Daniel 5

V. BELŞASSAR’IN BİR İNSAN ELİNİN DUVARIN ÜZERİNE YAZDIĞI YAZIYLA DUYURULAN SONU (5. Bölüm)

5:1-4   Belşassar, Nabonidus’un oğlu, Nebukadnessar’ın torunuydu (2’nci ayetteki “baba” sözcüğü, “büyükbaba” anlamına da gelebilir). Büyük bir şenlik düzenledi. Bu putperest eğlencede, Yeruşalim’deki tapınaktan alınan kutsal altın ve gümüş kaplar kullandı. Kral ve mahiyeti şarap içerek sarhoş oldular ve altın, gümüş, tunç, demir, tahta ve taştan tanrıları övdüler.

5:5-9   Sarhoş olup gürültü çıkartırken, ansızın bir insan elinin parmakları belirdi ve saray duvarının sıvası üzerine yazmaya başladı. Dehşete düşen kral, bu yazıları yorumlayabilecek kişiye mor giysi giydireceğini, boynuna altın zin

cir takılacağını ve ülkede üçüncü önder konumuna getireceğini söyledi (diğer iki önder büyük olasılıkla Nabonidus ve Belşassar’dı).

5:10-16   Kraliçenin önerisi üzerine Daniel, yazıyı yorumlamak üzere kralın huzuruna çağrıldı. 1 Bunca yıl aradan ve yönetimdeki değişikliklerden sonra, Daniel’in üstün bilgeliği ve ruhsallığı en azından bir kişi tarafından hatırlanmıştı. Böylece Daniel kralın huzuruna götürüldü.

5:17-24   Daniel, Nebukadnessar’ın yaşadıklarını tekrar dile getirdi ve Belşassar’ı, tapınağın kutsal kaplarını sarhoşluklarla dolu putperest bir şenlikte kullandığı için azarladı. Sonra yazıyı ve anlamını açıklamaya başladı.

5:25-31   Yazılan yazı şöyleydi: MENE, MENE, TEKEL VE PARSİN. MENE, “sayılan” anlamına gelir. Tanrı Babil İmparatorluğu’nun günlerini saymış ve ona son vermişti. Tekel 2, “tartılan” anlamına gelir; Belşassar terazide tartılmış ve eksik bulunmuştu. Parsin, “bölünen” ya da “bölümler” anlamına gelir (PERES, PARSİN’in tekilidir). Belşassar’ın krallığı bölündü, Med ve Persler’e verildi. Aynı gece Med-Pers orduları Babil’e yürüyüp Belşassar’ı öldürdü ve dünya egemenliğini ele geçirdi. Yeni kral, Medli Darius’tu.

 

