Çölde Sayım 35

I. Sığınak Kentler ve Ölüm Cezası (35:6-34)

35:6-8   Levililer’e verilen kentlerden altısı sığınak kent olacaktı. İstemeyerek birini öldüren kişi oraya kaçabilecek ve topluluğun önünde yargılanmadan öldürülmeyecekti. İsrailliler’in mülkünden Levililer’e verilecek kentler, her oymağa düşen pay oranında olmalıydı. Çok kenti olan oymak çok, az kenti olan oymak az sayıda kent verecekti.

35:9-21   Sığınak kentlerin üçü, Şeria Irmağı’nın doğusunda, üçü de Kenan ülkesinde olacaktı. Adam öldüren kişi, genellikle öç alacak kişi olarak bilinen, kurbanın yakın bir akrabası tarafından takip edilirdi. Eğer adam öldüren kişi, bir sığınak kente ulaşırsa, orada topluluğun önünde yargılanıncaya kadar güvende olurdu (12. ayet). Sığınak kentler, bir katil için korunma hakkı sağlamazdı (16-19. ayetler). Nefret ya da düşmanlık nedeniyle işlenen suçlar, ölümle cezalandırılırdı (20,21. ayetler).

35:22-28   Eğer katilin önceden tasarlamadan adam öldürdüğü ortaya çıkarsa, o zaman topluluk tarafından yargılanacaktı (22-24. ayetler). Suçsuz çıkarsa, önceden tasarlamadan adam öldüren kişi, başkâhinin ölümüne kadar, sığınak kentte kalmalıydı. Sonra evine dönebilirdi (28. ayet). Eğer başkâhinin ölümünden önce kentin sınırını geçerse, kan öcü alacak kişi suçlu sayılmaksızın onu öldürebilirdi (26-28. ayetler).

Başkâhinin ölümü, sığınak kentlere kaçmış olan kişilere özgürlük getirirdi. Bundan sonra, kan öcü alan kişiler tarafından kendilerine zarar verilemezdi. Büyük Başkâhinimiz’in ölümü, bizi yasanın yargılayan taleplerinden özgür kılar. Eğer bu koşulun, Rabbimiz’in çarmıhtaki işinin bir simgesi olduğunu göremiyorsak, bize çok saçma görünecektir!

Unger, bu konuya ilişkin bazı geleneksel ayrıntılar verir:

Yahudiler’in dini önderlerine göre, Sanhedrin kaçağa yardım etmek için sığınağa giden yolları onararak, yolların iyi durumda olmasını sağlamakla sorumluydu. Tepelerin hepsi düzleştirilecek, her ırmağın üzerine köprü yapılacak ve yol en az otuz iki arşın genişliğinde olacaktı. Her kavşakta, üzerinde sığınak yazan yol işaretleri bulunmaktaydı; iki yasa öğrencisi, kaçan kişiye eşlik etmek için görevlendirilmişti. Eğer öç alan kişi kaçağa yetişirse, bu iki yasa öğrencisi onları uzlaştırmaya çalışacaktı. 1

Bu konunun simgesel öğretişine gelince, İsrail halkı Mesih’i öldürmekle, adam öldüren kişinin örneği oluyordu. Bunu bilgisizliklerinden ötürü yapmışlardı (Elç.3:17). Rab İsa, “…ne yaptıklarını bilmiyorlar” diye dua etmişti (Luk. 23:34). Nasıl önceden tasarlamadan adam öldüren kişi evini terk etmek ve sığınak kentte yaşamak zorundaysa, aynı şekilde İsrail de Mesih’i öldürdükten sonra sürgünde yaşamak zorunda kalmıştır. Ulusun tam olarak yenilenmesi, Büyük Başkâhin’in ölümünde değil, (çünkü O asla ölmez), ama egemenlik sürmek üzere geri dönüşünde gerçekleşecektir.

35:29-34   Katiller için ölüm cezası konmuştu; bundan kaçış olmadığı gibi, zarar ödemek de mümkün değildi (30,31. ayetler). Bilmeden adam öldüren kişi, evine dönüp yaşaması için bedel ödeyemezdi (32. ayet). Cinayet anında dökülen kan, ülkeyi kirletirdi ve içinde kan dökülen ülke, ancak kan dökenin kanıyla bağışlanırdı (33,34. ayetler). Bu konuyu, Mesih’in ölümüyle ilişkili olarak düşününüz!

