Daniel 7

VII. DANİEL’İN DÖRT DÜNYA KRALLIĞINI RESMEDEN DÖRT YARATIKLA İLGİLİ DÜŞÜ (7. Bölüm)

Daniel’in ilk altı bölümü temelde tarihseldir; son altı bölümü ise peygamberliğe ayrılmıştır. Daniel’in, 7 ve 8’inci bölümlerdeki düş ve görümleri, Med ve Persler güçlenmeden önce Babil Kralı olan Belşassar’ın egemenliği sırasında gerçekleşti.

7:1-4   7’nci bölümde Daniel’in, denizden çıkan dört yaratıkla ilgili görümünü okuruz (Büyük Deniz, Akdeniz’dir). Bu yaratıklar, dört dünya imparatorluğunu simgelerler.

Aslan, Babil’i temsil eder. Kartalın kanatları fethin hızını simgeler. 1 Koparılan kanatlar, Nebukadnessar’ın hayvan gibi yaşadığına işaret ediyor olabilir. 4’üncü ayetin sonu, iyileşmesini ve tövbe etmesini belirtir.

7:5   Ayı, MedPers İmparatorluğu’nu resmeder. İmparatorluğun Persler’le ilgili bölümü, Medler’le ilgili bölümünden daha büyük önem kazanmıştı. Ayının dişleri arasındaki üç kaburga kemiği, Koreş yönetimi altındaki Med ve Persler tarafından yağmalanan Babil İmparatorluğu’nun üç bölümünü temsil ediyor olabilir – doğudaki Babil; güneydeki Mısır ve Küçük Asya’daki Lidya Krallığı.

7:6   Pars, Grek ülkesidir. Bir kuşa ait olan dört kanadı Grek İmparatorluğu’nun hızla genişlemesini simgeler. Dört, dünyanın sayısıdır. Kanatlar, hızı belirtirler. Büyük İskender on üç yıl içinde Hindistan’a kadar yürüyerek dünyayı fethetmişti. Sonra otuz üç yaşında elleri boş olarak öldü. Pars’ın dört başı, görünüşte Büyük İskender’in ölümünden sonra imparatorluğun dört generali arasında bölüşülmesini açıklar.

7:7,8   Güçlü ve ürkütücü olan dördüncü yaratık diğerlerinden farklıydı, ama diğerlerinin özelliklerinden bazılarına sahipti. Korkunç ve ürkütücü, çok güçlü ve büyük demir dişli olarak tanımlanır. Bu yaratık Roma İmparatorluğu’nu belirtir; sona erecek ve sonra yeniden canlanacaktır. Yeniden canlandığında on tane boynuzu olacaktır; on kral ve küçük bir boynuz, canlanan Roma İmparatorluğu’nun gelecekteki başı olan Mesih Karşıtı’dır.

7:9-14   9’uncu ayette, Daniel beşinci ve sonuncu dünya imparatorluğunu resmeder: Rab İsa Mesih’in görkemli krallığı. O’na evrensel egemenlik verilecektir. Eskiden beri var Olan tanımı burada, Vahiy 1’deki Mesih’e işaret eder gibidir. Ancak bu tanımlama, 13’üncü ayette, Eskiden beri var Olan’dan önce gelecek olan İnsanoğluna benzer bir ifadeyle belirsizleşir. Sanki Mesih’in, Kendisinden önce geleceği anlamını vermektedir. Belki de buradaki en iyi düşünce, Eskiden beri var Olan ifadesiyle Baba Tanrı’nın kastedilişidir. O zaman İnsanoğluna benzer biri için Rab İsa tanımı uygundur; krallıkta egemenlik sürmek üzere Baba’dan önce gelecektir.

Eskiden beri var Olan, mahkemede Yargıç olarak oturur (10, 26. ayetler). Küçük boynuz ve imparatorluğu yok edilmiştir (11. ayet). Diğer dünya imparatorlukları da sona ermiştir, ama uluslar ve halk yaşamaya devam etmektedir (12. ayet). Rab İsa’ya evrensel egemenlik, asla bitmeyecek olan bir krallık verilmiştir (14. ayet).

