Çölde Sayım 24

24:1,2   Tanrı’nın İsrail’i kutsamaya kararlı olduğunu fark eden Balam, önceden yaptığı gibi gidip fala başvurmadı. İsrail ordugahına baktı ve Tanrı’nın Ruh’u üzerine geldi; Balam’a bilgelik ve iradesinin ötesinde şeyler söyletti.

24:3-9   Üçüncü mesaj, İsrail’in çadırlarının güzelliğiyle ilgiliydi ve çok büyük verimlilik, refah, görkemli bir krallık ve düşman üzerinde zafer bildiriyordu. Agak (7. ayet), büyük olasılıkla birçok Amalekli tarafından bilinen bir isimdi. Yere çömelip yatmış aslanı uyandırmaya kimse cesaret edemezdi (9. ayet). İsrail’i kutsayan kutsanacak ve lanetleyen lanetlenecekti. Balam’ın buradaki peygamberliği İbrahim ile yapılan antlaşmayı çağrıştırır: “Seni kutsayanı kutsayacağım ve seni lanetleyeni lanetleyeceğim” (Yar.12:3).

24:10-14   Kendisiyle işbirliği yapmadığı için Balam’a öfkelenen Balak onu payladı. Ama peygamber, başlangıçtan beri yalnızca Rab’bin sözünü söyleyebileceğini bildirdiğini kendisine hatırlattı. Balak’tan ayrılıp evine dönmeden önce Balam, krala, İsrail’in gelecek günlerde Moav halkına neler yapacağını söylemeyi önerdi.

24:15-19   Dördüncü bildiri, bir kral (“yıldız” ya da “asa”) ile ilgiliydi. Bu kral İsrail’den Moav’ı ve Şetoğulları’nı bozguna uğratmak için çıkacaktı (17. ayet; Yer.48:45). Kral, Edom’a da boyun eğdirecekti. Bu peygamberlik, kral Davut tarafından kısmen yerine getirildi, ama peygamberliğin tamamlanışı, Mesih’in ikinci gelişinde gerçekleşecektir.

24:20-25   Balam, Amalekliler, Kenliler, Asur ve Ever halkı (20-24. ayetler) hakkında da kötü son ile biten benzer vaatlerde bulundu. Amalekliler bütünüyle yok edileceklerdi. Kenliler yavaş yavaş sayıca tükenecek ve sonra Asurlular tarafından tutsak edileceklerdi. Kıbrıs’tan (İbranice’de Kittim. Genelde Kıbrıs anlamına gelir, ama burada büyük olasılıkla Grekleri ve Büyük İskender’in güçlerini temsil etmektedir) gelen silahlı güçler ise Asurlular’ı tutsak edeceklerdi. Ever, büyük olasılıkla tufan öncesi soydan gelen ve Yahudi olmayan halk anlamına gelir.

Balam, Balak’tan ayrılmadan önce, 25. bölümdeki trajik olayların oluşmasını sağlayan nedenleri hazırladı.

 

Kutsal Kitap

1 Balam, RABbin İsrail halkını kutsamaktan hoşnut olduğunu anlayınca, önceden yaptığı gibi gidip fala başvurmadı, yüzünü çöle çevirdi.
2 Baktı, İsrailin oymak oymak yerleştiğini gördü. Tanrının Ruhu onun üzerine inince,
3 şu bildiriyi iletti: ‹‹Beor oğlu Balam,
Gözü açılmış olan,
4 Tanrının sözlerini duyan,
Her Şeye Gücü Yetenin görümlerini gören,
Yere kapanan, Tanrının gözlerini açtığı kişi bildiriyor:
5 ‹Ey Yakup soyu, çadırların,
Ey İsrail, konutların ne güzel!
6 Yayılıyorlar vadiler gibi,
Irmak kıyısında bahçeler gibi,
RABbin diktiği öd ağaçları gibi,
Su kıyısındaki sedir ağaçları gibi.
7 Kovalarından sular akacak,
Tohumları bol suyla sulanacak.
Kralları Agaktan büyük olacak,
Krallığı yüceltilecek.
8 Tanrı onları Mısırdan çıkardı,
Onun yaban öküzü gibi gücü var.
Düşmanı olan ulusları yiyip bitirecek,
Kemiklerini parçalayacak,
Oklarıyla onları deşecekler.
9 Aslan gibi, dişi aslan gibi
Yere çömelir, yatarlar,
Kim onları uyandırmaya cesaret edebilir?
Seni kutsayan kutsansın,
Seni lanetleyen lanetlensin!› ››
10 Balama öfkelenen Balak ellerini birbirine vurarak, ‹‹Düşmanlarıma lanet okuyasın diye seni çağırdım›› dedi, ‹‹Oysa üç kez onları kutsadın.
11 Haydi, hemen evine dön! Seni ödüllendireceğimi söylemiştim. Ama RAB seni ödül almaktan yoksun bıraktı.››
12-13 Balam şöyle karşılık verdi: ‹‹Bana gönderdiğin ulaklara, ‹Balak sarayını altınla, gümüşle doldurup bana verse bile, RABbin buyruğundan öte iyi kötü hiçbir şey yapamam. Ancak RAB ne derse onu söylerim› dememiş miydim?
14 İşte şimdi halkıma dönüyorum. Gel, bu halkın gelecekte halkına neler yapacağını sana bildireyim.››
15 Sonra Balam şu bildiriyi iletti: ‹‹Beor oğlu Balam,
Gözü açılmış olan,
16 Tanrının sözlerini duyan,
Yüceler Yücesinin bilgisine kavuşan,
Her Şeye Gücü Yetenin görümlerini gören,
Yere kapanan, Tanrının gözlerini açtığı kişi bildiriyor:
17 ‹Onu görüyorum, ama şimdilik değil,
Ona bakıyorum, ama yakından değil.
Yakup soyundan bir yıldız çıkacak,
İsrailden bir önder yükselecek.
Moavlıların alınlarını,
Şetoğullarının başlarını ezecek.
18 Düşmanı olan Edom ele geçirilecek,
Evet, Seir alınacak,
Ama İsrail güçlenecek.
19 Yakup soyundan gelen kişi önderlik edecek,
Kentte sağ kalanları yok edecek.› ››
20 Balam Amaleklileri görünce şu bildiriyi iletti: ‹‹Amalek halkı uluslar arasında birinciydi,
Ama sonu yıkım olacak.››
21 Kenlileri görünce de şu bildiriyi iletti: ‹‹Yaşadığınız yer güvenli,
Yuvanız kayalarda kurulmuş;
22 Ama, ey Kenliler, Asurlular sizi tutsak edince,
Yanıp yok olacaksınız.››
23 Balam bildirisini iletmeyi sürdürdü: ‹‹Ah, bunu yapan Tanrıysa,
Kim sağ kalabilir?
24 Kittim kıyılarından gemiler gelecek,
Asurla Everi dize getirecekler,
Kendileri de yıkıma uğrayacak.››
25 Bundan sonra Balam kalkıp evine döndü, Balak da kendi yoluna gitti.