Ezra 2

C. Geri Dönenlerin Kaydedilmesi (2. Bölüm)

2:1-58   1- 61. ayetlerde Zerubbabil’in önderliğinde Yahuda’ya dönenlerin bir listesini görürüz. Bazıları anne babalarının soylarına göre (3-19. ayetler), bazıları ise doğdukları yere göre kaydedilmişlerdir (20-35. ayetler). Burada özellikle kâhinlerden (36-39), Levililer’den (40-42. ayetler) ve tapınak görevlilerinden (43-54) söz edilmektedir. Bu kişilerin yeniden onarılan tapınağın çalışmalarında önemli rol oynadıkları kesindir.

2:59-63   Kâhin olduklarını iddia eden, ama soylarını kanıtlayamayan bazıları, hizmetten ya da kâhinlerin yiyeceğini yemekten men edilmişlerdi; vali, Urim ile Tummim’i kullanan bir kâhin çıkıncaya dek, kutsal yiyecekten yememelerini buyurmuştu. 1 Vali, Zerubbabil’di.

2:64-67   Bu bölümde verilen isimler listesine benzer bir liste, Nehemya 7. bölümde bulunur. Sıralamalarda küçük farklılıklar olmasına rağmen, her iki listede de Yahuda’ya geri dönen Yahudiler’in toplam sayısını 42.360 + 7.337 olarak verir. Ezra, buna 200 ezgici, Nehemya ise 245 ezgici ekler. Böylece geri dönen topluluğun tamamının sayısı 50.000 olur; Bu, sürgüne götürülen halkın küçük bir bölümüdür.

2:68-70   Yahudiler Yeruşalim’e vardıklarında, bazı aile başları Tanrı’nın Tapınağı’nın yapılması için altın ve gümüş, kâhinler için mintanlar bağışladılar. Bundan sonra halk kendilerine ait kentlerde yaşamaya başladı.

 