7:15-18   Daniel, zihninin karıştığını kaygıyla ifade ettiğinde, orada duranlardan biri, dört büyük yaratığın yeryüzünden yükselecek olan dört dünya kralını tanımladığını açıklar. Ama Yüceler Yücesi’nin kutsalları, krallığı alacaklardır. Dünya krallıklarının tümü geçecek, ama Yüceler Yücesi’nin kutsalları, krallığa sonsuza dek sahip olacaklardır. 3’üncü ayette yaratıklar denizden çıkarlar; ulusları simgelemektedirler. 17’nci ayette yeryüzünde ortaya çıkarlar; bu, onların dünyasal ahlâka sahip olduğuna ve karakterlerinin ruhsal olmadığına işaret eder.

7:19-22   Daniel, zulüm ve vahşette diğerlerini geçen dördüncü yaratıkla ilgili özel istekte bulunur. Aynı zamanda başındaki on boynuzdan sonra çıkan öbür boynuzun ne olduğunu sorar. Küçük boynuzun, sıkıntı döneminde Eskiden beri var Olan gelinceye dek, kutsallarla savaştığını görür. Eskiden beri var Olan geldiğinde, kutsalların sıkıntılarına son vererek onlara krallığı sunar.

7:23-28   Adı belirtilmeyen yorumcu, dört hayvanı, on boynuzu ve gururlu küçük boynuzu açıklar. Sonuncusu Yüceler Yücesi’ne sövecek, kutsallara işkence edecek ve belirlenen zamanları, yasaları değiştirmeyi amaçlayacaktır (Bu, Rab İsa tarafından, Matta 24:21’de işaret edilen Büyük Sıkıntı’dır). Ancak gücünü yitirecek ve yerini Rabbimiz’in görkemli ve sonsuza dek kalıcı egemenliği alacaktır. Daniel ürkmüş ve benzi solmuştur.

 

