Çölde Sayım 8

F. Buluşma Çadırı’ndaki Hizmetler (8. Bölüm)

8:1-4   Harun yedi kandili, altın kandilliğin önünü aydınlatacak biçimde yerleştirmek için buyruk aldı. Eğer ışık, Kutsal Ruh’un tanıklığını simgeliyorsa ve kandillik Mesih’e örnekse, o zaman bu durum Kutsal Ruh’un görevinin Mesih’i yüceltmek olduğunu hatırlatmaktadır.

8:5-13   Daha sonra Levililer’in adanması tanımlanır. Önce üzerlerine günahtan arındırma suyu serpilmeliydi (Çölde Sayım 19. bölümde açıklanır), bedenlerindeki tüm kıllar tıraş edilmeli ve giysileri ve kendileri yıkanmalıydı (7. ayet). Halkın temsilcileri Buluşma Çadırı’nın kapısında ellerini Levililer’in başlarına koydular ve Harun, Levililer’i Rab’bin önünde bir sallama sunusu olarak sundu. Bu bize, imanlıların bedenlerini diri bir kurban olarak Tanrı’ya sunmalarını söyleyen Romalılar 12:1,2 ayetlerini hatırlatır. Musa daha sonra bir yakmalık sunu ve bir de günah sunusu sundu.

8:14-22   Tanrı, Levililer’i tümüyle kendisine ait olmak üzere seçtiğini tekrarlar. İlk doğanların yerine onları, Mısır’dan çıktıktan sonra kendisi için ayırmıştır. Levililer kâhinlere hizmet etmek üzere atandılar. Levililer’in adanması buyrulduğu gibi gerçekleşti ve Buluşma Çadırı’ndaki hizmetlerini yapmaya geldiler.

8:23-26   Yirmi beş yaşından, elli yaşına kadar olan Levililer, Buluşma Çadırı’nda hizmet edeceklerdi (24. ayet). Çölde Sayım 4:3’te, başlangıç yaşı olarak otuz yaş verilmişti. Bazı kişiler, 4. bölümdeki referansı, çölde çadırı taşıyanlara uyarlamak için kullanırlar. 8. bölümde belirtilen daha küçük yaşı, vaat edilen ülkede yerleştikten sonra çadırda hizmet etme yaşı olarak düşünürler. Bazıları ise, eklenen beş yılı, bir tür çıraklık yılı olarak kabul ederler. Elli yaşında emekliye ayrılanlar, bu yaştan sonra ağır işte çalıştırılmazlardı, ama bir tür yöneticilik hizmetini sürdürmeye izinliydiler (25,26. ayetler). Bu ayetler, “” ve hizmet ya da ihtiyaçları karşılama arasındaki farklılıkları belirtirler. İlki, ağır iştir; sonraki ise, gözetmenlik görevidir.

Biri, Levililer’in kurtarılmış, temizlenmiş ve Rab’be hizmet için ayrılmış, yeryüzünde mirası bulunmayan Hıristiyanlar’ın örneği olduğuna dikkati çekmiştir.

 

Kutsal Kitap

1 RAB Musaya şöyle dedi:
2 ‹‹Haruna de ki, yedi kandili kandilliğin önünü aydınlatacak biçimde yerleştirsin.››
3 Harun söyleneni yaptı. RABbin Musaya buyurduğu gibi, kandilleri kandilliğin önüne yerleştirdi.
4 Kandillik, ayağından çiçek motiflerine dek dövme altından, RABbin Musaya gösterdiği örneğe göre yapıldı.
5 RAB Musaya şöyle dedi:
6 ‹‹Levilileri İsraillilerin arasından ayırıp dinsel açıdan arındır.
7 Onları arındırmak için şöyle yapacaksın: Günahtan arındırma suyunu üzerlerine serp; bedenlerindeki bütün kılları tıraş etmelerini, giysilerini yıkamalarını sağla. Böylece arınmış olurlar.
8 Sonra bir boğa ile tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un alsınlar; günah sunusu için sen de başka bir boğa alacaksın.
9 Levilileri Buluşma Çadırının önüne getir, bütün İsrail topluluğunu da topla.
10 Levilileri RABbin huzuruna getireceksin, İsrailliler ellerini üzerlerine koyacaklar.
11 Harun, RABbin hizmetini yapabilmeleri için, İsraillilerin arasından adak olarak Levilileri RABbe adayacak.
12 ‹‹Levililer ellerini boğaların başına koyacaklar; günahlarını bağışlatmak için boğalardan birini günah sunusu, öbürünü yakmalık sunu olarak RABbe sunacaksın.
13 Levililer Harunla oğullarının önünde duracaklar. Onları adak olarak RABbe adayacaksın.
14 Levilileri öbür İsraillilerin arasından bu şekilde ayıracaksın. Levililer benim olacak.
15 ‹‹Sen onları arındırıp adak olarak adadıktan sonra, Levililer Buluşma Çadırındaki hizmeti yerine getirmeye başlayacaklar.
16 Çünkü İsrailliler arasından Levililer tümüyle bana verilmiştir. İlk doğanların, İsrailli kadınların doğurdukları ilk erkek çocukların yerine onları kendime ayırdım.
17 İsrailliler arasında ilk doğan insan ya da hayvan benimdir. Mısırda ilk doğanları yok ettiğim gün, onları kendime ayırdım.
18 İsrailde ilk doğan erkek çocukların yerine Levilileri seçtim.
19 İsrailliler kutsal yere yaklaştıklarında belaya uğramamaları için, onların adına Buluşma Çadırındaki hizmeti yerine getirmek ve günahlarını bağışlatmak üzere, onların arasından Levilileri Harunla oğullarına armağan olarak verdim.››
20 Musa, Harun ve bütün İsrail topluluğu Levililer için söyleneni yaptılar. İsrailliler RABbin Musaya Levililerle ilgili verdiği her buyruğu yerine getirdiler.
21 Levililer kendilerini günahtan arındırıp giysilerini yıkadılar. Sonra Harun onları RABbin huzurunda adak olarak adadı; onları arındırmak için günahlarını bağışlattı.
22 Bundan sonra Levililer Harunla oğullarının sorumluluğu altında Buluşma Çadırındaki hizmetlerini yapmaya geldiler. RABbin Levililere ilişkin Musaya verdiği buyrukları yerine getirdiler.
23 RAB Musaya şöyle dedi:
24 ‹‹Levililerle ilgili kural şudur: Yirmi beş ve daha yukarı yaşta olanlar Buluşma Çadırında hizmet edecekler.
25 Ancak elli yaşına gelince yaptıkları hizmetten ayrılıp bir daha çadırda çalışmayacaklar.
26 Buluşma Çadırı’nda görev yapan kardeşlerine yardımcı olacaklar, ama kendileri hizmet etmeyecekler. Levililer’in sorumluluklarını böyle düzenleyeceksin.››