Hagay 2

II. İKİNCİ PEYGAMBERLİK – YEDİNCİ AYIN YİRMİ BİRİNCİ GÜNÜ  (2:1-9)

A. Peygamber, Rab’bin Kendileriyle Birlikte Olduğuna Dair Güvence Vererek Halkı Tekrar Teşvik Etti (2:1-5)

Yaklaşık bir ay sonra, yedinci ayda halk önceki tapınağın görkemini düşündüğünden, yeni bina konusunda hayal kırıklığına uğradı. Önderlere “güçlü olmaları” söylendi. Korkmamalıydılar, çünkü Tanrı’nın Ruhu aralarındaydı.

B. Yeni Tapınağın Görkemi, Öncekinin Görkemini Aşacak (2:6-9)

Tanrı, önderlere gelecekteki (bin yıl) tapınağın yüceliğinin, öncekinden daha büyük olacağı konusunda güvence verip teşvik etti. Ulusların gümüşü ve altını, tapınağı güzelleştirmek için Yeruşalim’e akacaktır. 9a. ayetinde şunlar yazılıdır: “Yeni tapınağın görkemi öncekinden daha büyük olacak.” İki tapınak tek bir ev gibi görülürdü. Yüceliğe ek olarak, gelecekteki bu zaman için, aynı zamanda esenlik de vaat edilir.

III. ÜÇÜNCÜ PEYGAMBERLİK – DOKUZUNCU AYIN YİRMİ DÖRDÜNCÜ GÜNÜ (2:10-19)

A. Tapınak Taş Yığını Olarak Kaldığı Sürece Sunakta Kesilen  Kurbanlar Murdardı (2:10-14)

Üçüncü peygamberlik dokuzuncu ayın yirmi dördüncü gününde verilmişti. Halka, kâhinlere iki soru sormaları söylendi:

  1. Eğer biri giysisinin kıvrımları arasında kutsanmış et taşır ve o kıvrım başka bir yiyeceğe değerse, o yiyecek kutsal olur mu? Kâhinler doğru yanıt verdiler: “Hayır!”
  2. Ölüye dokunduğu için kirli sayılan biri bu yiyeceklerden birine dokunursa, o yiyecek kirlenmiş olur mu? Kâhinler yine doğru yanıtı verdiler: “Evet!”

Kutsal olan kutsallığını paylaşmıyordu, ama kirli olan kirlilik içindeydi. 1 Başka bir deyişle, “Yapılan iyi işler ve ibadet, günahı kutsal kılmaz; ama günah, hem iyi işleri hem de tapınmayı lekeler.” 2 Bu, halka Tanrı’ya götürdükleri sunuların kirli olduğunu ve tapınak taş yığını halinde kaldığı sürece kendilerinin de kirli kalacağını hatırlatmak içindi.

B. Tapınağın Temeli Atılmadan Önce Halk Kıtlıktan Kırıldı (2:15-17)

Tapınağı inşa etmeye başlamadan önce, tahıl ve şaraplarında azalma olmuş ve ellerinin bütün emeği samyeli, küf ve doluyla cezalandırılmıştı. O günden beri tapınağı yeniden inşa etme konusunda geciktiklerinden, Tanrı onları sıkıntı ve mahrumiyetle cezalandırmıştı.

C. Tapınaktaki Çalışmaya Yeniden Başlarlarsa, Rab Onları Bereketleyecekti (2:18, 19)

Rab’bin Tapınağı’nın temelini attıkları günden itibaren, Tanrı onları bereketleyecekti.

IV. DÖRDÜNCÜ PEYGAMBERLİK – DOKUZUNCU AYIN YİRMİ  DÖRDÜNCÜ GÜNÜ (2:20-23)

A. Kralların Tahtlarının Devrilmesi ve Mesih’in Egemenliğinin Kurulması Vaadiyle Teşvik Edilen Halk.

Zerubbabil burada Rab İsa Mesih’in bir örneğidir. Tanrı, bu dünyanın krallıklarını devirecek ve Mesih’in bin yıllık egemenliğini kuracaktır. Mühür yüzüğü, Tanrı’nın yetkisinin, egemenlik sürmesi için Mesih’e verildiğini belirtir.

