Hagay Giriş


HAGAY

Yazar

William MacDonald


Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir.


This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word clear and easy for you to understand. It is written in a warm, reverent, and devout and scholarly style. It is a good choice for your personal devotions and group Bible study.

© 1995 by William MacDonald, Believer’s Bible Commentary
Christian Missions in Many Lands, Inc.
PO Box 13, Spring Lake, NJ 07762
USA
— All Rights Reserved —


Giriş

Hagay, dar bir alana çok sayıda ruhsal sağduyu sığdırabilmeyi başaran ender peygamberlerden biridir.” — Frank E. Gaebelein

I. KUTSAL YAZILAR’DAKİ YERİ

Eski Antlaşma’nın bu ikinci en kısa kitabının eşsiz bildirisi çok açıktır: Tapınağı yeniden inşa edin! Sürgünden Filist’e geri dönen az sayıda kişi, tapınağı yeniden inşa etme işini on altı yıl boyunca savsaklamıştı. Bu nedenle Hagay uyuşuk Yahudiler’i çalışmaya başlamaları için teşvik etmekle görevlendirildi. Hagay bildirisini, Tanrı halkına gelecek görkemle birlikte, tanrıtanımaz uluslara gelecek yargıyı da kapsayacak biçimde genişletiyordu.

II. KİTABIN YAZARI

Hagay adı kutlama ya da bayram anlamına geldiğinden, Yahudi bayramlarından birinde doğmuş olması olasıdır. Eski Antlaşma’da bu adı taşıyan tek karakterdir. Belki de sürgünde doğmuş olduğundan, imanlı anne babası gelecekteki sevinç dolu yenilenme umudunu taşıması için onu böyle adlandırmıştı.

Hagay Babil’den döndükten sonra, Zekeriya ve Malaki’yle birlikte görev alan peygamberlerin ilkidir. Ezra 5:1 ve 6:14’te de Hagay’dan söz edilir, ama yaşamı hakkında sahip olduğumuz bilginin fazla bir pratik değeri yoktur. Bu durum, bildiriye ve peygamberi görevlendiren Tanrı’ya verilen önemi işaret eder. Günümüzde görülen, vaizi yüceltme eğiliminin karşısındadır. 1

III. TARİH

Hagay Kitabı İ.Ö. 520 tarihinde yazılmıştır – “Kral Darius’un ikinci yılı” (I. Darius).

IV. ÖN OLAYLAR VE KONULAR

Tutsaklık sonrası dönemin peygamberi olan Hagay, Zerubbabil Babil’den ayrılan ilk gruba kılavuzluk ettiğinde ülkeye dönenler arasındadır. Görevi, halkını tapınağı yeniden inşa etmesi için teşvik etmekti (Ezr.5:1).

Buradaki anahtar ifade, “Ben sizinle birlikteyim”dir (1:13; 2:4). Diğer önemli ifadeler ise şunlardır: “Tuttuğunuz yolları iyi düşünün” (1:5, 7; 2:15, 18), “Yüreklen” (2:4).

 

ANA HATLAR
      Bölüm
I.  İLK PEYGAMBERLİK – ALTINCI AYIN İLK GÜNÜ 1
  A.  Tapınağın Yeniden İnşa Edilişi Konusundaki İhmalkârlık Nedeniyle  İşitilen Azar 1:1-4
  B.  Tapınağı Yeniden İnşa Etme Çalışmalarındaki Başarısızlık Kıtlık ve Kuraklıkla Sonuçlanır 1:5-11
  C.  Hagay’ın Teşvik Ettiği Halk, Tapınaktaki Çalışmaya Yeniden Başlar 1:12-15
II.  İKİNCİ PEYGAMBERLİK – YEDİNCİ AYIN YİRMİ BİRİNCİ GÜNÜ 2:1-9
  A.  Peygamber, Rab’bin Kendileriyle Birlikte Olduğuna Dair Güvence  Vererek Halkı Tekrar Teşvik Etti 2:1-5
  B.  Yeni Tapınağın Görkemi, Öncekinin Görkemini Aşacak 2:6-9
III.  ÜÇÜNCÜ PEYGAMBERLİK – DOKUZUNCU AYIN YİRMİ DÖRDÜNCÜ GÜNÜ 2:10-19
  A.  Tapınak Taş Yığını Olarak Kaldığı Sürece Sunakta Kesilen Kurbanlar  Murdardı 2:10-14
  B.  Tapınağın Temeli Atılmadan Önce Halk Kıtlıktan Kırıldı 2:15-17
  C.  Tapınaktaki Çalışmaya Yeniden Başlarlarsa, Rab Onları Bereketleyecekti  2:18, 19
IV.  DÖRDÜNCÜ PEYGAMBERLİK – DOKUZUNCU AYIN YİRMİ DÖRDÜNCÜ GÜNÜ 2:20-23
  A.  Kralların Tahtlarının Devrilmesi ve Mesih’in Egemenliğinin Kurulması Vaadiyle Teşvik Edilen Halk.  

1. Dr. Howard Hendricks, “Bir vaazdan sonra başarılı vaizlere taşkın sevgi gösterme eğilimi” hakkında renkli bir ifadeye kullanmıştır: “Solucan töreninin yüceltilmesi.”