Ester 8

Ç. Mordekay’ın Onurlandırılması ve Yahudiler’in Kurtulması (8. Bölüm)

8:1-2   Haman’ın evi Ester’e, Haman’ın yetkisi ise Mordekay’a verildi.

8:3-8 Haman ortadan kaldırılmıştı, ama yok etme planı halen duruyordu. Ester canını bir kez daha tehlikeye atarak halkı için gözyaşlarıyla yalvarmak üzere, çağrılmadan kralın huzuruna çıktı. Kral yine altın lütuf asasını Ester’e uzattı. 3. ayet ricasının özünü, 5 ve 6. ayetler ise ricasında kullandığı sözcükleri belirtir. Kraliçe, kralın verdiği ilk buyruğun geçersiz kılınmasını istedi. Ancak yasaya göre imzalanan ve bir Pers kralı tarafından mühürlenen hiçbir ferman değiştirilemezdi; yine de kral Ester’e kendisi için yaptıklarını hatırlattıktan sonra, Ester’e ve Mordakay’a ilk fermanın aksini bildiren bir başka ferman yazmalarına izin verdi.

8:9-14   Kralın yazmanları çağırıldı ve Mordekay, Yahudiler’e yaşamlarını koruma hakkı veren bir ferman dikte etti. Yeni yasa, kralın hizmetinde kullanılmak üzere yetiştirilmiş hızlı koşan özel atlara binmiş ulaklarla, krallığın her tarafına ulaştırıldı. Tıpkı bunun gibi, bir insanın Şeytan’ın krallığından ve kötünün gücünden kurtarıldığına ilişkin haber hızla ve her tarafa yayılmalıdır.

8:15-17   Üzerindeki çulları atan Mordekay, saraydan krallık giysisiyle ayrıldı. Yahudiler olayların bu kadar çabuk iyiye dönüşünü işittiklerinde sevinçle doldular; diğer halk ise dehşete düştü. Yahudi düşmanları arasında sayılmak istemediklerinden, Yahudi olmayan birçok kişi Yahudi inancını kabul etti.

 

Kutsal Kitap

1 O gün Kral Ahaşveroş Yahudi düşmanı Hamanın malını mülkünü Kraliçe Estere verdi. Esterin Mordekaya yakınlığını açıklaması üzerine Mordekay kralın huzuruna kabul edildi.
2 Kral, Hamandan geri almış olduğu mühür yüzüğünü parmağından çıkarıp Mordekaya verdi. Ester de onu Hamanın malının mülkünün yöneticisi atadı.
3 Ester yine kralla görüştü. Ağlayarak onun ayaklarına kapandı. Agaklı Hamanın Yahudilere karşı kurduğu düzene ve kötü tasarıya engel olması için yalvardı.
4 Kral altın asasını Estere doğru uzatınca Ester ayağa kalkıp kralın önünde durdu
5 ve şöyle dedi: ‹‹Kral benden hoşnutsa ve uygun görüyorsa, benden hoşlanıyorsa ve dileğimi uygun buluyorsa, Agaklı Hammedata oğlu Hamanın krallığın bütün illerinde yaşayan Yahudilerin yok edilmesini buyurmak için yazdırdığı mektupları yazılı olarak geçersiz kılsın.
6 Halkımın felakete uğradığını görmeye nasıl dayanırım? Soydaşlarımın öldürülmesine tanık olmaya nasıl dayanırım?››
7 Kral Ahaşveroş, Kraliçe Estere ve Yahudi Mordekaya, ‹‹Bakın›› dedi, ‹‹Hamanın malını mülkünü Estere verdim ve Yahudileri yok etmeyi tasarladığı için Hamanı darağacına astırdım.
8 Ama kral adına yazılmış ve onun yüzüğüyle mühürlenmiş yazıyı kimse geçersiz kılamaz. Bunun için, uygun gördüğünüz biçimde kral adına Yahudi sorunu konusunda şimdi siz yazın ve kralın yüzüğüyle mühürleyin.››
9 Bunun üzerine üçüncü ay olan Sivan ayının yirmi üçüncü günü kralın yazmanları çağrıldı. Mordekayın buyurduğu her şey, Hoddudan Kûşa dek uzanan bölgedeki yüz yirmi yedi ilde yaşayan Yahudilere, satraplara, vali ve önderlere yazıldı. Her il için kendi işaretleri, her halk için kendi dili kullanıldı. Yahudilere de kendi alfabelerinde ve kendi dillerinde yazıldı.
10 Mordekay Kral Ahaşveroş adına yazdırdığı mektupları kralın yüzüğüyle mühürledi ve kralın hizmetinde kullanılmak üzere yetiştirilen atlara binmiş ulaklarla her yere gönderdi.
11 Kral mektuplarda Yahudilere bütün kentlerde toplanma ve kendilerini koruma hakkını veriyordu. Ayrıca kendilerine, çocuklarına ve kadınlarına saldırabilecek herhangi bir düşman halkın ya da ilin silahlı güçlerini öldürüp yok etmelerine, kökünü kurutmalarına ve mallarını mülklerini yağmalamalarına izin veriyordu.
12 Bu izin Kral Ahaşveroşun bütün illerinde tek bir gün -on ikinci ayın, yani Adar ayının on üçüncü günü- geçerli olacaktı.
13 Bütün halklara duyurulan bu fermanın metni her ilde yasa yerine geçecekti. Böylece Yahudiler belirlenen gün düşmanlarından öç almaya hazır olacaklardı.
14 Kralın hizmetindeki atlara binen ulaklar, kralın buyruğuna uyarak hemen dörtnala yola koyuldular. Ferman Sus Kalesinde de okundu.
15 Mordekay, lacivert ve beyaz bir krallık giysisiyle, başında büyük bir altın taç ve sırtında ince ketenden mor bir pelerinle kralın huzurundan ayrıldı. Sus Kenti sevinç çığlıklarıyla yankılandı.
16 Yahudiler için aydınlık ve sevinç, mutluluk ve onur dolu günler başlamıştı.
17 Kralın buyruğu ve fermanı ulaştığı her ilde ve her kentte Yahudiler arasında sevinç ve mutluluğa yol açtı. Şölenler düzenlendi, bir bayram havası doğdu. Ülkedeki halklardan çok sayıda kişi Yahudi oldu; çünkü Yahudi korkusu hepsini sarmıştı.