Ezra 7

II. SÜRGÜNDEKİLERİN EZRA YÖNETİMİNDE GERİ DÖNMELERİ (7- 10. Bölümler)

A. Artahşasta’nın Cömert İzni (7. Bölüm)

7:1-5   6 ve 7. bölümler arasında, yaklaşık elli sekiz yıllık bir zaman boşluğu bulunur (Giriş kısmında bulunan, ‘Ezra, Nehemya ve Ester Kitaplarının Kronolojisi’ne bakınız). Bu dönemde Darius’un yerine Ahaşveroş geçti. Krallığı, Ester Kitabı’nda kaydedilmiş olayları kapsar. Kendisinden sonra 1. ayette sözü edilen Artahşasta (Artakserkses) tahta geçti.

1-5. ayetlerde, Ezra’nın kâhin soyundan geldiğini göstermek amacıyla, kısa bir soy kaydı belirtilmiştir. G. Campbell Morgan şu yorumu yapar:

Yazmanlar, Tanrı isteğinin habercileri olarak peygamberlerin yerini aldılar. Farkları şuydu: Yeni açıklamalar almak yerine, yazmanlar eski açıklamaları anlatarak uyguladılar. Ezra bu yeni düzeni benimsedi ve örnek oldu… Kendisi yasanın açıklanması ve uygulanmasında uzmandı. Ezra’nın bu konudaki yetenekleri bu bölümün 10’uncu ayetinde belirtilmiştir. “Ezra kendini RAB’bin Yasası’nı inceleyip uygulamaya ve İsrail’de kuralları, ilkeleri öğretmeye adamıştı.” 1

7:6-10   Seçkin bir soydan gelişinin yanı sıra, Ezra aynı zamanda Musa’nın Yasası’nın usta bir yazmanıydı. Ezra kesinlikle bir Kutsal Kitap adamıydı. 1. Mezmur’un ilk üç ayeti için yaşayan bir örnek oluşturuyordu. Gece gündüz Rab’bin Yasası’nın üzerinde düşündüğünden, Tanrı için yapmak istediği her işte başarılı oldu. Rab, öğütlerini aktarması için putperest bir kralın yüreğini bir kez daha yönlendirdi. Kral, Yeruşalim’e ikinci dönüşü mümkün kılan bir bildiri yayınladı. Bu dönüş, Ezra’nın önderliğinde olacaktı.

7:11-26   Pers Kralı Artahşasta burada kaydedilen mektupta, Ezra’yı geniş yetkilerle donattı. Her şeyin Musa’nın Yasası’yla uyumlu olarak yapılacağı Yeruşalim’e dönerken, dileyen her İsrailli kendisine eşlik edebilecekti. Kral ve danışmanları tarafından geri dönen halka cömertçe armağanlar verdi. Bu armağanlarla birlikte halen Babil’de bulunan tapınağa ait her eşya üzerinde Ezra’ya yetki verilmişti. Armağanlar tapınak hizmetlerinin yürütülmesi için kullanılacak ve bunlardan geriye kalanlar Ezra’nın takdirine göre dağıtılacaktı. Eğer bu yeterli olmazsa, kendisine gümüş, buğday, şarap, zeytinyağı ve istediği kadar tuz sağlanacaktı. Tüm bunların yerine getirilmesi için sarayın hazine görevlilerine buyruk verilmişti. Son dört erzak, Yahudiler’in kurban sisteminde vazgeçilmez malzemelerdi. Tapınakta hizmet edenler vergiden muaftılar. Bildiri, Ezraya Fırat’ın batı yakasındaki bölgede yaşayan tüm halka, yargıçlar ataması için politik güç de sağlıyordu. Bu yargıçlar, Tanrı’nın yasalarını öğreterek adaleti sağlayacaklardı.

7:27,28   Ezra, şükran duasında Tanrı’yı, kralın yüreğini tapınağı onarması için yönlendirdiğinden dolayı kutsadı ve kendisine de böylesine önemli bir işi yapabilecek gücü sağladığı için alçakgönüllükle teşekkür etti. Rab’bin sağladığı destekten teşvik alan Ezra, İsrail’in ileri gelenlerini toplayarak kendisiyle birlikte Yeruşalim’e geri dönmelerini (çıkmalarını) 2 sağladı.

