Ezra Giriş


EZRA

Yazar

William MacDonald


Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir.


This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word clear and easy for you to understand. It is written in a warm, reverent, and devout and scholarly style. It is a good choice for your personal devotions and group Bible study.

© 1995 by William MacDonald, Believer’s Bible Commentary
Christian Missions in Many Lands, Inc.
PO Box 13, Spring Lake, NJ 07762
USA
— All Rights Reserved —


Giriş

“Ezra Kitabı, neredeyse bir ‘giriş kısmı’ gerektirmeyecek kadar sade yazılmış bir eserdir ve Yahudi tarihindeki en önemli olaylardan birinin öyküsünü aktarır – Tanrı halkının Babil sürgününden geri dönüşü… Bu kitapta ahlâksal yönden eğitici çok az bölüm bulunur: Yazar bize öyküyü elinden geldiğince sade bir biçimde anlatır ve öykünün kendisini açıklamasını sağlamaya çalışır.” — George Rawlinson

I. KUTSAL YAZILAR’DAKİ YERİ

Tarihin bir döneminde Ezra ve Nehemya, İbranice Kutsal Kitap’ta tek kitap olarak yer alırlardı. Ama kuşkusuz, günümüzdeki Kutsal Kitap baskılarında olduğu gibi, birbirlerinden ayrı kitaplardır. Çünkü Ezra 2. bölüm ve Nehemya 7. bölüm birbirlerinin hemen hemen aynısıdırlar. Tek bir kitapta birbirinin aynı iki tekrar, asla bir araya gelmez.

Ezra, ruhsal ya da dinsel tarih biçiminde yazılmıştır. Bu, dünyasal kaynaklardan birçok belge içeren bir kitabın, Kutsal Ruh’un seçimi ve düzenlemesi sonucu vahiyle yazılmış bir kitap haline gelebileceğini gösterir.

Ezra’da bulunan 280 ayetin, bir Kutsal Kitap öyküsü için oldukça ayrıntılı olduğunu görürüz:

111 ayet: Kayıtlar
109 ayet:‏ Anlatım
44 ayet: Mektuplar
10 ayet: Dua
3 ayet: Bildiri
3 ayet: Seçme parçalar
Toplam: 280 ayet 1

II. KİTABIN YAZARI

Kitabın yazarı bilinmemesine rağmen, esinle yazılmış derlemede birinci tekil şahıs sıfatı kullanması (bk. 7:27 – 9:15), soylar ve belgeler, yazarın büyük olasılıkla Ezra olduğuna işaret eder. Özgün belgelerin, Akdeniz sahillerinde konuşulan İtalyanca’dan bozma bir dil kullanılarak Aramice yazılmış olmaları, bu kitabın Ezra ve Nehemya’nın zamanında yazılmış olma olasılığını güçlendirir. Ezra’nın yaklaşık dörtte biri bu dilde yazılmıştır. 2 “İbranice” olarak adlandırdığımız alfabenin güzel biçimi, aslında Aramice’nin kardeş dili olan Sami dilinden ödünç alınmıştır.

III. TARİH

Mısır’daki Nil Nehri üzerinde bulunan Elefantin’de İ.Ö. 5. yüzyılda yaşayan bir Yahudi topluluğu, Ezra ve Nehemya’nın yazıldığı Aramice’ye benzer bir dilde yazılmış papirüsler bırakmışlardır. Bu papirüsler, kitapların 5. yüzyıla ait oldukları düşüncesini destekler. Bu düşünce, Büyük İskender dönemine (Yaklaşık İ.Ö. 330) ait olduğu varsayımından daha gerçekçidir.

Ezra Kitabı’nın, 10. bölümün sonundaki (İ.Ö. 456) olaylar sırasında ve Nehemya’nın Yeruşalim’e vardığı (İ.Ö. 444) tarihte kaleme alındığına inanılır. Aşağıdaki kronolojik harita Ezra, Nehemya ve Ester kitaplarının anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