 

Kutsal Kitap

1 RAB Şeria Irmağı yanında Eriha karşısındaki Moav ovalarında Musaya şöyle dedi:
2 ‹‹İsraillilere buyruk ver, alacakları mülkten oturmaları için Levililere kentler versinler. Kentlerin çevresinde otlaklar da vereceksiniz.
3 Böylece yaşamak için Levililerin kentleri olacak; sığırları, sürüleri, öbür hayvanları için otlakları da olacak.
4 ‹‹Levililere vereceğiniz kentlerin çevresindeki otlaklar kent surundan bin arşın uzaklıkta olacak.
5 Kent ortada olmak üzere, kent dışından doğuda iki bin arşın, güneyde iki bin arşın, batıda iki bin arşın, kuzeyde iki bin arşın ölçeceksiniz. Bu bölge kentler için otlak olacak.››
6 ‹‹Levililere vereceğiniz kentlerden altısı sığınak kent olacak; öyle ki, adam öldüren biri oraya kaçabilsin. Ayrıca Levililere kırk iki kent daha vereceksiniz.
7 Levililere otlaklarıyla birlikte toplam kırk sekiz kent vereceksiniz.
8 İsraillilerin mülkünden Levililere vereceğiniz kentler her oymağa düşen pay oranında olsun. Çok kenti olan oymak çok, az kenti olan oymak az sayıda kent verecek.››
9 RAB Musayla konuşmasını şöyle sürdürdü:
10 ‹‹İsraillilere de ki, ‹Şeria Irmağından geçip Kenan ülkesine girince,
11 sığınak kentler olarak bazı kentler seçin. Öyle ki, istemeyerek birini öldüren kişi oraya kaçabilsin;
12 öç alacak kişiden kaçıp sığınacak bir yeriniz olsun. Böylece adam öldüren kişi topluluğun önünde yargılanmadan öldürülmesin.
13 Vereceğiniz bu altı kent sizin için sığınak kentler olacak.
14 Sığınak kentlerin üçünü Şeria Irmağının doğusundan, üçünü de Kenan ülkesinden seçeceksiniz.
15 Bu altı kent İsrailliler ve aralarında yaşayan yabancılarla yerli olmayan konuklar için sığınak kentler olacak. Öyle ki, istemeyerek birini öldüren kişi oraya kaçabilsin.
16 ‹‹ ‹Eğer biri demir bir aletle başka birine vurur, o kişi de ölürse, adam katildir ve kesinlikle öldürülecektir.
17 Birinin elinde adam öldürebilecek bir taş varsa, bu taşla başka birine vurursa, o kişi de ölürse, adam katildir ve kesinlikle öldürülecektir.
18 Ya da elinde adam öldürebilecek tahtadan bir alet varsa, bununla birine vurursa, o kişi de ölürse, adam katildir ve kesinlikle öldürülecektir.
19 Ölenin öcünü alacak kişi, katili öldürecektir; onunla karşılaşınca onu öldürecektir.
20 Eğer biri başka birine beslediği kinden ötürü onu iter ya da bile bile ona bir nesne fırlatırsa, o kişi de ölürse,
21 ya da beslediği kinden ötürü onu yumruklar, o kişi de ölürse, vuran kişi kesinlikle öldürülecektir; katildir. Ölenin öcünü alacak kişi katille karşılaşınca onu öldürecektir.
22 ‹‹ ‹Eğer biri bir başkasına kin beslemediği halde ansızın onu iter ya da istemeyerek ona bir nesne fırlatırsa,
23 ya da onu görmeden üzerine öldürebilecek bir taş düşürürse, o kişi de ölürse, öldüren ölene kin beslemediğinden ve ona zarar vermek istemediğinden,
24 topluluk adam öldürenle kan öcünü alacak kişi arasında şu kurallar uyarınca karar verecek:
25 Topluluk adam öldüreni kan öcü alacak kişinin elinden korumalı ve kaçmış olduğu sığınak kente geri göndermeli. Kişi kutsal yağla meshedilmiş başkâhinin ölümüne dek orada kalmalıdır.
26 ‹‹ ‹Ama adam öldüren kaçmış olduğu sığınak kentin sınırını geçer,
27 kan öcü alacak kişi de onu sığınak kentin sınırı dışında görür, kan öcü alacak kişi öldüreni öldürürse suçlu sayılmayacaktır.
28 Çünkü adam öldüren, başkâhinin ölümüne dek sığınak kentte kalmalı. Ancak onun ölümünden sonra kendi toprağına dönebilir.
29 ‹‹ ‹Bunlar kuşaklar boyunca yaşadığınız her yerde sizin için kesin kural olacaktır.
30 ‹‹ ‹Adam öldüren, tanıkların tanıklığıyla öldürülecek, bir tek kişinin tanıklığıyla öldürülmeyecektir.
31 ‹‹ ‹Ölümü hak etmiş katilin canı için bedel almayacaksınız; o kesinlikle öldürülecektir.
32 ‹‹ ‹Sığınak kente kaçmış olan birinin başkâhinin ölümünden önce toprağına dönüp yaşaması için bedel almayacaksınız.
33 ‹‹ ‹İçinde yaşadığınız ülkeyi kirletmeyeceksiniz. Kan dökmek ülkeyi kirletir. İçinde kan dökülen ülke ancak kan dökenin kanıyla bağışlanır.
34 ‹‹ ‹İçinde oturduğunuz, benim de içinde yaşadığım ülkeyi kirletmeyeceksiniz; çünkü ben İsrailliler’in arasında yaşayan RAB’bim.› ››

1. Merrill F. Unger, Unger’s Bible Dictionary, s.208.