Çölde Sayım 26

B. İkinci Sayım (26. Bölüm)

26:1-51   Musa’ya tekrar İsrail çocuklarının ailelerine göre sayım yapması söylendi. Vaat edilen ülkede yaşayanlara karşı savaşmak üzere ülkeye gireceklerinden ve miras paylarını alacaklarından, savaşabilecek durumdaki erkeklerin sayılması gerekiyordu. Aşağıdaki sayılardan da anlaşılacağı gibi, ilk sayımdan bu yana nüfusta 1820 kişilik bir azalma olmuştu:

 

OYMAK SAYIM (1. BÖLÜM) SAYIM (26. BÖLÜM)
Ruben  (5-11. ayetler) 46.500 43.730
Şimon  (12-14. ayetler) 59.300 22.200
Gad   (15-18. ayetler) 45.650 40.500
Yahuda (19-22. ayetler) 74.600 76.500
İssakar (23-25. ayetler) 54.400 64.300
Zevulun (26-27. ayetler) 57.400 60.500
Yusuf (28-37. ayetler):    
   –Manaşşe (34. ayet) 32.200 52.700
   –Efrayim (37. ayet) 40.500 32.500
Benyamin (38-41. ayetler) 35.400 45.600
Dan (42-43. ayetler) 62.700 64.400
Aşer (44-47. ayetler) 41.500 53.400
Naftali (48-51. ayetler) 53.400 45.400
TOPLAM  603.550 601.730

1. bölümde verilen sayı (603.550) ile 26. bölümde verilen sayı (601.730) arasındaki fark, İsrailliler’in uzun bir zaman içinde sayıca azaldıklarına işaret etmektedir. Moody bu konuda şu yorumu yapar:

Kırk yıl boyunca İsrail’in sayıca büyümesi durdu. İmansızlık gösterirsek aynı şey kiliselerimiz için de söz konusu olabilir. 1

En çarpıcı azalma Şimon oymağında görülür; oymaktan yaklaşık otuz yedi bin kişi eksilmiştir. Bir önceki bölümde (Zimri bu oymakta bir önderdi) Peordaki olayda, Şimon oymağının yaptıklarını okumuştuk. Öldürülenlerin çoğu Şimonlular’dı. 11. ayet bize, Korahoğulları’nın babalarıyla birlikte ölmediklerini gösterir.

26:52-56   Ülke, oymaktaki insanların sayısına göre pay olarak bölüştürülecek, ancak kurayla dağıtılacaktı. Oymaklara verilecek payın büyüklüğü, oymaktakilerin sayısına göre, ama ülkenin yeri çekilecek kura sonucuna göre kararlaştırılacaktı.

26:57-65   Levililer, diğer İsrailliler’den ayrı olarak sayıldılar: 23.000 kişiydiler. Yalnızca Yeşu ve Kalev her iki sayımda da sayıldılar. İlk sayımda sıralanan tüm diğer savaşabilen erkekler çölde ölmüşlerdi. 64 ve 65. ayetler savaşabilecek erkekleri belirtir. Levililer ve kadınlar, otuz sekiz yıllık yolculuk sırasında aralarında ölenler olmasına rağmen, sayımın dışında tutuldular.

 