Kutsal Kitap

1 Babil Kralı Belşassarın krallığının birinci yılında, Daniel yatağında yatarken bir düş ve görümler gördü. Sonra düşünün özetini yazdı;
2 şöyle dedi: ‹‹Gece bir görümde göğün dört rüzgarının büyük denize saldırdığını gördüm.
3 Denizden birbirinden farklı dört büyük yaratık çıktı.
4 ‹‹Birinci yaratık aslana benziyordu, kartal kanatları vardı. Ben bakarken kanatları koparıldı, yaratık yerden kaldırıldı, insan gibi ayakları üzerine durduruldu. Ona bir insan yüreği verildi.
5 ‹‹İkinci yaratık ayıya benziyordu. Bir yanı üzerinde doğrulmuştu. Ağzında, dişleri arasında üç kaburga kemiği vardı. Ona, ‹Haydi kalk, yiyebildiğin kadar et ye!› dediler.
6 ‹‹Sonra baktım, parsa benzer bir başka yaratık gördüm. Sırtında dört kuş kanadı vardı. Bu yaratığın dört başı vardı ve ona egemenlik verilmişti.
7 ‹‹Bundan sonraki gece görümlerimde korkunç, ürkütücü, çok güçlü dördüncü bir yaratık gördüm. Büyük demir dişleri vardı; yiyip parçalıyor, artakalanı ayakları altında çiğniyordu. Kendisinden önceki yaratıklara benzemiyordu. On boynuzu vardı.
8 ‹‹Ben gözümü dikmiş boynuzlara bakarken, onların arasından daha küçük başka bir boynuz çıktı. İlk boynuzlardan üçü onun önünde söküldü. Bu boynuzun insan gözü gibi gözleri, böbürlenen bir ağzı vardı.
9 ‹‹Ben bakarken
Tahtlar kuruldu,
Eskiden beri var Olan yerine oturdu.
Giysileri kar gibi beyaz,
Başındaki saçlar yün gibi apaktı.
Tahtı alev alev,
Tekerlekleri kızgın ateş gibiydi.
10 Önünden ateşten bir ırmak çıkıp akıyordu.
Binlerce binler
Ona hizmet ediyordu;
On binlerce on binler
Önünde duruyordu.
Mahkeme kuruldu,
Kitaplar açıldı.
11 ‹‹Boynuzun söylediği övüngen sözleri duyunca baktım, yaratık gözümün önünde öldürüldü, bedeni kızgın ateşe atıldı, yok oldu.
12 Öbür yaratıklara gelince, egemenlik onlardan alınmış, ancak belirli bir süre için yaşamalarına izin verilmişti.
13 ‹‹Gece görümlerimde insanoğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var Olanın yanına doğru ilerledi, Onun önüne getirildi.
14 Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır.››
15 ‹‹Ben Daniele gelince, ruhum üzüntüyle sarsıldı, gördüğüm görümler beni ürküttü.
16 Orada duranlardan birine yaklaştım, bütün bunların gerçek anlamını açıklamasını istedim. ‹‹O da bana bunların ne anlama geldiğini açıkladı:
17 ‹Bu dört büyük yaratık yeryüzünde ortaya çıkacak dört kraldır.
18 Ama Yüceler Yücesinin kutsalları krallığı alacak, sonsuza dek ellerinde tutacaklar. Evet, sonsuzlara dek.›
19 ‹‹Bundan sonra öbürlerinden farklı, çok korkunç, demirden dişleri, tunçtan tırnakları olan, yiyip parçalayan, artakalanı ayakları altında çiğneyen dördüncü yaratığın ne anlama geldiğini öğrenmek istedim.
20 Bunun yanısıra başındaki on boynuzdan sonra çıkan öbür boynuzun ne olduğunu da öğrenmek istedim. Bu boynuzun önünden üç boynuz düşmüştü, sanki ötekilerden daha iriceydi. Gözleri ve böbürlenen bir ağzı vardı.
21 Ben baktığım sırada bu boynuz kutsallarla savaşıyor ve onları yeniyordu.
22 Eskiden beri var Olan -Yüceler Yücesi- gelip kutsallarının lehine yargı verene dek bu böyle sürdü. Kutsalların krallığı alma zamanı gelmişti.
23 ‹‹Bana şu açıklamayı yaptı: ‹Dördüncü yaratık yeryüzünde ortaya çıkacak dördüncü krallıktır. Bütün öbür krallıklardan farklı olacak, bütün dünyayı yiyip bitirecek, çiğneyip parçalayacak.
24 On boynuz bu krallıktan çıkacak on kraldır. Bunlardan sonra öncekilerden farklı bir başka kral ortaya çıkıp üç kralı tahtlarından indirecek.
25 Yüceler Yücesini kötüleyen sözler söyleyecek, Onun kutsallarına baskı yapacak. Belirlenen zamanları, yasaları değiştirmeyi amaçlayacak. Kutsallar üç buçuk yıl için eline teslim edilecekler. yarım vakte kadar››.
26 ‹‹ ‹Ama mahkeme kurulacak, onun egemenliğine son verilecek, büsbütün yok edilecek.
27 Göklerin altındaki krallıklara özgü krallık, egemenlik ve büyüklük kutsallara, Yüceler Yücesinin halkına verilecek. Bu halkın krallığı sonsuza dek sürecek, bütün uluslar ona kulluk edip sözünü dinleyecek.›
28 ‹‹İşte olayın gelişimi burada bitiyor. Ben Daniel’e gelince, düşüncelerim beni çok ürküttü, benzim soldu. Ama bu olayı içimde sakladım.››

1. Aslan nasıl Birleşik Krallık’ın, kartal da ABD’nin simgesiyse, ka­natlı aslan da Babil’in simgesiydi.