Çölde Sayım 19

19:1-10   19. bölüm, Eski Antlaşma’da temizlenme konusunda en güçlü simgelerden biri olan, kızıl bir ineğin külünün kullanımıyla ilgilidir. Bu sunu, özellikle herhangi bir insan ölüsüne dokunarak kirlenen kişinin arınmasıyla ilgilidir. İsrailoğulları kısa bir süre önce Rab’be isyan etmişlerdi. Şimdi imansızlıkları nedeniyle ölmek üzere çöle gönderiliyorlardı. Otuz sekiz yıllık bir süre içinde altı yüz binin üzerinde ya da her gün yaklaşık kırk kişi ölecekti. Burada bir ineğin küllerine duyulan ihtiyaç rahatça anlaşılabilir, çünkü öyle bir yolculukta bir ölüye dokunmaktan kim uzak kalabilirdi ki?

Kızıl inek, ordugahın dışına çıkarılıp kâhinin önünde kesilecekti (3. ayet). Kâhin Elazar, kızıl ineğin kanını yedi kez Buluşma Çadırı’nın önüne doğru serpecek ve sonra ineği derisi, eti, kanı ve gübresiyle birlikte yakacaktı. Yanmakta olan ineğin üzerine biraz sedir ağacı, mercanköşkotu ve kırmızı iplik atacaktı. Aynı malzemeler, deri hastalığına yakalananların temizlenmesinde kullanılır (Lev.14:4,6). Kâhin ve kızıl ineği yakan kişi akşama dek kirli sayılacaktı. Sonra temiz sayılan bir kişi, ineğin külünü toplayıp ordugahın dışında, ileride kullanılmak üzere temiz sayılan bir yere koyacaktı (9. ayet); ineğin külünü toplayan bu kişi de akşama dek kirli sayılacaktı.

19:11-19   Bu paragraf, külün nasıl kullanılacağını anlatır. Eğer biri ölü birine dokunarak ya da içinde ölünün bulunduğu bir çadıra girerek kirlendiyse, temiz sayılan biri küllerin birazını alıp onların üstüne duru su dökecekti. Temiz sayılan bir adam mercanköşkotunu alıp suya batıracak ve sonra bu suyu kirli kişi ya da eşyanın üzerine üçüncü ve yedinci gün serpecekti. Yedinci günde, kirli sayılan adam elbiselerini ve kendisini yıkayacak ve o akşam temiz sayılacaktı (19. ayet).

Williams, kızıl ineğin Mesih’i simgelediğini söyler: İçi ve dışı kusursuz; günaha tutsak olmayan ve insanların sürdüğü kırmızı toprak renginde. 1 Ama bu örnekle ilgili olarak aşırıya kaçmamaya özen göstermeliyiz.

Kızıl ineğin küllerinin kullanımına ilişkin tarihsel bir kayıt, Çölde Sayım 31’de bulunur. Mantle şöyle der:

…Küller, günah sunusunun gerekli özelliklerinin bir araya gelişi olarak düşünülürdü ve zaman kaybı olmaksızın çok az bir zahmetle her zaman başvurulabilecek bir arınma biçimiydi. Tek bir kızıl inek, yüzlerce yıl işe yarardı. Tüm Yahudi tarihi boyunca yalnızca altı kızıl ineğin gerekli olduğu söylenir; çünkü küllerin en küçük miktarı bile saf kaynak suyunun temizleme özelliğini sağlardı. 2

İbraniler’e Mektup’un yazarı, serpilen düve (kızıl inek) külünün, murdar olanları kutsal kıldığını, bedensel açıdan temizlediğini yazar. Sonsuz Ruh aracılığıyla, Kendini lekesiz olarak Tanrı’ya sunmuş olan Mesih’in kanının, diri Tanrı’ya kulluk edebilmemiz için vicdanımızı ölü işlerden temizleyeceğinin çok daha kesin olduğunu bildirir (İbr.9:13,14). Adı bilinmeyen bir yazar şu yorumu yapar:

Kızıl inek, Tanrı’nın çevremizdeki kaçınılması imkansız olan ruhsal ölüm ile temasımız için bir sağlayışıdır. Büyük olasılıkla Mesih’in kanından sorumlu olan İsrail için özel bir referans belirtir. Kızıl inek külü, günah sunusuna benzer, ama onun yerine geçemez.

Eski Antlaşma’da suyla, bazen akarsu ile yıkanma kuralları (Lev.15:13), günümüzde dezenfektan bir tıp tekniği olarak kabul edilir.