 

Kutsal Kitap

1-6 Bu olaylardan sonra, Pers Kralı Artahşastanın krallığı döneminde, Başkâhin Harun oğlu Elazar oğlu Pinehas oğlu Avişua oğlu Bukki oğlu Uzzi oğlu Zerahya oğlu Merayot oğlu Azarya oğlu Amarya oğlu Ahituv oğlu Sadok oğlu Şallum oğlu Hilkiya oğlu Azarya oğlu Seraya oğlu Ezra adında biri Babilden geldi. Ezra İsrailin Tanrısı RABbin Musaya verdiği yasayı iyi bilen bir bilgindi. Tanrısı RABbin yardımıyla kral ona her istediğini verdi.
7 Kral Artahşastanın krallığının yedinci yılında İsrail halkından, kâhinlerden, Levililerden, ezgicilerden, tapınak görevlilerinden ve kapı nöbetçilerinden bazıları Yeruşalime gitti.
8 Ezra, Artahşastanın krallığının yedinci yılının beşinci ayında Yeruşalime vardı.
9 Birinci ayın birinci günü Babilden ayrılmıştı. Tanrısının koruyucu eli sayesinde beşinci ayın birinci günü Yeruşalime vardı.
10 Ezra kendini RABbin Yasasını inceleyip uygulamaya ve İsrailde kuralları, ilkeleri öğretmeye adamıştı.
11 Kral Artahşastanın RABbin buyruklarını, İsrail için koyduğu kuralları iyi bilen Kâhin ve Bilgin Ezraya verdiği mektubun bir örneği şudur:
12 ‹‹Kralların Kralı Artahşastadan Gökler Tanrısının Yasasının bilgini Kâhin Ezraya selamlar!
13 ‹‹Krallığımda yaşayan İsrail halkından, kâhinlerden ve Levililerden Yeruşalime gitmek isteyen herkesin seninle gidebilmesi için buyruk veriyorum.
14 Elindeki Tanrının Yasasının uygulanıp uygulanmadığı konusunda Yahuda ve Yeruşalimde araştırma yapman için, ben ve yedi danışmanım seni görevlendirdik.
15 Benim ve danışmanlarımın Yeruşalimde konut kuran İsrailin Tanrısına gönülden verdiğimiz altını, gümüşü birlikte götürmelisin.
16 Babil İlinden elde edeceğin altının, gümüşün tümünü, halkın ve kâhinlerin Tanrılarının Yeruşalimdeki Tapınağına gönülden verdikleri armağanları da alıp götürmelisin.
17 ‹‹Bu parayla hemen boğalar, koçlar, kuzular, tahıl sunuları ve dökmelik sunular satın alacak ve hepsini Tanrının Yeruşalimdeki Tapınağının sunağı üzerinde sunacaksın.
18 Sen ve kardeşlerin artan altını, gümüşü Tanrınızın isteği uyarınca dilediğiniz gibi kullanın.
19 Tanrının Tapınağının hizmetinde kullanılmak üzere sana verilen kapların hepsini Yeruşalimin Tanrısına sun.
20 Tanrının Tapınağı için ödemen gereken başka bir şey varsa, giderleri kralın hazinesinden karşılarsın.
21 ‹‹Ben, Kral Artahşasta, Fıratın batı yakasındaki bölgenin bütün hazine görevlilerine buyruk veriyorum: Gökler Tanrısının Yasasının bilgini Kâhin Ezranın sizden her istediğini özenle yerine getirin.
22 Kendisine gerektiğinde yüz talanta kadar gümüş, yüz kor buğday, yüz bat şarap, yüz bat zeytinyağı ve istediği kadar tuz sağlayın.
23 Göklerin Tanrısı kendi tapınağı için ne buyurursa, özenle yerine getirin. Öyle ki, bana ve oğullarıma öfkelenmesin.
24 Şunu da bilesiniz ki, kâhinlerden, Levililerden, ezgicilerden, tapınak görevlilerinden ve kapı nöbetçilerinden, Tanrının Tapınağının öbür hizmetkârlarından vergi almaya yetkiniz yoktur.
25 ‹‹Sana gelince, Ezra, sendeki Tanrı bilgeliği uyarınca yargıçlar ata. Bunlar Fıratın batı yakasındaki bölgede yaşayan bütün halka, Tanrının yasalarını bilenlerin hepsine adalet sağlasınlar. Yasayı bilmeyenlere de siz öğreteceksiniz.
26 Tanrının Yasasına ve kralın buyruklarına uymayanlar ya ölümle, ya sürgünle, ya mallarına el konarak, ya da hapsedilerek cezalandırılsın.››
27 Atalarımızın Tanrısı RABbe övgüler olsun! Kralın yüreğine Yeruşalimdeki tapınağını onurlandırma isteğini koydu.
28 Kralın, danışmanlarının, güçlü komutanlarının bana iyi davranmalarını sağladı. Tanrım RAB’bin eli üzerimde olduğundan yüreklendim. İsrail ileri gelenlerinin bazılarını toplayıp benimle Yeruşalim’e dönmelerini sağladım.

1. G. Campbell Morgan, Searchlights from the Word, s.131.

2. Kutsal Kitap’ta, Yeruşalim’e hangi yönden gidilirse gidilsin, Yeruşalim’e “çıkmak” olarak söz edilir. Bunun nedeni, belki de kentin Yahuda dağlarının üzerine kurulmuş olmasıdır. Aynı zamanda, ruhsal bir anlam da taşıyor olabilir: Tanrı’nın konutuna giderken, daima “çıkılır.”