Kutsal Kitap

1 Kral Belşassar soylu adamlarından bin kişiye büyük bir şölen verdi, onlarla şarap içti.
2 Şarabını keyifle içerken, atası Nebukadnessarın Yeruşalimdeki tapınaktan çıkarıp getirdiği altın ve gümüş kapların getirilmesini buyurdu. Öyle ki, kendisi, karıları, cariyeleri, soylu adamları onlarla içsinler.
3 Böylece Tanrının Yeruşalimdeki tapınağından alınan altın kaplar getirildi; kral, karıları, cariyeleri, soylu adamları onlarla içtiler.
4 Şaraplarını içerken altından, gümüşten, tunçtan, demirden, ağaçtan, taştan ilahları övdüler.
5 Ansızın bir insan elinin parmakları belirdi, kandilliğin yanındaki saray duvarının sıvası üzerine yazmaya başladı. Kral yazan eli gördü,
6 aklından geçenler onu ürküttü, benzi soldu; eli ayağı tutmaz oldu, dizlerinin bağı çözüldü.
7 Yüksek sesle Babilin bilgelerini – falcılarla yıldızbilimcileri – çağırttı. Onlara, ‹‹Bu yazıyı kim okuyup ne anlama geldiğini bana açıklarsa, kendisine mor giysi giydirilip boynuna altın zincir takılacak ve ülkede üçüncü önder olacak›› dedi.
8 Kralın bütün bilgeleri geldiyse de yazıyı kimse okuyamadı, ne anlama geldiğini de açıklayamadı.
9 Bu yüzden Kral Belşassar daha da korktu, benzi büsbütün soldu. Soylu adamlarıysa şaşkındı.
10 Kralla soyluların seslerini duyan kraliçe şölen salonuna geldi. ‹‹Çok yaşa, ey kral!›› dedi, ‹‹Aklından geçenler seni ürkütmesin, benzin solmasın!
11 Ülkende kendisinde kutsal ilahların ruhu bulunan biri var. Atan Kral Nebukadnessarın döneminde kavrayışa, sağduyuya, ilahlara özgü bilgeliğe sahip olmakla tanınırdı. Atan Kral Nebukadnessar onu sihirbazların, yıldızbilimcilerin, falcıların başkanlığına atadı.
12 Kralın Belteşassar diye çağırdığı Daniel olağanüstü bir ruha, bilgiye, sağduyuya sahiptir. Üstelik düşleri yorumlama, bilmeceleri çözme, gizemleri açıklama yeteneği de vardır. Danieli çağırt, yazının ne anlama geldiğini o sana söyleyecektir.››
13 Böylece Danieli kralın önüne getirdiler. Kral, ‹‹Kral atamın Yahudadan getirdiği, Yahuda sürgünlerinden Daniel sen misin?›› diye sordu,
14 ‹‹Sende ilahların ruhu bulunduğunu, kavrayış, sağduyu ve olağanüstü bilgelikle donanmış olduğunu duydum.
15 Bu yazıyı okuyup ne anlama geldiğini söylemeleri için bilgelerle falcıları çağırttım. Ama ne anlama geldiğini açıklayamadılar.
16 Senin yorum yapabildiğini, gizemleri açıklayabildiğini duydum. Bu yazıyı okur, ne anlama geldiğini açıklayabilirsen, sana mor giysi giydirilip boynuna altın zincir takılacak; ülkede üçüncü önder olacaksın.››
17 Daniel, ‹‹Armağanların senin olsun, ödüllerini de bir başkasına ver›› diye karşılık verdi, ‹‹Ama ben yine de yazıyı okuyup ne anlama geldiğini sana açıklayacağım.
18 ‹‹Ey kral, Yüce Tanrı atan Nebukadnessara krallığı, büyüklüğü, yüceliği, görkemi verdi.
19 Tanrının sağladığı büyüklük yüzünden bütün halklar, uluslar, her dilden insan ondan korkup titredi. Dilediğini öldürür, dilediğini yaşatırdı; dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırdı.
20 Ne var ki, gurura kapılıp saygısızlıkta direnince krallık tahtından indirildi, yüceliği kendisinden alındı.
21 İnsanlar arasından kovuldu ve ona hayvan yüreği verildi. Yüce Tanrının insanların krallığı üzerinde egemenlik sürdüğünü, onu dilediği kişiye verdiğini anlayıncaya dek yaban eşekleri arasında yaşadı, öküz gibi otla beslendi, bedeni göğün çiyiyle ıslandı.
22 ‹‹Ama ey sen, onun torunu Belşassar, bunların hepsini bildiğin halde alçakgönüllülüğü benimsemedin.
23 Bunun yerine göğün Rabbine karşı kendini yükselttin. Onun tapınağından aldıkları kapları sana getirdiler. Sen, karıların, cariyelerin, soylu adamların onlarla şarap içtiniz. Görmeyen, duymayan, anlamayan altından, gümüşten, tunçtan, demirden, ağaçtan, taştan ilahları övdün. Soluğunu elinde tutan, bütün yollarını gözeten Tanrıyı ise yüceltmedin.
24 Bu yüzden Tanrı o yazıyı yazan eli gönderdi.
25 ‹‹Yazılan yazı şudur: MENE, MENE, TEKEL ve PARSİN.
26 ‹‹Bu sözcüklerin anlamı şudur: MENE: Tanrı senin krallığının günlerini saydı ve ona son verdi.
27 TEKEL: Terazide tartıldın ve eksik bulundun.
28 PERES: Krallığın ikiye bölünerek Medlerle Perslere verildi.›› ‹‹Persler›› sözcüğünü de çağrıştırır. Peres ‹‹Parsin››in tekilidir.
29 Belşassarın buyruğu üzerine Daniele mor giysi giydirilip boynuna altın zincir takıldı ve ülkede üçüncü önder ilan edildi.
30 Kildan Kralı Belşassar o gece öldürüldü.
31 Altmış iki yaşında olan Medli Darius krallığı eline geçirdi.

1. Bu, büyük olasılıkla Belşassar’ın eşini değil, ana kraliçeyi belirt­mektedir.

2. Tekel, İbranice Şekel sözcüğüyle bağlantılıdır. Sözcükler, halk di­linde yer alıyordu (Aramice), ama anlam öylesine saklıydı ki, bildiriyi anla­yamadılar.