19:20-22   Arınma suyunu kullanmayan ve kirli sayılan bir insan için ceza kaçınılmazdı. Tanrı aynı zamanda bu suya dokunan ya da serpen kişinin akşama kadar kirli sayıldığını bildirir. Temizlenme suyuna dokunan kişi de akşama kadar kirli sayılırdı.

 

Kutsal Kitap

1 RAB Musayla Haruna şöyle dedi:
2 ‹‹RABbin buyurduğu yasanın kuralı şudur: İsraillilere size kusursuz, özürsüz, boyunduruk takmamış kızıl bir inek getirmelerini söyleyin.
3 İnek Kâhin Elazara verilsin; ordugahın dışına çıkarılıp onun önünde kesilecek.
4 Kâhin Elazar parmağıyla kanından alıp yedi kez Buluşma Çadırının önüne doğru serpecek.
5 Sonra Elazarın gözü önünde inek, derisi, eti, kanı ve gübresiyle birlikte yakılacak.
6 Kâhin biraz sedir ağacı, mercanköşkotu ve kırmızı iplik alıp yanmakta olan ineğin üzerine atacak.
7 Sonra giysilerini yıkayacak, yıkanacak. Ancak o zaman ordugaha girebilir. Ama akşama dek kirli sayılacaktır.
8 İneği yakan kişi de giysilerini yıkayacak, yıkanacak. O da akşama dek kirli sayılacak.
9 ‹‹Temiz sayılan bir kişi ineğin külünü toplayıp ordugahın dışında temiz sayılan bir yere koyacak. İsrail topluluğu temizlenme suyu için bu külü saklayacak; bu, günahtan arınmak içindir.
10 İneğin külünü toplayan adam giysilerini yıkayacak, akşama dek kirli sayılacak. Bu kural hem İsrailliler, hem de aralarında yaşayan yabancılar için kalıcı olacaktır.
11 ‹‹Herhangi bir insan ölüsüne dokunan kişi yedi gün kirli sayılacaktır.
12 Üçüncü ve yedinci gün temizlenme suyuyla kendini arındıracak, böylece paklanmış olacak. Üçüncü ve yedinci gün kendini arındırmazsa, paklanmış sayılmayacak.
13 Herhangi bir insan ölüsüne dokunup da kendini arındırmayan kişi RABbin Konutunu kirletmiş olur. O kişi İsrailden atılmalı. Temizlenme suyu üzerine dökülmediği için kirli sayılır, kirliliği üzerinde kalır.
14 ‹‹Çadırda biri öldüğü zaman uygulanacak kural şudur: Çadıra giren ve çadırda bulunan herkes yedi gün kirli sayılacaktır.
15 Kapağı iple bağlanmamış, ağzı açık her kap kirli sayılacaktır.
16 ‹‹Kırda kılıçla öldürülmüş ya da doğal ölümle ölmüş birine, insan kemiğine ya da mezara her dokunan yedi gün kirli sayılacaktır.
17 ‹‹Kirli sayılan kişi için bir kabın içine yakılan günah sunusunun külünden koyun, üstüne duru su dökeceksiniz.
18 Temiz sayılan bir adam mercanköşkotunu alıp suya batıracak. Sonra çadırın, bütün eşyaların ve orada bulunanların üzerine serpecek. Kemiğe, öldürülmüş ya da doğal ölümle ölmüş kişiye ya da mezara dokunanın üzerine de suyu serpecek.
19 Temiz sayılan adam, üçüncü ve yedinci gün kirli sayılanın üzerine suyu serpecek. Yedinci gün onu arındıracak. Arınan kişi giysilerini yıkayacak, yıkanacak ve akşam temiz sayılacak.
20 Ancak, kirli sayılan biri kendini arındırmazsa topluluğun arasından atılmalı. Çünkü RABbin Tapınağını kirletmiştir. Temizlenme suyu üzerine dökülmediği için kirli sayılır.
21 Onlar için bu kural kalıcı olacaktır. Temizlenme suyunu serpen kişi de giysisini yıkamalı. Temizlenme suyuna dokunan kişi akşama dek kirli sayılacak.
22 Kirli sayılan birinin dokunduğu nesne kirli sayılır; o nesneye dokunan da akşama dek kirli sayılır.››

1. Williams, Student’s Commentary, s.88.

2. J. G. Mantle, Better Things, s.109.