Çölde Sayım 7

E. Önderlerin Sunuları (7. Bölüm)

7:1-9   Bu bölüm bizi, Mısır’dan Çıkış 40:17’ye geri götürür; Buluşma Çadırı kurulmuştu. İsrail’in önderleri, çeşitli oymakların başlarıydılar. İsimleri daha önce Çölde Sayım 1:5-16 ve Çölde Sayım 2. bölümde verilmişti. Bu önderler, öncelikle üstü kapalı altı araba ve on iki öküz sunusu getirirlerdi (3. ayet). Musa, Gerşonoğulları’na iki araba ve dört öküz; Merarioğulları’na dört araba ve sekiz öküz verdi. Gerşonoğulları ve Merarioğulları bunları kutsal eşyaları taşımak üzere kullanacaklardı. Kehatoğulları’na bir şey vermedi, çünkü onların görevi kutsal eşyaları omuzlarında taşımaktı.

7:10-83   Oymak önderleri sunağın adanması için, sunuları birbirini izleyen on iki gün içinde getirdiler. Bu sunular ayrıntılı zamanlarıyla birlikte aşağıda belirtilmişlerdir:

 

GÜN ÖNDERİN ADI OYMAK REFERANS
1 Nahşon Yahuda 12-17. ayetler
2 Netanel İssakar 18-23. ayetler
3 Eliav Zevulun 24-29. ayetler
4 Elisur Ruben 30-35. ayetler
5 Şelumiel Şimon 36-41. ayetler
6 Elyasaf Gad 42-47. ayetler
7 Elişama Efrayim 48-53. ayetler
8 Gamliel Manaşşe 54-59. ayetler
9 Avidan Benyamin 60-65. ayetler
10 Ahiezer Dan 66-71. ayetler
11 Pagiel Aşer 72-77. ayetler
12 Ahira Naftali 78-83. ayetler

  7:84-89   Tüm bu armağanların toplamı, 84-88. ayetlerde verilmiştir. Tanrı, kendisi için yapılan hiçbir hizmeti unutmaz. Özenle kayıt tutar. Sununun sonunda, Musa En Kutsal Yer’e girer ve Bağışlanma Kapağı’nın üzerinden kendisine konuşan Tanrı’nın sesini işitirdi; Tanrı belki de önderlerin armağanlarından duyduğu hoşnutluğu ifade ederdi (89. ayet). Musa, Levi oymağından gelmesine rağmen, bir kâhin değildi. Ancak Tanrı onun için bir istisna yaptı. Ona En Kutsal Yer’e girmesi ve İsrailliler’e buyruklar vermesi için yetki verdi (Çık.25:21,22).

 