 

Kutsal Kitap

1 Yedinci ayın yirmi birinci günü RAB Peygamber Hagay aracılığıyla şöyle seslendi:
2 ‹‹Şealtielin torunu Yahuda Valisi Zerubbabile, Yehosadak oğlu Başkâhin Yeşuya ve sürgünden dönen halka de ki,
3 ‹Aranızda bu tapınağı önceki görkemiyle gören kaldı mı? Şimdi size nasıl görünüyor? Bir hiç olarak görünmüyor mu?
4 Şimdi sen, ey Zerubbabil, yüreklen!› RAB böyle diyor. ‹Ey Yehosadak oğlu Başkâhin Yeşu, yüreklen! Ey ülke halkı, yüreklen!› RAB böyle diyor. ‹İşi sürdürün. Çünkü ben sizinle birlikteyim.› Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.
5 ‹Mısırdan çıktığınızda, size bu konuda söz verdim. Ruhum aranızdadır. Korkmayın!›
6 ‹‹Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‹Kısa zamanda bir kez daha yeri, göğü, denizi, karayı sarsacağım.
7 Bütün ulusları sarsacağım, değerli eşyalarını buraya getirecekler. Ben de bu tapınağı görkemle dolduracağım.› Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.
8 ‹Gümüş de, altın da benim› diyor Her Şeye Egemen RAB.
9 ‹Yeni tapınağın görkemi, öncekinden daha büyük olacak. Buraya esenlik vereceğim.› Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.›› özlediği kişi buraya gelecek.››
10 Dariusun krallığının ikinci yılında, dokuzuncu ayın yirmi dördüncü günü RAB, Peygamber Hagaya seslendi:
11 ‹‹Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‹Kâhinlere yasayla ilgili şu soruyu sor:
12 Eğer biri giysisinin kıvrımları arasında kutsanmış et taşır ve o kıvrım ekmeğe, yemeğe, şaraba, zeytinyağına ya da başka bir yiyeceğe değerse, o yiyecek kutsal olur mu?› ›› Kâhinler, ‹‹Hayır›› diye yanıtladılar.
13 Hagay konuşmasını şöyle sürdürdü: ‹‹Ölüye dokunduğu için kirli sayılan biri, bu yiyeceklerden birine dokunursa, o yiyecek kirlenmiş olur mu?›› Kâhinler, ‹‹Evet, kirlenmiş olur›› diye karşılık verdiler.
14 Bunun üzerine Hagay şöyle dedi: ‹‹RAB, ‹Bu halk, bu ulus gözümde böyledir› diyor, ‹Her yaptıkları, sunakta her sundukları da kirlidir.› ››
15-16 ‹‹ ‹Bugüne dek olanları iyi düşünün; RABbin Tapınağında taş üstüne taş konulmadan önce, yirmi ölçeklik bir tahıl yığınına gelen biri, yalnızca on ölçek bulurdu; şarap teknesinden elli ölçek çıkarmaya varan biri, yalnızca yirmi ölçek bulurdu.
17 Ellerinizin bütün emeğini samyeliyle, küfle, doluyla cezalandırdım. Yine de bana dönmediniz.› RAB böyle diyor.
18 ‹Bugünden, dokuzuncu ayın yirmi dördüncü gününden, RABbin Tapınağının temelinin atıldığı günden başlayarak olacakları iyi düşünün.
19 Ambarda hiç tohum kaldı mı? Asma, incir, nar, zeytin ağaçları bugüne dek ürün verdi mi? ‹‹ ‹Bugünden başlayarak üzerinize bereket yağdıracağım.› ››
20 Ayın yirmi dördüncü günü RAB Hagaya ikinci kez seslendi:
21 ‹‹Yahuda Valisi Zerubbabile de ki, ben yeri, göğü sarsmak üzereyim.
22 Kralların tahtlarını devireceğim, yabancı ulusların gücünü yok edeceğim. Savaş arabalarıyla sürücülerini de devireceğim; atlarla binicileri düşecek, hepsi kardeşinin kılıcıyla öldürülecek.
23 ‹‹Her Şeye Egemen RAB ‹O gün seni alacağım, ey Şealtiel’in torunu kulum Zerubbabil› diyor, ‹Ve seni mühür yüzüğü gibi yapacağım. Çünkü ben seni seçtim.› Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.››

1.William Kelly, Lectures Introductory to the Study of the Minor Prophets, s.427.

2.Donald Campbell, daha fazla belge yoktur.