Ester 2

II. ESTER KRALİÇE OLUYOR (2. Bölüm)

2:1-4   Danışmanları, Vaşti’nin yaptıklarına karşı öfkesi dinen krala, Vaştinin yerine kraliçe olması için tüm genç, güzel ve el değmemiş kızlar arasında bir seçim yapmasını önerdiler.

2:5-7   Ferman yayınlandıktan sonra, çok sayıda genç kız Sus Kalesi’ne getirildi; Ester de bu genç kızlar arasındaydı. Anne babasının ölümünden sonra kuzeni Mordekay tarafından evlat edinilmişti. Mordekay, bir Benyaminli’ydi. Atası Kiş, Yekonya ile birlikte sürgüne götürülmüştü (2Kr.24:14-16).

2:8-11   Harem sorumlusu Hegay, Ester’e özel bir ilgi gösterdi ve buyruğuna hizmetçiler verdi, güzelleşmesi için gereken her şeyi hemen sağladı. Mordekay’ın sözünü dinleyen Ester, soyunu açıklamadı. Mordekay Ester ile yüzyüze görüşmese de, ona nasıl davranıldığını öğrenmek için her gün harem avlusunun önünde gezinirdi.

2:12-14   Genç kızların, kral Ahaşveroş’un yatak odalarına götürülebilmeleri için, on iki ay süren bir güzellik bakımını tamamlamaları gerekiyordu. Altı ay süreyle her kıza mür yağı sürülüyor, altı ay da kremler, losyonlar uygulanıyordu. Ve her birinin sırası geldiğinde, haremden istediği mücevheri alıp takarak saraya götürebilirdi. Sonra kralla bir gece geçiriyor ve hareme dönüyordu. Yalnız, kralın beğendiği kız, kral tarafından adıyla çağrılarak kralın yanına gidebilirdi.

Bir imanlı için yaşam süresi, egemenlik süreceği zaman için hazırlandığı dönemdir. Çok yakında Rab, kilisesini lekesiz ve kusursuz olarak kendisine sunacaktır (Ef.5:27).

2:15-18   Süslenmek için savurgan taleplerde bulunmak yerine Ester Hegay’ın öğütlerini dinledi. Hegay ona belki de doğal güzelliğine güvenmesini öğütlemişti. Kral her seferinde Ester’i diğerlerinden daha çok sevdi ve onu kraliçesi olarak seçip onuruna büyük bir ziyafet verdi. Tüm illerde bayram ilan etti; büyük olasılıkla genel af ya da vergilerin hafifletilmesi ya da yalnızca tatil ilan edildi. Aynı zamanda krallara yaraşır cömertlikte armağanlar dağıttı.

2:19-23   Kızlar hareme dahil edilmek için ikinci kez toplandılar. Ester hâlâ soyunu gizli tutuyordu ve Mordekay’ın sözünü dinlemeye devam etti. Mordekay kralın kapı görevlisiyken, iki kişinin kral Ahaşveroş’u öldürme planı kurduklarını işitti. Durumu Ester’e iletti. Ester de Mordekay adına krala bildirdi. Durum araştırıldı ve doğruluğu anlaşılınca iki adam asıldı.

Olay, kralın resmi tarih kayıtlarına geçirildi. Mordekay hemen ödüllendirilmedi. Beklemesi gerekti, ama ödülü mutlaka gelecekti. Tanrı iyilikleri kaydeder. Eski Grek tarihçisi Heredot, o tarihlerde Pers ülkesinde hainlere ve başkaldıranlara verilen cezanın asılmak olduğunu söyler. 1

 

