Hakimler Giriş


HAKİMLER

Yazar

William MacDonald


Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir.


This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word clear and easy for you to understand. It is written in a warm, reverent, and devout and scholarly style. It is a good choice for your personal devotions and group Bible study.

© 1995 by William MacDonald, Believer’s Bible Commentary
Christian Missions in Many Lands, Inc.
PO Box 13, Spring Lake, NJ 07762
USA
— All Rights Reserved —


Giriş

“Hakimler’de, okuyucunun yüreğini kederlendiren çok şey bulunur; belki de Kutsal Kitap’taki başka hiçbir kitap insanın günaha eğilimine bu kadar açık tanıklıkta bulunmaz. Ama aynı zamanda Tanrı şefkatinin ve katlanışının açık belirtileri de bulunmaktadır… Küçük kurtarıcılar olan bu kişilerin yaşamları gözden geçirildiğinde, günümüzde daha büyük bir Kurtarıcı’ya duyulan ihtiyaç fark edilebilir. Yaşamı lekesiz olan ve yetkin bir kurtuluşu yalnızca belirli zamanlar için değil, tüm sonsuzluk boyunca sağlayabilen bir Kurtarıcı…” — Arthur E. Cundal

I. KUTSAL YAZILAR’DAKİ YERİ

Bu büyüleyici kitap, Tanrı’nın insan zayıflığını güce çevirmesini eşsiz biçimde anlatır. Aslında Hakimler Kitabı bir anlamda üç ayetin yorumudur. “Tanrı bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçlüleri utandırmak için de dünyanın zayıf saydıklarını seçti. Dünyanın önemli gördüklerini hiçe indirmek için dünyanın önemsiz, soysuz, değersiz gördüklerini seçti. Öyle ki, Tanrı’nın önünde hiç kimse övünemesin” (1Ko.27-29). Örneğin, Ehut solak bir Benyaminli idi (3:12-30). Sol elin sağ elden daha güçsüz olduğu düşünülür. Şamgar, oldukça kötü bir üne sahip üvendire ile 600 düşman öldürdü (3:31). Debora, ‘zayıf cinsin’ bir üyesiydi (kendisi zayıf olmamasına rağmen!) (4:1–5:31). Barak’ın on bin yaya askeri insan gözüyle bakıldığında Sisera’nın 900 demir savaş arabası karşısında çok zayıf bir güçtü (4:10, 13), Yael, daha zayıf cinsin bir üyesiydi, Sisera’yı bir çadır kazığını kafatasına saplayarak yere çaktı (4:21). Kazığı sol elinde tutmuştu (5:26, Eski Antlaşma’nın Grekçe çevirisi). Gidyon, düşmanın üzerine Rab’bin sayısını 32.000’den 300’e indirdiği bir ordu ile yürüdü (7:1-8). Arpa unundan yapılmış ekmek yoksulluk ve zayıflığı simgeler (7:13). Gidyon’un ordusundaki silahlar, göreneklere uymayan boş toprak testiler, çıralar ve borulardan oluşuyordu (7:16) ve toprak testilerin kırılması gerekiyordu (7:19). Avimelek’in başı, bir kadın elinin bir değirmenin üst taşını atması sonucunda yarıldı (9:53). ‘Tola’ adının anlamı kurtçuktur (10:1). Şimşon’un annesi ise adı bilinmeyen, kısır bir kadındı (13:2). Şimşon bir eşeğin çene kemiğiyle bin Filistli’yi öldürdü (15:15).

II. KİTABIN YAZARI

Hakimler’in yazarı bilinmemesine rağmen, Yahudiler’in Talmud kitabı ve ilk Hıristiyanlar; Hakimler, Rut ve Samuel’in, Samuel tarafından yazıldığını söyler. Bu görüş, 1.Samuel 10:25’de, peygamberin bir yazar olduğu belirtilerek desteklenir. Aynı zamanda yazının tarihiyle ilgili iç belirtiler, kitabın en azından Samuel’in yaşadığı dönemle uyuştuğunu göstermektedir.

III. TARİHİ

Hakimler için konulacak en uygun tarih, krallığın ilk elli yılıdır (İ.Ö. 1050-1000). Bu görüşün nedenleri aşağıda sıralanmıştır:

Özellikle tekrarlanan, “O günlerde İsrail’de kral yoktu” ifadesi (17:6; 18:1; 19:1; 21:25), yazılışı zamanında bir kral bulunduğu anlamına gelir.

İkinci olarak, 1:21 Yevuslular’ın halen Yeruşalim’de bulunduklarını gösterdiğinden, Davut’un kenti ele geçirmeden öncesine rastlayan bir tarihe ihtiyaç duyulur. Son olarak, 1:29’da sözü edilen Gezer, daha sonra Süleyman’a firavun tarafından düğün hediyesi olarak verilmişti; bu anlatım olaydan önceki bir tarihi ima etmektedir. Böylece Saul’un egemenliği ya da Davut’un yönetiminin ilk yılları birbirlerine çok benzer görünürler.

IV. ÖN OLAYLAR VE KONULAR

Hakimler Kitabı, Yeşu’nun kuşağı öldükten sonra İsrail ulusunun öyküsüyle başlar. Halk, Kenan’da yaşayan putperestleri ülkeden tamamıyla sürmekte başarısız olmuştur. Daha da kötüsü, putperestlerle birleşmiş ve onların uygulamalarına katılmışlardır. Bunun bir sonucu olarak Tanrı, halkını ulusların baskısına teslim etmiştir. Kendilerine verilen bu ceza Yahudiler’i tövbe ve pişmanlığa yönlendirmiştir. Rab’be kendilerini kurtarması için feryat ettiklerinde Rab, Hakimler’i harekete geçirmiştir. Kitap, adını bu önderlerden almıştır. Kitaptaki olaylar, Otniel’den Şimşon’a kadar geçen yaklaşık 325 yılı anlatır.