Ezra, Nehemya ve Ester Kitaplarının Kronolojisi
(Tarihler yaklaşık olarak verilmiştir)‏
İ.Ö. 538 Tapınağın yeniden bina edilmesi için Koreş’in verdiği buyruk.
İ.Ö. 538/537 Zerubbabil’in Yeruşalim seferi.
İ.Ö. 536 Tapınağın atılan temeli.
İ.Ö. 535 Tapınakta çalışma durduruluyor.
İ.Ö. 520 Hagay ve Zekeriya’nın hizmetleri.
İ.Ö. 520 Tapınaktaki çalışmanın yeniden başlaması için Darius’un buyruğu.
İ.Ö. 516 Tamamlanan tapınak.
İ.Ö. 486 Ahaşveroş’un (Kserkses) egemenliği başlar.
İ.Ö. 479/478 Ester kraliçe olarak taç giyer.
İ.Ö. 464 Artahşasta’nın egemenliği başlar
İ.Ö. 458 Ezra’nın Yeruşalim seferi.
İ.Ö. 444 Nehemya Yeruşalim’e varır.
İ.Ö. 444 Yeruşalim’in duvarları bitmiştir.
İ.Ö. 420 Nehemya’nın Yeruşalim’e ikinci yolculuğu.

IV. ÖN OLAYLAR VE KONULAR

Ezra Kitabı yazılmaya başladığı dönemde Babil İmparatorluğu’nun dönemi sona ermek üzereydi. Yeremya’nın, Yahudiler’in ülkelerine geri dönecekleri konusundaki peygamberliği yerine gelmektedir (Yer.29:10-14).

1-6. bölümlerde Filistin’e yapılan geri dönüş yolculuğu Zerubbabil’in önderliğindedir. Geri dönen sürgünlerin yapacakları ilk iş, yakmalık sunu için sunak yapmaktır. Bunu, daha sonra Rab’bin konutunun bina edilmesi izleyecektir. Rab’bin konutunun yapılması, Tanrı halkının düşmanları tarafından engellenmek istenir. Ama Peygamber Hagay ve Zekeriya bu çalışmayı desteklerler.

6 ve 7. bölümler arasında yaklaşık 58 yıllık bir dönem bulunur. Bu dönemin kutsal tarihinde, Kraliçe Ester’e ait dramatik öykü yer alır; dünyasal tarihinde ise ünlü Marathon, Thermopylae ve Salamis savaşları bulunur. 3

7-10. bölümler, Ezra’nın İ.Ö. yaklaşık 458’de Kral Artahşasta’nın bir heyetiyle Yeruşalim’e yaptığı yolculuğu yazar. Ezra’nın halkın yenilenmesi için gösterdiği kişisel girişimler bu bölümlerde ayrıntılarıyla anlatılmıştır.

 

ANA HATLAR
        Bölüm
I. SÜRGÜNDEKİLERİN ZERUBBABİL YÖNETİMİNDE YERUŞALİM’E DÖNMELERİ 1-6.
  A. Koreş’in Bildirisi 1:2-4
  B. Hazırlıklar ve Sağlayış 1:5-11
  C. Geri Dönenlerin Kaydedilmesi 2.
  Ç. Sunağın Yeniden Kurulması ve Tapınağın Temellerinin Atılması 3.
  D. Tapınağın Yapımına Karşı Koyulması 4.
    1. Koreş’in Krallığında 4:1 – 5:24
    2. Ahaşveroş’un Krallığında 4:6
    3. Artahşasta’nın Krallığında 4:7-23
  E. Hagay ve Zekeriya’nın Yapım Çalışmalarını Teşvik Etmeleri 5:1, 2
  F. Darius’un Krallığı Dönemindeki İtirazlar 5:3-17
  G. Darius’un Lütufkar Buyruğu Sayesinde Tapınağın Tamamlanması 6.
II. SÜRGÜNDEKİLERİN EZRA YÖNETİMİNDE GERİ DÖNMELERİ 7- 10.
  A. Artahşasta’nın Cömert İzni 7.
  B. Geri Dönenlerin Kaydedilmesi 8:1-14
  C. Yeruşalim’e Yapılan Yolculuğun Öyküsü 8:15-36
  Ç. Diğer Uluslardan Olanlarla Yapılan Evlilikler ve Ezra’nın Tövbe Duası 9.
  D. Yahudiler’in Yabancı Eşleri ve Çocukları Aralarından Uzaklaştırma Antlaşması 10.

1. Bu ayrıntılı hesap, W. Graham Scroggie’nin, Know Your Bible adlı kitabının, 1. cildinin, 90. sayfasından alınmıştır. “880” rakamı, hiç kuşkusuz, bir dizgi hatası­dır.

2. 4:8 – 6:18 ve 7:12-26, Aramice’dir.

3. Scroggie, Know Your Bible, 1.cilt, s.91.