Kutsal Kitap

1 Bu olaylardan sonra öfkesi dinen Kral Ahaşveroş, Vaştiyi, yaptıklarını ve ona karşı alınan kararı anımsadı.
2 Kralın özel hizmetkârları, ‹‹Kral için genç, güzel, el değmemiş kızlar aransın›› dediler,
3 ‹‹Kral, egemen olduğu bütün illerde görevliler atasın. Bu görevliler bütün genç, güzel, el değmemiş kızları toplayıp Sus Kalesindeki hareme getirsinler, kralın kızlardan sorumlu haremağası Hegaya teslim etsinler. Güzelleşmeleri için ne gerekiyorsa verilsin.
4 Sonunda kralın hoşuna giden kız, Vaştinin yerine kraliçe olsun.›› Kral bu öneriyi beğendi ve söyleneni yaptı.
5 Sus Kalesinde Mordekay adında bir Yahudi vardı. Benyamin oymağından olan Mordekay, Kiş oğlu Şimi oğlu Yairin oğluydu.
6 Kiş, Babil Kralı Nebukadnessarın Yahuda Kralı Yehoyakin ile birlikte Yeruşalimden sürgün ettiği kişilerden biriydi.
7 Mordekayın Hadassa adında bir amca kızı vardı. Annesiyle babasını yitiren Hadassayı Mordekay evlat edinip büyütmüştü. Hadassanın öbür adı Esterdi; endamı ve yüzü güzeldi.
8 Kralın buyruğu ve fermanı yayınlandıktan sonra çok sayıda genç kız Sus Kalesine getirilip harem sorumlusu Hegaya teslim edildi. Saraya getirilen kızlar arasında Ester de vardı.
9 Hegay Esteri beğendi ve ona ayrıcalık tanıdı. En iyi biçimde beslenip güzelleşmesi için ne gerekiyorsa hemen sağladı; ayrıca kralın sarayından seçilen yedi hizmetçiyi buyruğuna verdi. Sonra onu hizmetçileriyle birlikte haremin en güzel bölümüne yerleştirdi.
10 Ester halkını da, soyunu da açıklamadı. Çünkü Mordekay bunları açıklamasını yasaklamıştı.
11 Mordekay, Esterin nasıl olduğunu ve ona nasıl davranıldığını öğrenmek için her gün haremin avlusunun önünde gezinip dururdu.
12 Her genç kız sırası geldiğinde Kral Ahaşveroşun huzuruna çıkacaktı. Ama kızlarla ilgili kurallar uyarınca, önce on iki ay süren güzellik bakımını tamamlaması gerekiyordu. Altı ay süreyle her kıza mür yağı sürülüyor, altı ay da kremler, losyonlar uygulanıyordu.
13 Kralın yanına girme sırası gelen genç kız, haremden her istediğini alıp birlikte saraya götürürdü.
14 Akşam kralın yanına giren kız, ertesi sabah ikinci hareme, cariyelerden sorumlu haremağası Şaaşgazın yönetimindeki hareme dönerdi. Yalnız kralın beğendiği, adıyla çağırdığı kız yeniden onun yanına girebilirdi.
15 Kralın yanına girme sırası Mordekayın evlat edindiği Estere -Mordekayın amcası Avihayilin kızına- gelince, Ester, kralın kızlardan sorumlu haremağası Hegayın kendisine önerdiklerinden başka bir şey istemedi. Kendisini gören herkesin beğenisini kazandı.
16 Ahaşveroşun krallığının yedinci yılında, Tevet diye adlandırılan onuncu ayda, Ester saraya, kralın yanına götürüldü.
17 Kral Esteri öbür kızlardan daha çok sevdi, en çok ondan hoşlandı, en çok ona ayrıcalık tanıdı. Kraliçelik tacını ona giydirip Vaştinin yerine kraliçe yaptı.
18 Ardından Esterin onuruna büyük bir şölen verdi. Bu şölende bütün önderler ve görevliler hazır bulundu. Kral bütün illerde bayram ilan etti ve krallara yaraşır cömertlikle armağanlar dağıttı.
19 Kızlar ikinci kez toplandıklarında Mordekay, kralın kapı görevlilerinden biri olmuştu.
20 Ester, Mordekayın verdiği buyruk uyarınca, soyunu ve halkını henüz açıklamamıştı; kendisini büyüttüğü günlerde olduğu gibi, Mordekayın sözünü dinlemeye devam etti.
21 Mordekay kralın kapı görevlisiyken, kapı nöbetçilerinden ikisi, Bigtan ve Tereş, Kral Ahaşveroşa öfkelendiler; onu öldürmek için fırsat kollamaya başladılar.
22 Durumu öğrenen Mordekay bunu Kraliçe Estere iletti; o da Mordekay adına krala bildirdi.
23 Durum araştırıldı; doğru olduğu anlaşılınca da iki adam darağacına asıldı ve olay kralın önünde tarih kayıtlarına geçirildi.

1. Carly Armerding tarafından aktarılmıştır. Esther: For Such A Time as This, s.35