Hakimler, basit hukuk uzmanlarından çok, askeri önderlerdi. İman eylemleri aracılığıyla Tanrı’nın yargısını infaz ettiler ya da kendilerine zulmedenleri yendiler. Böylelikle halka esenlik ve özgürlük sağlamış oldular. İsrail’i kurtarmak için 12 hakim harekete geçirildi. Bazılarına kitapta geniş yer ayrılmışken, bazılarından yalnızca bir ya da iki ayette söz edilir. Dokuz farklı oymaktan geliyorlardı ve halkı Mezopotamyalı, Moavlı, Filistli, Kenanlı, Midyanlı ve Ammonlular’dan kurtardılar. Samuel’in dışında hiçbir hakim tüm ulus üzerinde egemenlik sürmedi.

Hakimler Kitabı kesin bir tarih sırasına göre düzenlenmemiştir. İlk iki bölüm hem tarih hem de peygamberlikle ilgili başlangıç bilgileri içerir. Hakimler’in kendileriyle ilgili kayıtlar tam olarak tarih sırasına göre düzenlenmiş değildir (3-16. bölümler). Hakimler’in bazıları düşmanlarını aynı anda, ama ülkenin farklı kısımlarında yenmiş olabilirler. Bu durum Kutsal Kitap’ın bu dönem için ayırdığından daha uzun bir zaman olan 400 yıl, kitapta belirtilen yılların sayısına peş peşe eklendiğinde önemli hale gelir ve hatırlanması gerekir (Elç.13:19, 20; 1Kr.6:1).

Kapanış bölümleri (17-21) hakimler döneminde meydana gelen olayları kaydeder, ama bu dönem sırasında İsrail’in inanç, ahlâk ve toplum çöküntülerine

bir örnek vermek için kitabın sonuna konmuşlardır. O zamanların karakteri, anahtar ayette çok iyi tanımlanmıştır (17:6): “O dönemde İsrail’de kral yoktu, herkes kendi gözünde doğru olanı yapıyordu.”

Eğer Tanrı sözünün tamamının saf olduğuna ve Kutsal Yazılar’ın tümünün yararlı olduğuna inanıyorsak, o zaman Hakimler Kitabı’nın bizler için önemli ruhsal konulara ve derslere yer verdiğini anlarız. Bu derslerin bazıları baskı yapan ulusların ve İsrail’i kurtaran hakimlerin adlarında gizlidir.

Baskı yapanlar, Tanrı’nın halkını tutsak etmek isteyen bu dünyanın güçlerini resmederler. Hakimler ise, ruhsal savaşımızın araçlarını simgelerler.

Yorumlarımızda bazen, çoğu eski klasik eserlerden alınan pratik uygulamalara yer verilir. 1

Kişi ya da figürlerin incelemesi konusunda aşırıya kaçmak her zaman tehlikelidir. Gerçekten uzak ya da fazla zorlanmış yorumlardan uzak durmaya çalıştık. Aynı zamanda, adların bazılarının anlamlarının belirsiz olduğu itiraf edilmelidir. Mümkün olduğunda alternatif anlamlar verdik.

 

ANA HATLAR
        Bölüm
I. GEÇMİŞİ GÖZDEN GEÇİRMEK VE GELECEKTEKİ OLAYLARA BAKMAK 1:1-3:6
  A. Geriye Bakmak 1:1-2:10
  B. İleriye Bakmak 2:11-3:6
II. HAKİMLERİN ZAMANI 3:7-16:31
  A. Otniel 3:7-11
  B. Ehut 3:12-30
  C. Şamgar 3:31
  Ç. Debora ve Barak 4, 5.
    1. Düz yazı biçimindeki öyküleri 4.
    2. Şarkı biçiminde yazılmış öyküler 5.
  D. Gidyon 6:1-8:32
    1. Gidyon’un hizmete çağrılması 6.
    2. Gidyon’un 300 adamı 7.
    3. Gidyon’un Filistliler’e karşı zaferi 8:1-32
  E. Avimelek’in zorla tahta geçmesi 8:33-9:57
  F. Tola ve Yair 10:1-5
  G. Yiftah 10:6-12:7
    1. İsrail’in Sefaleti 10:6-18
    2. Yiftah’ın İsrail’i Savunması 11:1-28
    3. Yiftah’ın Andı 11:29-40
    4. Yiftah Efrayimliler’i öldürür 12:1-7
  Ğ. İvsan, Elon ve Avdon 12:8-15
  H. Şimşon 13-16.
    1. Şimşon’un tanrısal mirası 13.
    2. Şimşon’un şenliği ve bilmecesi 14.
    3. Şimşon’un Misillemeleri 15.
    4. Şimşon’un Delila tarafından aldatılması 16.
III. İNANÇ, AHLAK VE SİYASET ALANLARINDAKİ BOZULMALAR 17-21.
  A. Mika’nın inanç kurumu 17.
  B. Mika ve Danoğulları 18.
  C. Levili ile Cariyesi 19.
  Ç. Benyamin’le savaş 20, 21.

1. Bunlar çoğunlukla Grant, Jennings ve Ridout’tan uyarlanmıştır (Bk. Bibli-yog­rafya).