Kutsal Kitap

1 Babil Kralı Nebukadnessarın Babile sürgün ettiği insanlar yaşadıkları ilden Yeruşalim ve Yahudadaki kendi kentlerine döndü.
2 Bunlar Zerubbabil, Yeşu, Nehemya, Seraya, Reelaya, Mordekay, Bilşan, Mispar, Bigvay, Rehum ve Baananın önderliğinde geldiler. Sürgünden dönen İsraillilerin sayıları şöyleydi:
3 Paroşoğulları: 2172
4 Şefatyaoğulları: 372
5 Arahoğulları: 775
6 Yeşu ve Yoav soyundan Pahat-Moavoğulları: 2812
7 Elamoğulları: 1254
8 Zattuoğulları: 945
9 Zakkayoğulları: 760
10 Banioğulları: 642
11 Bevayoğulları: 623
12 Azgatoğulları: 1222
13 Adonikamoğulları: 666
14 Bigvayoğulları: 2056
15 Adinoğulları: 454
16 Hizkiya soyundan Ateroğulları: 98
17 Besayoğulları: 323
18 Yoraoğulları: 112
19 Haşumoğulları: 223
20 Gibbaroğulları: 95
21 Beytlehemliler: 123
22 Netofalılar: 56
23 Anatotlular: 128
24 Azmavetliler: 42
25 Kiryat-Yearimliler, Kefiralılar ve Beerotlular: 743
26 Ramalılar ve Gevalılar: 621
27 Mikmaslılar: 122
28 Beytel ve Ay kentlerinden olanlar: 223
29 Nevolular: 52
30 Magbişliler: 156
31 Öbür Elam Kentinden olanlar: 1254
32 Harimliler: 320
33 Lod, Hadit ve Ono kentlerinden olanlar: 725
34 Erihalılar: 345
35 Senaalılar: 3630.
36 Kâhinler: Yeşu soyundan Yedayaoğulları: 973
37 İmmeroğulları: 1052
38 Paşhuroğulları: 1247
39 Harimoğulları: 1017.
40 Levililer: Hodavya soyundan Yeşu ve Kadmieloğulları: 74.
41 Ezgiciler: Asafoğulları: 128.
42 Tapınak kapı nöbetçileri: Şallumoğulları, Ateroğulları, Talmonoğulları, Akkuvoğulları, Hatitaoğulları, Şovayoğulları, toplam 139.
43 Tapınak görevlileri: Sihaoğulları, Hasufaoğulları, Tabbaotoğulları,
44 Kerosoğulları, Siahaoğulları, Padonoğulları,
45 Levanaoğulları, Hagavaoğulları, Akkuvoğulları,
46 Hagavoğulları, Şalmayoğulları, Hananoğulları,
47 Giddeloğulları, Gaharoğulları, Reayaoğulları,
48 Resinoğulları, Nekodaoğulları, Gazzamoğulları,
49 Uzzaoğulları, Paseahoğulları, Besayoğulları,
50 Asnaoğulları, Meunimoğulları, Nefusimoğulları,
51 Bakbukoğulları, Hakufaoğulları, Harhuroğulları,
52 Baslutoğulları, Mehidaoğulları, Harşaoğulları,
53 Barkosoğulları, Siseraoğulları, Temahoğulları,
54 Nesiahoğulları, Hatifaoğulları.
55 Süleymanın kullarının soyu: Sotayoğulları, Hassoferetoğulları, Perudaoğulları,
56 Yalaoğulları, Darkonoğulları, Giddeloğulları,
57 Şefatyaoğulları, Hattiloğulları, Pokeret-Hassevayimoğulları, Amioğulları.
58 Tapınak görevlileriyle Süleymanın kullarının soyundan olanlar: 392.
59 Tel-Melah, Tel-Harşa, Keruv, Addan ve İmmerden dönen, ancak hangi aileden olduklarını ve soylarının İsrailden geldiğini kanıtlayamayanlar şunlardır:
60 Delayaoğulları, Toviyaoğulları, Nekodaoğulları: 652.
61 Kâhinlerin soyundan: Hovayaoğulları, Hakkosoğulları ve Gilatlı Barzillayın kızlarından biriyle evlenip kayınbabasının adını alan Barzillayın oğulları.
62 Bunlar soy kütüklerini aradılar. Ama yazılı bir kayıt bulamayınca, kâhinlik görevi ellerinden alındı.
63 Vali, Urim ile Tummimi kullanan bir kâhin çıkıncaya dek en kutsal yiyeceklerden yememelerini buyurdu.
64 Bütün halk toplam 42 360 kişiydi.
65-67 Ayrıca 7 337 erkek ve kadın köle, kadınlı erkekli 200 ezgici, 736 at, 245 katır, 435 deve, 6 720 eşek vardı.
68 Bazı aile başları Yeruşalimdeki RAB Tanrının Tapınağına varınca, tapınağın bulunduğu yerde yeniden kurulması için gönülden armağanlar verdiler.
69 Her biri gücü oranında hazineye bu iş için toplam 61 000 darik altın, 5 000 mina gümüş, 100 kâhin mintanı bağışladı.
70 Kâhinler, Levililer, halktan bazı kişiler -ezgiciler, tapınak görevlileri ve kapı nöbetçileri- kendi kentlerine yerleştiler. Böylece bütün İsrailliler kentlerinde yaşamaya başladılar.

1. Urim ve Tummim’in ne olduğu bilinmemektedir: “Kese içine konan iki de­ğerli taş olabilirler. Tanrı’nın isteğinin ne olduğuna karar vermek için kura atmak üzere kullanılmış olabilirler.” (Ryrie Study Bible, NKJV, s.135). Aynı zamanda, Çık.28:30; Lev.8:8; Say.27:21; Yas.33:8; 1Sa.28:6; Neh.7:65’e de bakınız.