığı), güçlü olanın haksız isteklerini yok etmek için kullandı. Burada balyoz ya da tokmak, Rab’bin sözünü belirtir (Yer.23:29).

 

Kutsal Kitap

1 Ehutun ölümünden sonra İsrailliler yine RABbin gözünde kötü olanı yaptılar.
2 RAB de İsraillileri Hasorda egemenlik süren Kenanlı kral Yavinin eline teslim etti. Yavinin Sisera adında bir ordu komutanı vardı; Haroşet-Goyimde yaşardı.
3 Dokuz yüz demir savaş arabasına sahip olan Yavin, yirmi yıldır İsraillileri acımasızca eziyordu. Bu yüzden İsrailliler RABbe yakardılar.
4 O sırada İsraili Lappidotun karısı Peygamber Debora yönetiyordu.
5 Debora Efrayimin dağlık bölgesinde, Rama ile Beytel arasındaki hurma ağacının altında oturur, kendisine gelen İsraillilerin davalarına bakardı.
6 Debora bir gün adam gönderip Avinoam oğlu Barakı Kedeş-Naftaliden çağırttı. Ona, ‹‹İsrailin Tanrısı RAB, yanına Naftali ve Zevulunoğullarından on bin kişi alıp Tavor Dağına gitmeni buyuruyor›› dedi,
7 ‹‹RAB, ‹Kral Yavinin ordu komutanı Siserayı, savaş arabalarını ve ordusunu Kişon Vadisine, senin yanına çekip eline teslim edeceğim› diyor.››
8 Barak Deboraya, ‹‹Eğer benimle gelirsen giderim›› dedi, ‹‹Benimle gelmezsen gitmem.››
9 Debora, ‹‹Seninle gelmesine gelirim, ama böyle bir yol tuttuğun için onurlandırılmayacaksın›› dedi, ‹‹Çünkü RAB Siserayı bir kadının eline teslim etmiş olacak.›› Böylece Debora kalkıp Barakla birlikte Kedeşe gitti.
10 Barak Zevulun ve Naftali oğullarını Kedeşte topladı. Ardında on bin kişi vardı. Debora da onunla birlikte gitti.
11 Kenlilerden Hever, Musanın kayınbiraderi Hovavın torunlarından, yani Kenlilerden ayrılmış, çadırını Kedeş yakınında Saanannimdeki meşe ağacının yanına kurmuştu.
12 Avinoam oğlu Barakın Tavor Dağına çıktığını duyan Sisera,
13 dokuz yüz demir arabasını ve yanındaki halkı Haroşet-Goyimden çıkarıp Kişon Vadisinde topladı.
14 Debora Baraka, ‹‹Haydi kalk! Çünkü RABbin Siserayı senin eline teslim ettiği gün bugündür›› dedi, ‹‹RAB senin önünden gidiyor.›› Bunun üzerine Barak ardında on bin kişiyle Tavor Dağından indi.
15 RAB, Siserayı, savaş arabalarını sürenleri ve ordusunu Barakın önünde şaşkına çevirerek bozguna uğrattı. Sisera savaş arabasından indi ve yaya olarak kaçtı.
16 Barak savaş arabalarını ve orduyu Haroşet-Goyime kadar kovaladı. Siseranın bütün ordusu kılıçtan geçirildi, tek kişi bile kurtulamadı.
17 Yaya olarak kaçan Sisera ise Kenlilerden Heverin karısı Yaelin çadırına sığındı. Çünkü Hasor Kralı Yavinle Kenlilerden Heverin arası iyiydi.
18 Yael Siserayı karşılamaya çıktı. Ona, ‹‹Korkma, efendim, gel çadırıma sığın›› dedi. Çadırına sığınan Siseranın üzerine bir yorgan örttü.
19 Sisera, ‹‹Susadım, lütfen biraz su ver de içeyim›› dedi. Yael süt tulumunu açıp ona içirdikten sonra üzerini yine örttü.
20 Sisera kadına, ‹‹Çadırın kapısında dur›› dedi, ‹‹Biri gelir de çadırda kimse var mı diye sorarsa, yok de.››
21 Heverin karısı Yael eline bir çadır kazığı ile tokmak aldı. Yorgunluktan derin bir uykuya dalmış olan Siseraya sessizce yaklaşarak kazığı şakağına dayadı ve yere saplanıncaya dek çaktı. Sisera hemen öldü.
22 Yael Siserayı kovalayan Barakı karşılamaya çıktı. ‹‹Gel, aradığın adamı sana göstereyim›› dedi. Barak kadını izledi ve şakağına kazık çakılmış Siserayı ölü buldu.
23 Böylece Tanrı o gün Kenanlı kral Yavini İsraillilerin önünde bozguna uğrattı.
24 Giderek güçlenen İsrailliler sonunda Kenanlı kral Yavin’i ortadan kaldırdılar.