Kutsal Kitap

1-2 Ölümcül hastalık son bulunca RAB, Musayla Kâhin Harun oğlu Elazara, ‹‹İsrail topluluğunun ailelerine göre sayımını yapın›› dedi, ‹‹Savaşabilecek durumdaki yirmi ve daha yukarı yaştaki bütün erkekleri sayın.››
3-4 Bunun üzerine Musayla Kâhin Elazar, Şeria Irmağının yanında, Eriha karşısındaki Moav ovalarında halka, ‹‹RABbin Musaya verdiği buyruk uyarınca, yirmi ve daha yukarı yaştaki erkekleri sayın›› dediler. Mısırdan çıkan İsrailliler şunlardı:
5 İsrailin ilk doğanı Rubenin soyundan gelen Rubenoğulları: Hanok soyundan Hanok boyu, Pallu soyundan Pallu boyu,
6 Hesron soyundan Hesron boyu, Karmi soyundan Karmi boyu.
7 Ruben boyları bunlardı, sayıları 43 730 kişiydi.
8 Pallunun oğlu Eliav,
9 Eliavın oğulları Nemuel, Datan ve Aviramdı. Bunlar topluluğun seçtiği, Musayla Haruna, dolayısıyla RABbe başkaldırarak Korahın yandaşlarına katılan Datanla Aviramdı.
10 Yer yarılıp onları Korahla birlikte yutunca yok oldular. Ateş Korahın iki yüz elli yandaşını yakıp yok etti. Böylece başkalarına bir uyarı oldular.
11 Korahın oğulları ise ölmedi.
12 Boylarına göre Şimonoğulları şunlardı: Nemuel soyundan Nemuel boyu, Yamin soyundan Yamin boyu, Yakin soyundan Yakin boyu,
13 Zerah soyundan Zerah boyu, Şaul soyundan Şaul boyu.
14 Şimon boyları bunlardı, sayıları 22 200 kişiydi.
15 Boylarına göre Gadoğulları şunlardı: Sefon soyundan Sefon boyu, Hagi soyundan Hagi boyu, Şuni soyundan Şuni boyu,
16 Ozni soyundan Ozni boyu, Eri soyundan Eri boyu,
17 Arot soyundan Arot boyu, Areli soyundan Areli boyu.
18 Gad boyları bunlardı, sayıları 40 500 kişiydi.
19 Yahudanın iki oğlu Erle Onan Kenan ülkesinde ölmüşlerdi.
20 Boylarına göre Yahudaoğulları şunlardı: Şela soyundan Şela boyu, Peres soyundan Peres boyu, Zerah soyundan Zerah boyu.
21 Peres soyundan gelenler şunlardı: Hesron soyundan Hesron boyu, Hamul soyundan Hamul boyu.
22 Yahuda boyları bunlardı, sayıları 76 500 kişiydi.
23 Boylarına göre İssakaroğulları şunlardı: Tola soyundan Tola boyu, Puvva soyundan Puvva boyu,
24 Yaşuv soyundan Yaşuv boyu, Şimron soyundan Şimron boyu.
25 İssakar boyları bunlardı, sayıları 64 300 kişiydi.
26 Boylarına göre Zevulunoğulları şunlardı: Seret soyundan Seret boyu, Elon soyundan Elon boyu, Yahleel soyundan Yahleel boyu.
27 Zevulun boyları bunlardı, sayıları 60 500 kişiydi.
28 Boylarına göre Yusufun oğulları: Manaşşe ve Efrayim.
29 Manaşşe soyundan gelenler: Makir soyundan Makir boyu -Makir Gilatın babasıydı- Gilat soyundan Gilat boyu.
30 Gilat soyundan gelenler şunlardı: İezer soyundan İezer boyu, Helek soyundan Helek boyu,
31 Asriel soyundan Asriel boyu, Şekem soyundan Şekem boyu,
32 Şemida soyundan Şemida boyu, Hefer soyundan Hefer boyu.
33 Hefer oğlu Selofhatın oğulları olmadı; yalnız Mahla, Noa, Hogla, Milka ve Tirsa adında kızları vardı.
34 Manaşşe boyları bunlardı, sayıları 52 700 kişiydi.
35 Boylarına göre Efrayim soyundan gelenler şunlardı: Şutelah soyundan Şutelah boyu, Beker soyundan Beker boyu, Tahan soyundan Tahan boyu.
36 Şutelah soyundan gelenler şunlardı: Eran soyundan Eran boyu.
37 Efrayim boyları bunlardı, sayıları 32 500 kişiydi. Boylarına göre Yusufun soyundan gelenler bunlardı.
38 Boylarına göre Benyamin soyundan gelenler: Bala soyundan Bala boyu, Aşbel soyundan Aşbel boyu, Ahiram soyundan Ahiram boyu,
39 Şufam soyundan Şufam boyu, Hufam soyundan Hufam boyu.
40 Balanın oğulları Ardla Naamandı. Ard soyundan Ard boyu, Naaman soyundan Naaman boyu.
41 Boylarına göre Benyamin soyundan gelenler bunlardı, sayıları 45 600 kişiydi.
42 Boylarına göre Dan soyundan gelenler şunlardı: Şuham soyundan Şuham boyu. Dan boyu buydu.
43 Hepsi Şuham boyundandı, sayıları 64 400 kişiydi.
44 Boylarına göre Aşer soyundan gelenler: Yimna soyundan Yimna boyu, Yişvi soyundan Yişvi boyu, Beria soyundan Beria boyu.
45 Beria soyundan gelenler: Hever soyundan Hever boyu, Malkiel soyundan Malkiel boyu.
46 Aşerin Serah adında bir kızı vardı.
47 Aşer boyları bunlardı, sayıları 53 400 kişiydi.
48 Boylarına göre Naftali soyundan gelenler: Yahseel soyundan Yahseel boyu, Guni soyundan Guni boyu,
49 Yeser soyundan Yeser boyu, Şillem soyundan Şillem boyu.
50 Boylarına göre Naftali boyları bunlardı, sayıları 45 400 kişiydi.
51 Sayılan İsraillilerin toplamı 601 730 erkekti.
52 RAB Musaya şöyle dedi:
53 ‹‹Adlarının sayısına göre ülke bunlara pay olarak bölüştürülecek.
54 Sayıca çok olana büyük, sayıca az olana küçük pay vereceksin. Her oymağa kişi sayısına göre pay verilecek.
55 Ancak ülke kura ile dağıtılacak. Herkesin payı, ata oymağının adına göre olacak.
56 Küçük, büyük her oymağın payı kurayla dağıtılacak.››
57 Boylarına göre sayılan Levililer şunlardı: Gerşon soyundan Gerşon boyu, Kehat soyundan Kehat boyu, Merari soyundan Merari boyu.
58 Şunlar da Levili boylardı: Livni boyu, Hevron boyu, Mahli boyu, Muşi boyu, Korah boyu. Kehat Amramın babasıydı.
59 Amramın karısı Mısırda doğan, Levi soyundan gelme Yokevetti. Amrama Harunu, Musayı ve kızkardeşleri Miryamı doğurdu.
60 Harun Nadav, Avihu, Elazar ve İtamarın babasıydı.
61 Nadavla Avihu RABbin önünde kurallara aykırı bir ateş sunarken öldüler.
62 Levililerden sayılan bir aylık ve daha yukarı yaştaki bütün erkekler 23 000 kişiydi. Bunlar öbür İsraillilerle birlikte sayılmadılar. Çünkü öbür İsrailliler arasında onlara pay verilmemişti.
63 Şeria Irmağı yanında, Eriha karşısındaki Moav ovalarında Musayla Kâhin Elazarın saydıkları İsrailliler bunlardı.
64 Ancak, bu sayılanların arasında Musayla Kâhin Harunun Sina Çölünde saymış olduğu İsraillilerden kimse yoktu.
65 Çünkü RAB o dönemde sayımı yapılan İsrailliler’in kesinlikle çölde öleceğini söylemişti. Onlardan Yefunne oğlu Kalev’le Nun oğlu Yeşu’dan başka kimse sağ kalmamıştı.

1.  Moody, Notes, s.43.