Kutsal Kitap

1 Musa konutu bitirdiği gün onu meshetti. Onu ve içindeki bütün eşyaları, sunağı ve bütün takımlarını da meshedip adadı.
2-3 Sonra İsrail ileri gelenleri, sayılanlardan sorumlu olan aile ve oymak önderleri armağanlar sundular. RABbe armağan olarak üstü kapalı altı araba ve on iki öküz getirdiler: Her iki önder için bir araba, her önder için bir öküz. Bu armağanları konutun önüne getirdiler.
4-5 Sonra RAB Musaya, ‹‹Bunları Buluşma Çadırındaki hizmetlerde kullanılmak üzere onlardan alıp yapacakları işe göre Levililere ver›› dedi.
6 Musa arabaları, öküzleri alıp Levililere verdi.
7 Yapacakları işe göre Gerşonoğullarına iki arabayla dört öküz,
8 Merarioğullarına da dört arabayla sekiz öküz verdi. Bunlar Kâhin Harun oğlu İtamarın sorumluluğu altında yapıldı.
9 Kehatoğullarına ise bir şey vermedi. Çünkü onların görevi kutsal eşyaları omuzlarında taşımaktı.
10 Meshedilen sunağın adanması için önderler armağanlarını sunağın önüne getirdiler.
11 Çünkü RAB Musaya, ‹‹Sunağın adanması için her gün bir önder kendi armağanını sunacak›› demişti.
12 Birinci gün Yahuda oymağından Amminadav oğlu Nahşon armağanlarını sundu.
13 Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir çanak -ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu-
14 buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak;
15 yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu;
16 günah sunusu için bir teke;
17 esenlik kurbanı için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Amminadav oğlu Nahşonun getirdiği armağanlar bunlardı. 19,25,31,37,43,49,55,61,67,73,79,85 ayetlerinde de geçer. 19,25,31,37,43,49,55,61,67,73,79,85 ayetlerinde de geçer. 20,26,32,38,44,50,56,62,68,74,80,86 ayetlerinde de geçer.
18 İkinci gün İssakar oymağı önderi Suar oğlu Netanel armağanlarını sundu.
19 Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir çanak -ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu-
20 buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak;
21 yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu;
22 günah sunusu için bir teke;
23 esenlik kurbanı için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Suar oğlu Netanelin getirdiği armağanlar bunlardı.
24 Üçüncü gün Zevulun oymağı önderi Helon oğlu Eliav armağanlarını sundu.
25 Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir çanak -ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu-
26 buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak;
27 yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu;
28 günah sunusu için bir teke;
29 esenlik kurbanı için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Helon oğlu Eliavın getirdiği armağanlar bunlardı.
30 Dördüncü gün Ruben oymağı önderi Şedeur oğlu Elisur armağanlarını sundu.
31 Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir çanak -ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu-
32 buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak;
33 yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu;
34 günah sunusu için bir teke;
35 esenlik kurbanı için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Şedeur oğlu Elisurun getirdiği armağanlar bunlardı.
36 Beşinci gün Şimon oymağı önderi Surişadday oğlu Şelumiel armağanlarını sundu.
37 Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir çanak -ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu-
38 buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak;
39 yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu;
40 günah sunusu için bir teke;
41 esenlik kurbanı için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Surişadday oğlu Şelumielin getirdiği armağanlar bunlardı.
42 Altıncı gün Gad oymağı önderi Deuel oğlu Elyasaf armağanlarını sundu.
43 Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir çanak -ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu-
44 buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak;
45 yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu;
46 günah sunusu için bir teke;
47 esenlik kurbanı için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Deuel oğlu Elyasafın getirdiği armağanlar bunlardı.
48 Yedinci gün Efrayim oymağı önderi Ammihut oğlu Elişama armağanlarını sundu.
49 Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir çanak -ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu-
50 buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak;
51 yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu;
52 günah sunusu için bir teke;
53 esenlik kurbanı için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Ammihut oğlu Elişamanın getirdiği armağanlar bunlardı.
54 Sekizinci gün Manaşşe oymağı önderi Pedahsur oğlu Gamliel armağanlarını sundu.
55 Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir çanak -ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu-
56 buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak;
57 yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu;
58 günah sunusu için bir teke;
59 esenlik kurbanı için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Pedahsur oğlu Gamlielin getirdiği armağanlar bunlardı.
60 Dokuzuncu gün Benyamin oymağı önderi Gidoni oğlu Avidan armağanlarını sundu.
61 Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir çanak -ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu-
62 buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak;
63 yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu;
64 günah sunusu için bir teke;
65 esenlik kurbanı için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Gidoni oğlu Avidanın getirdiği armağanlar bunlardı.
66 Onuncu gün Dan oymağı önderi Ammişadday oğlu Ahiezer armağanlarını sundu.
67 Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir çanak -ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu-
68 buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak;
69 yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu;
70 günah sunusu için bir teke;
71 esenlik kurbanı için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Ammişadday oğlu Ahiezerin getirdiği armağanlar bunlardı.
72 On birinci gün Aşer oymağı önderi Okran oğlu Pagiel armağanlarını sundu.
73 Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir çanak -ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu-
74 buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak;
75 yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu;
76 günah sunusu için bir teke;
77 esenlik kurbanı için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Okran oğlu Pagielin getirdiği armağanlar bunlardı.
78 On ikinci gün Naftali oymağı önderi Enan oğlu Ahira armağanlarını sundu.
79 Getirdiği armağanlar şunlardı: 130 kutsal yerin şekeli ağırlığında gümüş bir tabak, yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir çanak -ikisi de tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un doluydu-
80 buhur dolu on şekel ağırlığında altın bir tabak;
81 yakmalık sunu için bir boğa, bir koç, bir yaşında bir erkek kuzu;
82 günah sunusu için bir teke;
83 esenlik kurbanı için iki sığır, beş koç, beş teke, bir yaşında beş kuzu. Enan oğlu Ahiranın getirdiği armağanlar bunlardı.
84 Sunak meshedildiğinde İsrail önderlerinin adanması için sunduğu armağanlar şunlardı: On iki gümüş tabak, on iki gümüş çanak, on iki altın tabak;
85 her gümüş tabağın ağırlığı 130 şekel, her çanağın ağırlığı yetmiş şekeldi. Bütün gümüş eşyaların toplam ağırlığı 2 400 kutsal yerin şekeliydi.
86 Buhur dolu on iki altın tabağın her birinin ağırlığı on kutsal yerin şekeliydi. Bütün altın tabakların toplam ağırlığı 120 şekeldi.
87 Yakmalık sunu için tahıl sunularıyla birlikte sunulan hayvanların sayısı on iki boğa, on iki koç, bir yaşında on iki erkek kuzuydu; günah sunusu için de on iki teke sunuldu.
88 Esenlik kurbanı için sunulan hayvanların sayısı yirmi dört sığır, altmış koç, altmış teke, bir yaşında altmış kuzuydu. Sunak meshedildikten sonra, adanması için verilen armağanlar bunlardı.
89 Musa RAB’le konuşmak için Buluşma Çadırı’na girince, Levha Sandığı’nın Bağışlanma Kapağı’nın üstündeki iki Keruv arasından kendisine seslenen sesi duydu. RAB Musa’yla bu şekilde konuştu. sözcüğü Tanrı’nın öfkesinin yatıştırıldığı, halkının günahlarının bağışlanıp Tanrı’yla barıştırıldığı yeri ifade ediyordu.